Bilde fra tomten, begrenset konkurranse om kommunehus og kirke i Klepp. Foto: Klepp kommune.

Konkurranse om kommunehus og kirke

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 13.01.2021
Klepp kommune har utlyst en begrenset plan- og designkonkurranse om kommunehus og kirke. Frist for å søke om å delta i konkurransen er 28. januar 2021, klokken 12.

Kort om konkurransen

Klepp kommune skal rehabilitera eksisterande kommunehus på 6940m2 og bygge et nytt tilbygg på 1380m2 inkludert ein kyrkjesal som med plass til 500 personar.  Romprogrammet legger opp til stor grad sambruk, for å få en effektiv utnytting av areala.

Mål for prosjektet er " Eit bygg for alle " med verdiar som:

  • Gevinst  av samlokalisering
  • Ope og inviterande•Aktive møtearenaer med samskaping
  • Tydeleg miljøprofil Bygget skal romma kommunen sin  administrasjon med ca. 100 arbeidsplassar og ca. 20 arbeidsplassar for kyrkja.

I tillegg kulturaktivitet med 1 stor  og 1 mindre kultursal, kulturskule, lokale for ungdomskultursenter, frivilligsentral, bibliotek m.m.  Nytt  kommunehus  med kultur-  og kyrkjefunksjonar er eit sentralt element i sentrumsutviklinga  i Kleppe. Det er difor viktig å få til gode løysningar som kan gi rom for fellesskap i desse bygga i sentrum. Løysinga skal gje svar på arkitektoniske kvalitetar, bygningsmessige romlege moglegheiter, samt arealeffektivitet i dei ulike løysingane. Regulering av tomta er varsla og reguleringsplanen vil bli 1. gangs-behandla før arkitektkonkurransen vert utlyst. Oppdragsgivar for dette oppdraget  er Klepp kommune ved Samfunn og kultur.

Link til Doffinutlysningen med link til Mercell finner du her.
Link direkte til Mercell/konkurransesiden finner du her.

Tidslinje prekvalifisering

  • Frist for å stille spørsmål til prekvalifiserings/konkurransegrunnlaget: 19.01.2021
  • Frist for å levere søknad: 28.01.2021
  • Val av konkurransedeltakar: 22.02.2021

Prekvalifiseringa tek sikte på å velgje ut 4 deltakarar i konkurransen. Desse vert honorert med NOK 250.000 inkludert mva.

Utvelgelseskomiteen vil vera samansett av innkjøpssjef, kultur konsulent, arealplanlegger, personalsjef, representant frå kyrken og prosjektleder frå eigendom, sivilarkitekt utnemd av NAL

 Nettsakbilde_Skjermbilde2