Konkurranseveileder

  Sist oppdatert 13.02.2019
Som en veileder for gjennomføring av gode arkitektkonkurranser, har NAL utarbeidet dokumentet "Arkitekter og Konkurranser".

Informasjonen i konkurranseveilederen gjelder primært såkalte prosjektkonkurranser. Denne konkurranseformen har lange tradisjoner innenfor bygningskunstens historie, og ligger til grunn for de fleste av de større nasjonale byggeoppgaver som er gjennomført i Norge, men benyttes også i oppgaver av mer beskjedne dimensjoner.  

Norske Arkitekters Landsforbund har alltid sett det som en viktig oppgave å sørge for at konkurranser gjennomføres på en måte som ivaretar innbyderens forventning om et estetisk, funksjonelt, teknisk og økonomisk godt resultat, og deltagernes krav på økonomisk godtgjørelse og en rettferdig og faglig kvalifisert vurdering av konkurranseforslagene.

Direkte kontrahering eller Konkurranse
Arkitekt kan velges på to måter: Ved direkte kontrahering eller gjennom konkurranse. Valg av metode avhenger av oppdragsgiverens mål og ambisjoner, prosjektets art, størrelse og kompleksitet, tidsfaktoren, og offentlige bestemmelser som kan begrense eller ha annen betydning for valget.

Direkte kontrahering er en effektiv og lite ressurskrevende kontraheringsform, som med fordel kan benyttes dersom oppdragsgiveren ikke er forpliktet til å benytte konkurranseformen, eller der behovet for å få frem flere ulike løsningsalternativer før valget av arkitekt, ikke er tilstede. Konkurranse vil alltid være mer ressurskrevende både for oppdragsgiveren og for arkitektene.

Private oppdragsgivere står i prinsippet fritt i sitt valg. Offentlige oppdragsgivere er bundet av forskrifter og regelverk som har bestemmelser om kontrahering av arkitekter og øvrige aktører i byggesaken. I hovedsak sier forskriftene at alle oppdrag over en viss størrelse, som finansieres med offentlige midler, må utlyses for konkurranse  innenfor  EU/EØS-området eller i det norske marked, og at direkte kontrahering bare unntaksvis kan benyttes. Forskriften gir bestemmelser om anbudskonkurranser og prosjektkonkurranser og andre former.

Forskrift om tildeling av kontrakter om offentlige tjenestekjøp - innført i 1994 som en konsekvens av EØS-avtalen - har ført til at formaliserte konkurranser om oppdrag utgjør et stadig større innslag i praktiserende arkitekters daglige virksomhet.

Det er et økende antall konkurranser, i forskjellige varianter, innenfor både offentlig og privat sektor. Økningen gir et stigende behov for råd- og veiledningsvirksomhet, rettet mot offentlige og private oppdragsgivere og arkitekter.

NALs Konkurransesekretariat gir råd og veiledning
På denne bakgrunn har Norske Arkitekters Landsforbund opprettet et konkurransesekretariat, som tar seg av alle spørsmål knyttet til konkurranser rettet mot arkitekter. Ansvaret for rammer og prinsipper for sekretariatets virksomhet er tillagt en konkurransekomité, med representasjon fra både NAL og næringsorganisasjonen Arkitektbedriftene. 

Last ned konkurranseveilederen her: versjon 2018.08.15 

Se vår video "Hvorfor avholde arkitektkonkurranse?"

konkurranseveileder 31.08.18 forside 2 

 

kontakt

 • Gisle Nataas
  Konkurranseleder
  Tlf: 980 89 637
  E-post

  Per Rygh
  Konkurranserådgiver, innleid

  Øystein Bull-Hansen
  Prosjektleder parallelloppdrag
  Tlf: 481 13 596
  E-post

Konkurranseregler

 • Se også NALs Konkurranseregler
Les mer »