Flere søkemuligheter

Kristian Augusts gate 23

  Sist oppdatert 17.02.2021

50 prosent av materialer og bygningsdeler skal ombrukes eller være ombrukbare når Kristian Augusts gate 23 skal rehabiliteres. Det ærverdige bygget i Oslo sentrum skal rehabiiteres med utgangspunkt i FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg.

Korte fakta

  • Interiørarkitekt: Arcasa arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2020 - 2022
  • Miljøambisjon: Energimerke: C (Lysgrønn)

Prosjektbeskrivelse

Kristian Augusts gate 23 (KA 23) ble oppført i 1950 og var opprinnelig hovedkvarter for Norsk Arbeidsgiverforening. Kontorbygget er lokalisert på Tullinløkka i Oslo og ble kjøpt opp av Höegh Eiendom høsten 2019. Bygget er tegnet av arkitektene Bjercke & Eliassen og fasaden er vernet etter plan- og bygningsloven. Bygget er oppført i stål og betong, med Solvågstein som fasadeplater og originale teakvinduer. Innvendig er hele åttende etasje samt enkelte hjørnekontor originale med karakteristiske teak- og marmorvegger. Det er ønskelig å beholde mest mulig av byggets særegenhet, både med hensyn til miljø og arkitektonisk verdi. Dette ble starten på ombruksprosjektet, hvor målet er å tilfredsstille FutureBuilts kriteriesett for sirkulære bygg.

Det tas sikte på å beholde fundamenter, bærekonstruksjoner, yttervegger, karmer, dekker, bæresystem, trapperom, heiser, deler av innervegger og noe teknisk utstyr. Det er foretatt en omfattende ombrukskartlegging for å avdekke miljøkonsekvenser knyttet til riving versus ombruk og oppgradering av eksisterende bygningskomponenter.
Det eksisterende bygget har dårlig arealutnyttelse, med mange cellekontor med tykke innervegger. Prosjektet ønsker å åpne opp etasjene for å slippe inn mer dagslys og øke arealeffektiviteten i hvert plan.

Bygget skal tilfredsstille energikarakter C ved at ventilasjonsaggregat og varme- og kjølesystem blir totalrehabilitert/utskiftet for energieffektiv drift, med høy temperaturvirkningsgrad på varmegjenvinnere og lav SFP på viftene. Det vil også bli installert romregulering med sekvensstyring. Både varme og kjølesystemet vil bli oppgradert til mengderegulerte systemer. Vindusglass byttes og det tettes rundt de eksisterende karmene for å redusere varmetap fra fasaden.

Det planlegges grønne tak med pollinerende, lokale arter, med tanke på å bedre det biologiske mangfoldet i Oslo sentrum. Utearealene vil samtidig fungere som et grønt pusterom for brukerne.

Prosess

En grundig ombrukskartlegging med dedikerte miljørådgivere med fokus på ombruk og sirkulære løsninger.

Bymiljø og arkitektur

  • Sykkelvennlig bygg
  • Bildelingsordning
  • Grønne tak, ivareta biologiske mangfold i Oslo sentrum, håndtere overvann, rekreasjonssted for brukere av bygget

Klimagassutslipp

Det utarbeides klimagassregnskap i OneClick LCA for å belyse miljøeffekten av ombruk, grønn mobilitet og energieffektivsering.

Transport

KA23 er et sykkelvennlig bygg med enkel tilkomst til sykkelparkering lokalisert nær hovedinngangen. Det legges opp til grønn mobilitet med sykkelparkering i kjelleren, med gode garderobefasiliteter, sykkelverksted med mulighet for spyling for å tilrettelegge for sykling til jobb.

Det tilbys ikke egne parkeringsplasser til brukere av bygget, men det vil bli etablert en bilpoolordning for dem som måtte trenge bil.

Det vil bli etablert mellom 120-150 sykkelplasser og mellom 2-4 parkeringsplasser med bildelingsordning.

Energi

Energiklassen er i dag D, og vil bli løftet til C. På grunn av byggets vernestatus er det vanskelig å optimalisere energiforbruket ytterligere.

Det legges opp til omrøringsventilasjon for mest mulig fleksibilitet ved evt. ombygging. Bygget skal utstyres med romregulering og behovsstyrt ventilasjon (VAV), hvor det i tillegg bestrebes lav SFP for energieffektivisering og nye varmegjenvinnere med høy virkningsgrad (> 80 prosent).

All belysning skal være energieffektiv belysning med automatisk styring.

Bygget forsynes i dag av fjernvarme. Fjernvarmesentralen beholdes, men varmeanlegget bygges om til et mengderegulert system for energioptimalisering.

Kjølingen forsynes av byggets eksisterende kjølemaskiner og skal bygges om til et mengderegulert anlegg. I tillegg vil bred utnyttelse av termisk masse i eksponerte betongdekker redusere behovet for kjøling ytterligere sammen med mer effektiv solskjerming. Prosjekt er i dialog med byantikvaren for å bytte ut eksisterende fallmarkiser til screens, med bedre g-faktor.

Det bestrebes smarte energieffektive funksjoner som å knytte SD-anlegget opp mot værstasjon for å klimatisere bygget mest mulig energieffektivt og effektkutter for å redusere høye effekttopper.

Bygget skal utstyres med energioppfølgingssystem som skal formidles til brukerne av bygget gjennom skjermer i felles areal. Målet er at alle brukerne skal ha et forhold til energi- og avfall i eget bygg.

Det vil være fokus på effektregulering ved at det settes inn maxvokter på fjernvarmen og effektregulering på det elektriske anlegget.

Materialer

KA 23 har som ambisjon å møte FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg, målet er optimal ressursutnyttelse på høyest mulig nivå, og vil bestå av minst 50 % ombrukte og ombrukbare materialer og komponenter.

Prosjektet skal ha kontroll på all materialbruk ved å gjennomføre tilstrekkelig miljø/ombrukskartlegging og føre klimagassregnskap iht. FutureBuilts mal og NS 3720. Det skal dokumenteres hvor de forskjellige materialene i eksisterende bygning brukes og ombrukes, og også hvor tilførte ombruksmaterialer kommer fra. Alt som tilføres skal designes for ombruk og gjenbruk/Cradle2Cradle/sirkulærøkonomi. Prosjektet vil også ha fokus på FDV og at det medfølger demonteringsanvisning for de ulike komponentene som er ombrukbare. Det vil spesielt bli lagt vekt på innervegger med fokus på ombrukbarhet og endringsdyktighet.

Det er et premiss å unngå miljø- og helseskadelige stoffer og produkter.

Prosjektet legger opp til fleksible løsninger med åpne og arealeffektive plan. Det vil være radiatorer under hvert vindu for evt. fremtidige tilpasninger, samt at ventilasjonsanlegget designes for mest mulig fleksibilitet.

Dersom det kommer et påbygg, vil det bli en del av klimagassregnskapet, hvor materialer som lavkarbonbetong og massivtre vil bli vurdert for å oppnå målet på 50 % redusert utslipp. På grunn av tidspress vil det være lite sannsynlig at prosjektet vil oppnå ombruk på bæresystemet til påbygget, men ombruksmaterialer vil bli vurdert der det er mulig, både utvendig og innvendig.

Andre miljøtiltak

Höegh Eiendom drifter og forvalter eiendommen og vil ha fokus på energieffektivitet. KA 23 skal BREEAM in-use sertifiseres til «Excellent» eller bedre.

AREAL OG VOLUM

Bruttoareal (BTA): 8736 m²
Oppvarmet bruksareal: 7680 m²
Glassandel av bruksareal: 11,8 %
Kompakthetsfaktor: 0,0894m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energimerke: C (Lysgrønn)
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi gulv: 0,18 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,69 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,05 (W/m²K)

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 20 m

KOSTNADER OG STØTTE

Prosjektstøtte Enova: 2459969 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Kristian Augusts gate 23
Sted/bydel: Tullinløkka
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2020 - 2022
Status: Detaljprosjekt
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg
Forbildeprogram: FutureBuilt
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Höegh Eiendom
Interiørarkitekt: Arcasa arkitekter AS
Opprinnelig arkitekt: Bjercke & Eliassen
Prosjektledelse (PL): Stig A. Nilsson
Miljørådgiver: Multiconsult AS
Hovedentreprenør: Seltor AS
Byggeledelse: KPP AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa