Flere søkemuligheter

Norges første museum med passivhusstandard.

Publisert av: Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 16.08.2017

Kuben — Aust-Agder museum og arkiv er et resultat av en 1.premie i en invitert plan- og designkonkurranse i 2006. Bygget er Norges første museum med passivhusstandard og er et kulturhistorisk senter for Aust-Agder, som skal samle lokalhistoriens fortid, samtid og framtid.

Korte fakta

  • Arkitekt: div.A arkitekter
  • Interiørarkitekt: div.A arkitekter
  • Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS
  • Prosjektperiode: 2014
  • Arealforbruk: 11000 m2 (brutto BTA) fordelt på 35 årsverk, 24000 brukere.
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Yellow) , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Aust-Agder Museum og arkiv i Arendal er både fylkesarkiv/magasin og museum. Den store nivåforskjellen på tomten er utnyttet i form av underetasjer til de interne museumsfunksjonene. Over disse fire etasjene ligger et inngangsnivå for publikumsfunksjoner i forbindelse med et eksisterende tun. Kuben er inndelt i 3 deler: publikumsarealer, utstillingsarealer og arealer for alle interne museumsfunksjoner som magasiner, administrasjon, drift og vedlikehold.

Fylkesarkivet/magasinet med tilhørende verksteder og andre servicearealer ligger i byggets fire nedre etasjer er delvis bygd inn i terrenget og har en lukket karakter. Museet er plassert i byggets tre øverste etasjer og er åpen, inviterende og tilgjengelig for publikum.

Materialbruken og valg av konstruksjon reflekterer bygningens innhold: 1. til 4. etasje er utført i betong og 5. – 7. etasje er bygget i glass og tre. Betongdelen med sine arkiver og magasiner skal fremstå trygg og sikker, glassdelen skal virke inviterende og treverksdelen med sine utstillingsarealer skal minne om ”skattekister” med verdifullt innhold. Byggets form og materialbruk er tidløs og er bygd i varige materialer.

Prosess

Prosjekt er et resultat av en 1.premie i en invitert plan- og designkonkurranse i 2006. Prosjektet var avhengig av både fylkeskommunal og statlig finansiering, og ble derfor først ferdigstilt i 2014. Det ferdige bygget skiller seg fra konkurranseforslaget. I prosessen har bygningens form endret seg fra en oppdelt kropp til et mer kompakt bygg, blant annet fordi forutsetningene på tomten, nærmere bestemt eksisterende bygningsmasse, var i endring.

Økonomi/merkostnader og finansering

Totalentreprise ble valgt som ordning av fylkeskommunen. Det var lite overskridelser av budsjettet underveis i prosjektet.

Erfaringer

Vår erfaring er at man ved å benytte konkurransesystemet, dvs. plan- og designkonkurranse sikrer i våre øyne god arkitektur, i motsetning til det man kan oppnå i en prisstyrt prosess med entreprenør.

Energi

Bygget er Norges første museum med passivhusstandard. Oppbygging av yttervegg er 200mm betong yttervange, 250mm isolasjon og 250mm betong innervange. Totalbredden er 700mm. Hele sandwich-veggkonstruksjonen ble støpt samtidig. Byggets energikilde er elektrisk, forbered for fjernvarme. Mekanisk ventilasjon.

Konstruksjon og materialbruk

Material- og konstruksjonsvalget var i stor grad styrt av et ønske om robuste kvalitetsmaterialer. Resultatet er et kompakt bygg med vedlikeholdsfrie materialer som reflekterer byggets innhold. Det er også lagt fokus på lavtemitterende materialer, med utstrakt bruk av tre på innvendige vegger og gulv.

Fylkesarkivet/magasinet med tilhørende verksteder og andre servicearealer ligger i de fire nederste etasjene og er bygget i plassbygget betong som er delvis bygd inn i terrenget. De tre øverste etasjene som rommer museet som består av en stålkonstruksjon med en glass- og trekledning. I interiøret er det brukt mørke tregulv i varmebehandlet ask og hvitmalte trevegger. Totalt har bygget 7 etasjer. I tillegg er det bygget et 4 etasjes utvendig trappeanlegg i betong som utvendig forbindelse mellom parkeringsarealet på nivå 1 og tunet på nivå 5.

Klimatilpasning

Ambisjoner om å oppnå passivhusstandard kom inn på et senere tidspunkt i prosessen, pga. Fylkeskommunens ønske om å gjøre klimatilpasninger.

Areal og transport

Bygningen er plassert sentrumsnært med god kollektivdekning og er samtidig tilrettelagt for syklister

Universell utforming

Bygningen og uteanlegget er universelt utformet i tråd med TEK10. Anlegget inneholder hele 5 heiser som sikrer full tilgjengelighet for alle besøkende og ansatte. Hovedinngangen med ekspressheisene er lett tilgjengelig og synlig fra parkeringsplassen på nedre plan.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 11000 m2 (brutto BTA) fordelt på 35 årsverk, 24000 brukere.
Bruttoareal (BTA): 11000 m²
Antall beboere/brukere: 24035

ENERGI

Energimerke: A (Yellow)
Energiforbruk: Netto energibehov: 18 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Andre (elektrisk, foreberedt for fjernvarme)
Beregnet netto energibehov: 18 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 12,5 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 15 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 10 kWh/m²/år
Vifter: 11,8 kWh/m²/år
Pumper: 1,2 kWh/m²/år
Belysning: 23 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 2,9 kWh/m²/år
Ventilasjonskjøling (kjølebatterier): 6,2 kWh/m²/år
LEVERT ENERGI
Direkte elektrisitet: 44 kWh/m²/år
Elektrisitet til varmepumpesystemer: 4,7 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,12 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,11 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,15 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,78 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,03 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,18 (n50) [1/h]

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 24,75 MNOK

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Parkveien 16, 4838 Arendal, Norge
Sted/bydel: Langsæ
Kommune: Arendal
Prosjektperiode: 2014
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling , Nybygg / Tilbygg , Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Museum , Kulturbygg/ -anlegg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Kulturbygning
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Konkurranseform: Begrenset plan-og designkonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Aust-Agder Kultur­historiske senter (AAKS)
Arkitekt: div.A arkitekter
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS
Interiørarkitekt: div.A arkitekter
Prosjektledelse (PL): Geir Harnes, Agder Consult AS
Miljørådgiver: Skanska Norge AS
Spesialrådgiver energi: Skanska Norge AS
Rådgivere: Rambøll AS (RIB) | Siv.Ing. Øyvind Berntsen AS (RIV) (RIV) | Sweco Norge AS (RIE) | Skanska Norge AS (RIBfy) | Agder Consult AS (RIBr) | Brekke & Strand Akustikk AS (RIA)
Hovedentreprenør: Skanska Norge AS
Underentreprenører: Medvirkende kunstnere: Michael Johansson, Trude Nordmark Westby
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.