Flere søkemuligheter

Nord-Europas første sykehusbygg med passivhusstandard

Publisert av: Per Anda / NAL Sist oppdatert 19.09.2014

Bygget som huser sykehus og universitetsfunksjoner oppfyller passivhusstandarden, og kutter mer enn 60% av energiforbruk målt mot tilsvarende nyere sykehusbygg, nær 2 mill kwh spares pr år i dette bygget alene.

Korte fakta

  • Arkitekt: RATIO Arkitekter AS | Nordic - Office of Architecture
  • Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
  • Prosjektperiode: 2009 - 2013
  • Arealforbruk: 17200 m2 (oppvarmet BRA)
  • Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Det nye kunnskapssenteret utgjør den siste senterutbygningen ved St.Olavs hospital plassert sentralt i Trondheim. Alle areal er utformet etter passivhusstandarden og senteret har en relativt kompakt bygningskropp formet i en "hesteskoform". Fløyene er på mellom 3-6 etasjer, og huser sykehusareal på 6900 m2 samt universitets- og høgskoleareal på 10 300 m².

Kunnskapssenteret er et sentralt bygg for forskning og undervisning. Sykehusarealet omfatter infeksjonssykdommer, hud- og smertebehandling. NTNUs institutt for kreftforskning og molekylær medisin er en sentrall del av Kunnskapssenteret, og rommer et stort og et mindre auditorium samt universitetssykehusets hovedbibliotek.

Bygging ble igangsatt mai 2011 og ferdigstilt høsten 2013.

Kunnskapssenteret mottok på årets "Design & Health International Academy Awards" i Toronto, en såkalt «high commendation»-pris for beste internasjonale helseprosjekt under 40 000kvm.

Prosess

Kunnskapssenteret er, som alle de andre senterne på St Olav, planlagt i et svært tett samvirke med brukerne – med intens møtevirksomhet og samhandling mellom prosjekteringsgruppen og St Olav/NTNU-ansatte.

Kunnskap er også et foregangsprosjekt på bruk av tverrfaglige BIM-verktøy for alle fag og alle faser, alt er modellert slik det skal bygges ned til f.eks rørklammer. Ved aktiv bruk av LEAN-metodikk i prosjektering, samhandling med entreprenør og til sist LEAN Construction-byggemetodikk, og ved samamarbeide med LEANressurser i Porsche Consulting og CIFE-instituttet på Stanford University i California har man testet ut en mengde ny metodikk for å øke kvalitet og verdiskapning innenfor kostnads- og tidsrramme, i mange sammenhenger med svært godt utbytte for prosjektet.

Økonomi

Byggets bruttoareal er 17 500 m², og totale byggekostnader er beregnet til 1095,6 MNOK inkl.mva. Merkostnaden for økt energistandard til passivhusnivå i forhold til kravene i Teknisk forskrift er ca 13 MNOK eks mva.

Dette utgjør ca 1% av totale kostnader.

Erfaringer

Pluss: Tett prosess med brukere, aktiv bruk av BIM-verktøy og LEAN-metoder har gitt høy kvalitet i ferdig bygg, med lite feil og omgjøring på byggeplass og god kostnadskontroll. Bygget er internasjonalt prisbelønt og hedret i flere prestisjetunge kåringer. Bygget er ferdigstilt til avtalt tid og iht budsjett.

Minus: Kort byggetid kombinert med stort «innovasjonsfokus» fra byggherren på både prosjekterte løsninger, samhandlings og utbyggingsmetoder har medført en krevende prosess for prosjekteringsgruppe og utførende byggentreprenører. Nye metoder medfører også et mer uoversiktlig risikobilde.

Energi

Med unntak av isolat og laboratorier betjenes alle areal av aggregat med høyeffektiv roterende gjenvinner med temperaturvirkningsgrad på ca 85 %. Det benyttes romslige aggregat, tekniske rom samt sjakter/føringsveger. Ventilerte areal får videre utstrakt bruk av behovsstyring. Basert på gjennomsnittlig luftmengde gjennom byggets driftstid prosjekteres anleggene for å oppnå en SFP-faktor på ca 1,5 kW/(m³/s). Dette innebærer en reduksjon av midlere luftmengde i driftstiden til 70% av nominell mengde. Behovsstyring ivaretas av YITs KlimaTak-system.

Deler av bygningen ligger godt solvendt som vil bidra til gode lys- og solforhold. Utvendig solavskjerming er utført for å muliggjøre god utnyttelse av dagslys, og samtidig hindre for stor varmebelastning inn i bygget. Med unntak av nordvendte fasader, vil alle areal ha automatisk styrt utvendig solavskjerming med screen. Andre elementer for å redusere energiforbruk til belysning er blant annet bruk av: tilstedeværelsesdetektorer, dagslysstyring, differensiert belysning, energieffektive armaturer, mm.

Energiforbruket til teknisk utstyr må holdes på et lavest mulig nivå. Bruk av lavenergiutstyr reduserer internlastene i senteret. Dette gir lavere kjølebehov og mulighet for mindre omfang av lokal kjøling og lavere ventilasjonsmengder gjennom døgnet. Det vil i prosjektperioden opprettes dialog med utstyrsprogrammet til Kunnskapssenteret for å sikre anskaffelse av lavenergiutstyr.

Netto energibehov, arealvektet snitt for sykehus- og universitetsdelen av bygget, er 127 kWh/ m²år, og oppvarmingsbehovet er under 20 kWh/ m²år som er kravet i Prosjektrapport 42.

Konstruksjon

Bygningskonstruksjonen ble gjennom prosjekteringen bearbeidet for å klare krav stilt til passivhus i "Prosjektrapport 42. Kriterier for passivhus og lavenergibygg - Yrkesbygg".

Kunnskapssenteret er basert på:

- U-verdi for en generell klimavegg er forutsatt 0,15 W/m2K
- U-verdi for gulv er satt til 0,15 W/m2K
- U-verdi for tak er satt til 0,10 W/m2K
- U-verdi for vinduer er satt til 0,8 W/m2K.
- U-verdi for dører er satt til 0,8 W/m2K.
- Kuldebroer er ivaretatt gjennom en normalisert kuldebroverdi på 0,03 W/m2K
- Lekkasjetall n50 er målt i ferdig bygg til 0,2 oms/time. (Passivhuskrav er 0,6)

Alle tekniske installasjoner på luft og lys er optimalisert for å spare energi, og «intelligent» datastyrt via et sentralt driftsanlegg. Utvendig er huset helt vedlikeholdsfritt, med fasader i luftet, utsmykket glass og eloksert aluminium.

Lyse screens i solavskjermingen er utsmykket med sort trykk sammen med hvitt trykk på glasspanelene, dette gir huset et dynamisk og «solstyrt» arkitekturuttrykk, som endrer seg med solbelastning og styringen av huset.

Universell utforming

Universell utforming er gjennomført konsekvent i hele prosjektets bredde. Prosjektet er blitt nevnt som forbilde mht UU-løsninger. Det er gjort bruk av integrerte ledelinjer i naturstein, kontrastfarger og –markeringer mht dør/vegg/trappekant, plass til snusirkel for rullestol i planløsningene, tilkomst via rullestol likeverdig med gående mht heis og trapp, gode inngangsforhold for svaksynte og bevegelseshemmede osv. I detaljering er det laget løsninger som i tillegg til å gi god tilgjengelighet også tilfører bygget sanselighet og opplevelse. Det er planlagt ledelinjer i elvestein, markering av søyler og glassfelt med bokstaver og det er fargesetting og variert kunstnerisk utsmykning som bidrar til gjenkjennelighet.

Allergikere mm er hensyntatt mht materialvalg.

Areal og transport

Kunnskapssenteret ligger sentralt i St Olavs Hospital, midt i Trondheim. Det er lagt opp til stor andel sykkel og kollektivbruk, basert på beliggenheten nært bykjernen.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 17200 m2 (oppvarmet BRA)
Bruttoareal (BTA): 17500 m²
Bruksareal (BRA): 17200 m²
Oppvarmet bruksareal: 17200 m²

ENERGI

Energiforbruk: Netto energibehov: 127 kWh/m2 år. Levert energi: 121 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima). (arealvektet snitt av sykehus og høgskoledelen)
Energikilder: Fjernvarme/nærvarmeanlegg (Sykehusområdets fjernvarme/-kjøling)
Beregnet netto energibehov: 127 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 121 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

Inndata fra NS3031 og standardklima. (Arealvektet snitt av sykehus og høgskoledel).

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 10,6 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 1,8 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 15 kWh/m²/år
Vifter: 20,4 kWh/m²/år
Pumper: 3,3 kWh/m²/år
Belysning: 27 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 39,4 kWh/m²/år
Romkjøling: 9,5 kWh/m²/år
Ventilasjonskjøling (kjølebatterier): 9,5 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,1 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,15 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,15 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,2 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 1,5 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 85 %

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 1095,6 MNOK (inkl mva)
Kvadratmeterpris (kun bygg): 62628 kr/m²
Merkostnader Energi: 731 kr/m²
Prosjektstøtte Enova: 6000000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Olav Kyrres gate 17
Sted/bydel: Øya
Kommune: Trondheim
Prosjektperiode: 2009 - 2013
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Universitet/ høyskolebygg , Sykehus
Bygningskategori (TEK): Universitet/høyskole , Sykehus
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Helsebygg Midt-Norge
Arkitekt: RATIO Arkitekter AS | Nordic - Office of Architecture
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
Prosjektledelse (PL): Team St. Olav ANS
Spesialrådgiver energi: COWI AS
Rådgivere: COWI AS (RIB) | COWI AS (RIV) | COWI AS (RIE)
Hovedentreprenør: Veidekke entreprenør AS | YIT
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT


KILDER

Prosjektbeskrivelse Enova (2010) Per Anders Borgen (PGL), RATIO Arkitekter AS

Prosjektoppslaget er utarbeidet av NAL for Enova.