Schandorfs plass av Østengen og Bergo Landskapsarkitekter.

Kvalitetskriterier

Tekst Anders S. Moe / Alf Waage Sist oppdatert 30.09.2015
Framtidens bygg er et kvalitetsstempel. For å sikre høy kvalitet har det vært satt kvalitetskriterier til pilotprosjektene. Kriteriene er utarbeidet med tanke på å nå målene i Framtidens byer.

Kvalitetskriteriene har vært dynamiske og har blitt videreutviklet i programperioden. Klimagasskutt har vært en sentral målsetning og pilotprogrammet har skullet utvikle attraktive prosjekter med halvert klimagassutslipp i forhold til normal praksis. Ambisjonene på lengre sikt er å lede vei til klimanøytrale bygninger og byområder. For å hjelpe prosjekteringsteamet i å oppnå målene har det vært utarbeidet en egen veileder som også inneholder tips til prosess og arbeidsmåte.

Last ned Kvalitetskriteriene for Framtidens Bygg

Last ned veilederen til kvalitetskriteriene

Hovedkriterier
Pilotprosjektene i Framtidens bygg skal vise vei for framtidens løsninger. Hovedkriteriene har skullet bidra til at prosjektene ligger godt i forkant i dagens praksis.

  • Samlet klimagassutslipp fra hvert pilotprosjekt forutsettes å utgjøre maksimalt halvparten av det som er dagens praksis. Utslippsreduksjonene fordeles på følgende tre områder:TransportMaterialbrukEnergibruk i drift (passivhusstandard for nybygg, minimum lavenergistandard ved rehabilitering, fornybare energikilder).
  • Det skal føres klimagassregnskap som en integrert del av planleggings-, prosjekterings- og byggeprosessen. I tillegg skal det planlegges for energiledelse og effektiv drift. Klimagassregnskap har vært utviklet som prosjekteringsverktøy parallelt og i samarbeid med pilotprosjektene.
  • Det skal utarbeides et miljøprogram med tydelige miljømål tidlig i prosessen. 
  • Ved utforming av bygninger, anlegg og uteområder skal det legges vekt på løsninger som tar hensyn til dagens og framtidens klima.

Øvrige kriterier
Pilotprosjekter skal alene og i samspill med omgivelsene være et positivt bidrag til det fysiske bymiljøet ved å ivareta:

  • God arkitektonisk og landskapsmessig utforming
  • Gode miljøkvaliteter
  • Universell utforming
  • Kulturhistoriske verdier

Logg inn

 
 

kontakt

  •