Norwegian Woods kvalitetskriterier

  Sist oppdatert 13.12.2012
Norwegian Wood stiller krav til arkitektonisk kvalitet, materialbruk, energi og universell utforming i alle prosjektene. Les mer om kvalitetskriteriene her.

Arkitektur
Byggeprosjektene skal framstå med overbevisende arkitektonisk kvalitet. Prosjektene skal bidra til å forene rasjonelle produksjonsmetoder med en nyskapende, moderne, stedstilpasset og mangfoldig arkitektur. Byggene skal framstå som pilotprosjekter med stor overføringsverdi.Materialbruk
Tre skal inngå som et hovedmateriale i alle Norwegian Wood prosjektene. Tre og treprodukter skal i utgangspunktet brukes både i hovedkonstruksjon, overflater, detaljer og øvrige komponenter. Tre skal imidlertid kun brukes der det er fornuftig å bruke tre. Supplerende materialer kan benyttes i den grad dette er nødvendig ut fra tekniske hensyn og velbegrunnede arkitektoniske hensyn. Det skal i hovedsak brukes regionale/lokale treslag. Dette ut fra et ønske om å videreføre og fornye den lokale bygningskultur.

Trevirke har et stort potensial for å være et miljøvennlig byggemateriale gjennom hele sin livssyklus ved riktig bruk. Norwegian Wood skal bidra til å fremme miljøvennlig bruk av tre spesielt og miljøvennlig materialbruk generelt. Det skal i byggeprosjektene benyttes færrest mulig miljøbelastende og helseskadelige tilsettingsstoffer, overflatebehandlinger og supplerende materialer. Norwegian Wood byggeprosjektene skal fremme bruk av ny miljøteknologi, knyttet særlig til trebruk.

Løsningene som benyttes skal gis en optimal teknisk utførelse for å bidra til redusert vedlikehold. Det skal legges vekt på robuste løsninger, konstruktiv trebeskyttelse og god materialkvalitet. Materialvalg i Norwegian Wood byggeprosjektene skal gjøres med utgangspunkt i produktvalgsverktøyet ECOproduct.ECOproduct - utdypende kriterier
Ecoproduct vurderer produktenes egenskaper i henhold til fire parametre; inneklima, innhold av helse- og miljøfarlig stoffer, ressursbruk og drivhuseffekt. På hver av disse parametrene gis karakterene GRØNT (godt), GULT (akseptabelt) eller RØDT (dårlig).

I Norwegian Wood byggeprosjekter skal minimum de 10 mest benyttede produktene i hvert prosjekt, samt alle kjemiske produkter (lim, fugemasse, impregneringsmidler, maling med mer) underlegges en miljøvurdering i henhold til ECOproduct. For de 10 mest benyttede produktene skal det gjøres en miljøvurdering i henhold til alle de fire parametrene. For kjemiske produkter skal det som et minimum gjøres en miljøvurdering for parameteren helse- og miljøfarlig stoffer (basert på dokumentasjon i HMS-datablader). I utgangspunktet aksepteres ikke produkter med dårligste karakter (rødt symbol) for noen av parametrene. Avvik må begrunnes.Energi - dette punktet gjelder kun klimatiserte bygninger
Alle byggeprosjektene skal tilfredsstille klasse B i kommende energimerkeordning slik dette framkommer i foreliggende forslag fra SINTEF (Rapport EPBD energimerke næringsbygg (2005) og Rapport EPBD energimerke boliger (2005). Utvalgte prosjekter skal tilfredsstille klasse A.
Energiløsningene skal være enkle, robuste og langlivede og det skal legges vekt på passive løsninger knyttet til utforming og detaljering av bygningskropp.Universell utforming
Universell utforming - tilgjengelighet for alle - er en sentral premiss for Norwegian Wood prosjektene. Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp slik at boliger, bygninger og uteareal skal kunne brukes av alle deler av befolkningen på en likestilt måte.

For boligprosjekter fastsettes individuelle ambisjonsnivå i samarbeid mellom prosjekteier og Norwegian Wood, med hensyn til hvor stor del av boligene innenfor hvert prosjekt, som skal bygges i henhold til Bygg for alle. Det vil kunne oppstå situasjoner der det ikke er mulig å oppfylle alle kravene som er formulert i anbefalte ytelser. Avvik må begrunnes.

Bygg for alle - Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder (Husbanken Statens Bygningstekniske etat, 2004, nivå: anbefalte ytelser / løsninger), skal legges til grunn for alle Norwegian Woods byggeprosjekter.

kontakt

 • Michael Lommertz
  Prosjekt- og bærekraftansvarlig
  Fagavdelingen NAL
  Tlf: 454 64 693
  E-post

  Norwegian Wood

Besøk Norwegian Wood prosjektene

 • Lag ditt egen guidehefte for å kunne besøke Norwegian Wood prosjektene og andre spennende prosjekter i Stavanger området
Prøv arkitekturguiden "Arven etter Norwegian wood" »