Flere søkemuligheter

Første passivhusbarnehage og pilotprosjekt i Tromsø

Publisert av: Per Anda Sist oppdatert 22.10.2018

Kvamstykket barnehage er en passivhusbarnehage og er det første pilotprosjektet i Tromsø som del av Framtidens Bygg og Framtidens byer. Prosjektet er universelt utformet og skal også oppnå klimagassreduksjon gjennom betydelig lavere energiforbruk, klimavennlig materialbruk og gode transportløsninger.

Korte fakta

  • Arkitekt: Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak
  • Landskapsarkitekt: Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak
  • Prosjektperiode: 2008 - 2012
  • Arealforbruk: TBRA: 1305m2 / BYA: 1104,5m2, BRA: 1157m2

Prosjektbeskrivelse

Det overordnete arkitektoniske konseptet for Kvamstykket barnehage har vært å etablere en bygningskropp der vest-, nord- og østvegg favner om uterommene og der volumet åpner seg mot sør og gir le og kontakt med utvendige lekearealer. Innvendig er det søkt å gi en orden med god oversiktlighet og tydelige romlige prinsipper som lett kan forstås og memoreres både av barn og voksne.

Bygget er organisert med bred bruksfasade mot sør, og parkering på nordsiden av hensyn til barnehagens behov for solfylte, lune lekearealer og inngangspartier. Denne plasseringen på tomten gjør at kun endesiden mot øst kommer ut med to fulle etasjer.
Arealene for barna er etablert på én etasje i nivå med utvendig lekeareal. Ansattes funksjoner er lagt i en mindre 2. etasje. Heis og trapp er plassert sentralt i bygget og forbinder etasjene.

Planstrukturen i hovedetasjen åpner for sambruk, fleksibilitet og oversikt.
Felles lekeareal er organisert som en stor ”allmenning” med gangsone langs basearealene.
Grepet gir stor fleksibilitet med tanke på ulik bruk, sambruk og overlapping, samt muligheter for endringer av inndelinger over tid.

Prosjektet arbeider etter prinsipper om integrert energidesign. Det har vært nært samarbeid med de ulike fagkonsulenter og oppdragsgivere fra tidlige faser av prosjektet.

Plan 0 Plan 1 Plan 2 Plan 3 Snitt AA Snitt BB Snitt CC A F 01 101 FASADER NORD & SØR _ FASADE SØR Fasade vest Fasade øst situasjonsplan Utomhussnitt Utomhussnitt2

Klimagassregnskap/ resultater etter 2 års drift

Prosjektet manglet nødvendige grunnlagstall for å kunne rapportete klimagassresultat. pr. oktober 2018. 

Energi

Barnehagen er bygget med passivhusstandard. Tromsø kommune er tildelt konsesjonsområder for fjernvarme, men denne er ikke forventet ferdig før 2015.  Som alternativ til fjernvarme, ble det i forprosjektert kalkulert inn varmepumpe basert på geovarme, sammen med elektrokjel som reserve og spisslast. Effekt for dekning av transmisjonstap, tappevannsoppvarming og oppvarming av ventilasjonsluft skal være minimum 60 % dekket av varmepumpen.

Bygget er orientert slik at hovedfasader med bruksareal får best mulig lysforhold.

For å oppnå et tilfredsstillende inneklima uten unødvendig store luftmengder er det brukt lavemitterende materialer. Prosjektet har tatt utgangspunkt i at man med hjemmel i veiledning TEK og veiledning 444, kan redusere luftmengder til 1,0 l/s per m2 eller til og med til 0,7 l/s pr. m2 ved bruk av dokumentert lavemitterende materialer.

Materialbruk

Generell og innvendig materialbruk: godkjente overflatebehandling og lavemitterende materialer. Lasert/vokset trepaneler/ fokus på leverandører.

Universell utforming

Prosjektet er i sin helhet løst med hensyn på universell bruk. Alle etasjer er rullestoltilgjengelig ved sentral plassert heis. I tillegg er det utvendig rampe fra adkomst til anlegget ved hovedinngangen og opp på utvendig lekeareal ved alle baseinngangene.

Innvendig er alle oppholdsarealer dimensjonert for rullestolbruk. De tre stellerommene har også toalett med rullestoltilgjengelighet. I tillegg er det rullestolsdimensjonert toalett i administrasjonsavdelingen. Gulvhøyde og utvendig terrengnivå ved inngangsdører legges på samme høyde.

Generelt er planløsningen strukturert for god orientering i bygget, slik at også brukere med evt. nedsatt orienteringssans lett kan finne frem.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: TBRA: 1305m2 / BYA: 1104,5m2, BRA: 1157m2
Bruksareal (BRA): 1157 m²

ENERGI

Energiforbruk: Forbruk: 68 kWh/m2/år (Oslo klima). Levert energi: ca. 53 kWh/m2/år (Oslo klima).
Energikilder: Varmepumpe (primær)
Beregnet netto energibehov: 68 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 53 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 25,2 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 10 kWh/m²/år
Vifter: 10,4 kWh/m²/år
Pumper: 1,4 kWh/m²/år
Belysning: 15,7 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 5,2 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,07 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,07 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,11 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,7 (W/m²K)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: NOK 51.000.000 (beregnet)
Kvadratmeterpris (kun bygg): 44079 kr/m²
Prosjektstøtte Enova: 554700 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Anton Iversens veg 1, 9009 Tromsø
Kommune: Tromsø
Prosjektperiode: 2008 - 2012
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Barnehager
Forskriftsnivå: TEK-07
Bygningskategori (TEK): Barnehage
Forbildeprogram: Framtidens Bygg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Tromsø kommune Eiendom
Arkitekt: Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak
Landskapsarkitekt: Arkitekturverkstedet i Oslo/Asplan viak
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Prosjektbeskrivelse: Kvamstykket barnehage - forprosjekt. - Asplan Viak (25.6.2010)

VEDLEGG


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund som del av Framtidens bygg i Framtidens byer - pilotprosjektsatsning med mål om halvering av klimagassutslippene.

Dette innholdet er en del av Framtidens Bygg

logo_framtidensbygg