Flere søkemuligheter

Landskapsanlegg på Kirkenes skoler

Publisert av: Iselin Ekman / NAL Sist oppdatert 27.11.2014

Tett samarbeid mellom arkitekt, landskapsarkitekt, entreprenør og brukere tidlig i prosessen med nye Kirkenes skoler, har bidratt positivt til å skape et spennende landskapsanlegg som også fungerer som samlingspunkt for byens barn og unge.

Korte fakta

  • Arkitekt: BC Arkitektur AS | Multiconsult AS
  • Landskapsarkitekt: Steinsvik Arkitektkontor AS
  • Prosjektperiode: 2009 - 2012

Prosjektbeskrivelse

Nye Kirkenes skoler ble til gjennom en totalentreprisekonkurranse med tett samarbeid mellom arkitekt, landskapsarkitekt og entreprenør. Selve bygget er tegnet av BC Arkitektur, mens Steinsvik Arkitektkontor har vært landskapsarkitekter. Denne prosjektbeskrivelsen fokuserer hovedsakelig på utomhusdelen av Kirkenes skoler.

Programmet for konkurransen var uvanlig konkret når det gjaldt utomhusanlegget. Skoletomten ligger 300m øst for Kirkenes sentrum i et område med småhusbebyggelse, og hadde med sitt rikholdige program og tomtens sentrale beliggenhet potensiale til å bli en sosial møteplass og livgivende klynge for ulike aktiviteter.

Skolen samler mange funksjoner, men tillater at hver del beholder sin integritet. Hver gruppe (barneskole, ungdomsskole og kulturskole) har egne arealer, så vel inne som ute, samtidig som de har tilgang til felles områder hvor det er tilrettelagt for gode møteplasser. Alle lekeområder er universelt tilgjengelig fra basene. Tydelige innganger og gode adkomster gir en klart lesbar situasjon og enkel orientering for alle. For å utløse sitt potensiale som kraftsentrum for Kirkenes, er skolen tenkt som et fleksibelt nærmiljøanlegg som kan tilpasses endringer i bruk gjennom bygningens levetid.

Vegetasjonen etableres som en sammenhengende randsone. Det brukes stedegne arter som selje, vier, rogn og furu. Bufferen mot Kirkegårdsveien var planlagt som tettvokst eventyrskog og filter mot biltrafikkens støy og forurensning.

Overvann håndteres lokalt ved at avrenning av asfaltflater hovedsakelig føres mot grønn randsone. Det er brukt kebony SYP i utvendige tremmer og det er oppnådd økt grønnytefaktor(ref. bio area factor) sett i forhold til den gamle skoleplassen. I tillegg er det lagt vekt på å bruke deler av den gamle skolen som uværsskur og klatrelandskap, samt å gjenbruke av eksisterende lekeapparater.

Prosess

Samspillmodellen som ble brukt i prosessen med Kirkenes skole baserte seg på at entreprenører og planleggere i fellesskap med byggherren utviklet et skisseprosjekt med bindende pristilbud på både prosjektering og bygging. Dette stimulerte til det beste hos alle grupper og var for alle involverte en spennende og givende måte å skape et godt prosjekt på.

Alle lærerne, representanter fra Sør Varanger kommunes byggekomité, kommunelege, helsetjeneste samt driftspersonale deltok i samspillfasen. Samspillfasen var organisert som gruppearbeid med ulike tema for hver runde. Arkitekt, landskapsarkitekt, entreprenør og prosjektleder sirkulerte mellom gruppene. Det ble ført referat fra hver gruppe på hvert tema.

Arkitekt og landskapsarkitekt leverte løpende forslag til omforente løsninger på basis av disse referatene og diskusjonene undervegs. Prosjektleder var sentral i styringen av denne samspillfasen og sørget for at det ble tatt nødvendige beslutninger om valg av løsninger fortløpende.

Ved avsluttet samspillfase hadde partene utviklet et omforent forprosjekt med bindende pristilbud. Dette var et grundig og helhetlig utgangspunkt som definerte målene for realiseringen av prosjektet tydelig for alle parter.

Økonomi

Byggekostnader: 370 millioner kroner eks. mva. Prosjektet har mottatt tippemiddelstøtte for nærmiljøanlegget.

Erfaringer

Det ble utredet mulighet for å hente vegetasjon fra lokal skog. Anleggsgartner ble imidlertid dessverre kontrahert for sent til å klare å gjennomføre planlagt beplantnings prosess og det måtte derfor benyttes andre klimatyper fra planteskoler.

Skolens uteområder fungerer over all forventing som nærmiljøanlegg og har blitt et samlingspunkt for barn og unge i Kirkenes.

Universell utforming

Barna kan ankomme skolen trygt og utfolde seg i et lekeområde helt uforstyrret av biltrafikk. Alle alderstrinn har egne innganger med garderober i tillegg til en felles inngang som også favner kulturskole, gymsal og besøkende til skolen. Alle lekeområder er universelt tilgjengelig fra basene. Kantene rundt sandbassengene er stedvis opphøyde slik at rullestolbrukere også kan bruke sanden. Det er ikke benyttet vegetasjon som er allergifremkallende.

Tydelige innganger og gode adkomster gir en klart lesbar situasjon og enkel orientering for alle. Fra drop-off og parkering på øvre nivå fører en universelt tilgjengelig rampe med stigning på 1:20 ned til småskolens/SFOs hovedinngang. Mellomtrinnet nåes fra hovedinngang på øvre nivå for rullestolbrukere. Ungdomsskolen har adkomst med slake fallforhold forbi scene 2.

I samspillfasen var det en konstruktiv dialog med representanter for kommunens helsetjeneste og rådet for funksjonshemmede. Dette gav prosjektet gode, funksjonelle løsninger for universell utforming. Det ble blant annet i denne fasen vedtatt at det ikke var ønske om utvendig rampe fra P-plass ned til skolegård av hensyn til vintervedlikehold. Det ble prioritert å gi god forbindelse inn i bygget og direkte atkomst til heis innendørs fra p-plass og drop-off.

Klimatilpasning

Tomten ligger mellom tre høyder som gir noe beskyttelse mot vind. Bygningen med sine tre fløyer er dessuten plassert slik at den fungerer som vindskjerm og solfanger for å få godt lokalklima på lekeplassen. Lav solvinkel gir størst oppvarmingseffekt på vertikale flater, og deler av fasaden er derfor utnyttet som solvegger og er viktige steder for opphold og lek. Solveggen for småskolen/SFO er utnyttet som overdekt klatrelandskap, med fallunderlag

Areal og transport

Skoletomten grenser i sørøst mot Kirkegårdsveien med til dels tung trafikk og det ble lagt vekt på å skjerme lekeplassen mot veien. Sør Varanger kommune tok konkurranseforslagets problematisering av naboskapet mellom en barneskole og en fylkesvei på alvor, og satte i gang ombygging av veien med fartsreduserende tiltak; smalere kjørefelt, bredere ensidig fortau, oppgradering fra vegbelysning til gatebelysning, beplantning og trygging av fotgjengere ved bedre krysningspunkt. Det ble etablert stor andel sykkelparkeringsplasser og vektlagt trygg atkomst for fotgjengere og syklister atskilt fra parkeringsplasser.

AREAL OG VOLUM

Antall beboere/brukere: 500

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 500 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 70 m
Parkeringsplasser: 60 (pr. 1000 m²)
Sykkelparkeringsplasser:

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 270 MNOK

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Prestevn. 34, 9900 Kirkenes
Kommune: Sør-Varanger
Prosjektperiode: 2009 - 2012
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg , Parker og grøntanlegg , Byrom, gater, torg , Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak
Konkurranseform: Totalentreprisekonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Arkitekt: BC Arkitektur AS | Multiconsult AS
Landskapsarkitekt: Steinsvik Arkitektkontor AS
Universell utforming: Steinsvik Arkitektkontor AS, Multiconsult AS
Rådgivere: Sweco Norge AS (RIB) | Total Brannsikring AS (RIBr)
Hovedentreprenør: Consto AS
Byggeledelse: Consto AS
Underentreprenører: Antons hagesenter (anleggsgartner)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Mot felles mål (Arkitektur N 06/13 , s.60-67)


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.