Landsstyret 2018, fra venstre: arkitekt MNAL Dagny Marie Bakke, studentrepresentant AHO Lars Hervik Helgesen, arkitekt MNAL og president i Norske arkitekters landsforbund Gisle Løkken, arkitekt MNAL Adnan Harambasic, arkitekt MNAL Marina Bauer, arkitekt MNAL Aleksander Oldrup Jensen og arkitekt MNAL Marianne Skjulhaug. Foto: NAL.

Landsstyrets beretning for 2018

Tekst Landsstyret i NAL Sist oppdatert 21.02.2019

Norske arkitekters landsforbunds (NAL) landsstyre er et viktig ledd i vår organisasjon fordi det skal sørge for å videreføre de strategiske beslutninger som gjøres i NALs generalforsamling, Representantskapet. Landsstyret er et selvstendig formulerende organ som fortløpende drøfter det arbeidet NAL gjør, og korrigerer innsats og økonomiske disponeringer. Styret rullerer løpende for å sikre god kontinuitet, og har blitt redusert med et styremedlem for å skape et enda mer dynamisk og ansvarlig virke.

NALs representantskap, styret, presidenten og ikke minst sekretariatet har over flere år jobbet med saker som har omhandlet vår organisasjon. Det har vært til dels kompliserte saker, som endring av organisasjonsmodell og samarbeidsformer. En foreslått landsmøtemodell ble forlatt til fordel for en styrking av vår nåværende organisasjonsform med representantskap. Arbeidet har vært krevende og med stor innsats kulminerte prosessene i ordinært RS-møte i juli 2018. Det ble blant annet vedtatt; årshjul for organisasjonens aktiviteter, økt satsning på politiske saker, tiltak og systemer som sikrer demokratiet i organisasjonen (herunder bred intern opplæring), ansettelse av lokalforeningskoordinator og revidering av vedtekter. Det betyr at vi nå har en organisasjon som er godt formet og strukturert til å se fremover, og bruke tid og kapasitet på utadrettede og lokale aktiviteter fremfor organisasjonsutvikling.

Fra et akkumulert underskudd i 2016 hadde NAL et lite overskudd i 2017, som ble ytterligere styrket i 2018. En forutsigbar økonomisk situasjon gir oss handlingsrom til å følge opp viktige politiske saker, og ikke minst mulighet til å gi økonomiske rammer for drift og aktiviteter i lokalforeningene. NALs lokalforeninger er grunnsteinene i organisasjonen, og mot slutten av 2018 ble det utformet stillingsinstruks for en ny og dedikert lokalforeningskoordinator som vil starte opp sitt arbeid tidlig i 2019.

Høsten 2018 ble det ansatt ny kommunikasjonssjef som har startet arbeidet med NALs kommunikasjonsarbeid både innad i vår organisasjon og utad til samfunnet og beslutningstakere. Dette innebærer også en gjennomgang av dagens kommunikasjonskanaler og en strategi for hvordan og hvor vi skal kommunisere i fremtiden. Videre er det i høst ansatt ny markedssjef som har startet arbeidet med å sikre økt stabilitet i økonomien gjennom kommersielle aktiviteter, og sørge for tett oppfølging av lokalforeningene og NAL student.

September 2018 takket Alexandria Algard av etter tre års utrettelig innsats som president, og Gisle Løkken overtok en veldrevet organisasjon, med stadig nye viktige saker å engasjere seg i. Vi har for fullt startet arbeidet med NALs nye politiske satsningsområder, noe som også er en klar forventning fra vårens RS-møte. NALs politiske arbeid ble diskutert i lokalforeningsmøtet i forbindelse med Arkitekturdagen i Stavanger i september. Det var bred enighet om at våre profilerte saker skal utvikles i et nært samarbeid mellom presidentskapet, styret, sekretariatet og NALs fagavdeling - og lokalforeningene.

Betydningen av det politiske arbeidet ble til fulle aktualisert høsten 2018 ved at Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 1. desember iverksatte endringer i ansvarsretten for arkitekturprosjektering. Denne endringen har gitt NAL en god mulighet til å utvikle diskusjonen om fremtidens arkitektur og arkitektrolle, der vi både kan og skal ta ansvar og lederskap. Dette blir vår viktigste politiske sak fremover, fordi det angår vår utdanning og hele vår profesjonsutøvelse. Samtidig åpner saken for flere andre diskusjoner og avklaringer rundt arkitektens kompetanse og virke. Fra en tradisjonell oppfatning av arkitektarbeid og arkitektur som noe som utelukkende handler om bygg, ønsker vi i større grad å stimulere til at arkitekter skal bruke og utvikle sin kompetanse i en bred samfunnskontekst. Ikke minst angår dette en fornyelse av planfaget, utvikling av innovative anskaffelser og bedre offentlig-privat samarbeid på alle de fremtidige arenaer der nye løsninger må skapes.

Selv om realitetene er kjent for oss alle, ble det høsten 2018 gjennom FNs klimarapport og andre globale hendelser skrevet i klartekst at vi står foran et paradigmeskifte som setter klima- og miljømål over alle andre hensyn – eller som den nye kurator for Veneziabiennalen, Hashim Sarkis uttrykker det; The world is putting new challenges in front of architecture. Dette kommer til å påvirke arkitekters arbeidsfelt, men også arkitekturen – hvordan den ser ut og hvordan den virker i samfunnet.

NAL jobber for å skape større oppmerksomhet om dette – for å styrke vår faglige bevissthet som bidrag til en konstruktiv samfunnsutvikling. I 2019 har vi derfor flere idesamlinger, kurs og arrangement der arkitektrollen og fremtidens arkitektur skal diskuteres. Ikke minst kommer det flere store konferanser der NAL er arrangør eller partner, og som viser nye muligheter for kreative arkitekter og innovativ arkitektur.

Landsstyret i NAL.

Teksten er hentet fra Årsmelding 2018 som snart blir publisert på arkitektur.no