Vedtekter for tildeling av OAFs stipend for videreutdanning

  Sist oppdatert 05.06.2017
Vedtatt på styremøte i Finansrådet 14.09.10. rev. 26.04.2011

§ 1          Stiftelsens  navn

er Oslo Arkitektforenings fond for videreutdanning. Stiftelsen er en videreføring  av Arkitekt  og Verkseier Carl Michaels  Egers legat etter at dette legatet er slått sammen med "Arkitekt  og riksantikvar Herm. M. Schirmers legat til fremme  av norsk arkitektur  og anvendt  kunst" og "Kristiania Arkitektforenings Reservefond".

 

§ 2          Fondets  kapital

Fondet hadde pr. 31.12.09  en grunnkapital på kr. 845.190.-

Midlene behandles  slik det til enhver  tid er bestemt for offentlige stiftelsers midler.

Av rentene skal det hvert år kunne tas ut 90% til dette når et beløp pa kr. 50.000.- som kan utdeles som ett samlet bel0p. De øvrige 10% tillegges kapitalen.

 

§ 3          Stiftelsens styre

Finansrådet i OAF er stiftelsens  styre og består av 6 medlemmer. Et av styremedlemmene skal ikke være medlem av OAF.

 

§ 4          Formål

Stipendet skal anvendes til videreutdanning, studieturer  etc som fremmer  personlig arkitektfaglig kompetanse og som i tillegg  har interesse  for et større fagmiljø.

Stipendet skal tildeles et medlem av OAF som ved skriftlig søknad redegjør  for hvordan  midlene skal anvendes  og begrunner  hvorfor en slik anvendelse vii kunne inspirere  et større fagmiljø.

I løpet av 2 år etter at stipendet  er mottatt  må stipendiaten innberette  til OAF enten i form av en skriftlig  rapport eller en muntlig fremleggelse i et av OAFs medlemsmøter. På hvilken måte innberetningen skal skje avtales ved tildeling av midlene.

 

§ 5         Kunngjøring av stipendiet

Stipendet skal kunngjøres for medlemmene innen  1.oktober med søknadsfrist innen 15. november.

Stipendet tildeles av stiftelsens styre etter innstilling fra foreningens stipendkomite. Stipendkomiteen fører protokoll  fra sine forhandlinger og avgir hvert år i god tid før generalforsamlingen årsberetning til foreningen.

Utdeling  av stipendet  skjer på et eget prisutdelingsmøte i januar hvert år.

 

§ 6         Endring av vedtektene

Endringer  i disse vedtekter  kan gjøres av Oslo Arkitektforenings generalforsamling etter innstilling fra stiftelsens styre.

 

§ 7          Oppløsning

I tilfelle oppløsning av Oslo Arkitektforening må stiftelsen  avvikles  i hht stiftelseslovens §52.