logo_framtidensbygg

Lislebyhallen

Ny flerbrukshall med passivhusstandard i Fredrikstad
Lislebyhallen er et pilotprosjekt i Framtidens Bygg med målsetning om halvering av CO2 avtrykket i forhold til et normalt bygg. Prosjektet har gått langt innen klimavennlig materialbruk, energibruk og overvannshåndtering. I forhold til miljøaspektet har transport vist seg å være utfordrende fordi kveldsbrukerne gjerne kjører til trening. Derfor har Fredrikstad kommune gjort transportplanlegging til en integrert del av prosjektutviklingen.
Foto: Byggeindustrien v/ Anne Beth Jensen
Prosjektopplysninger
Adresse: Leiegata 17
Lokalisering: Nøkleby
Kommune: Fredrikstad
Prosjektperiode: 2012-2014
Ferdigstilt: 2015
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Idrettsanlegg- / bygg, Skole/undervisningsbygg
Konkurranseform: Rammeavtale
Entrepriseform: Totalentreprise
Miljøstandard: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: Framtidens Bygg
Byggherre: Fredrikstad kommune
Arkitekt: Plus arkitektur AS
Landskapsarkitekt: Prolandskap AS
Prosjektledelse (PL): Fredrikstad kommune, Teknisk drift
Rådgivende: Rambøll AS (RIB) | Total Klima & VVS AS (RIV) | GK Norge AS (RIE) | Rambøll (RIG)
Hovedentreprenør: AF Bygg Østfold
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Den nye flerbrukshallen med tilleggsdel for skole og SFO ligger på den nordvestlige delen av området til Nøkleby skole. Den 67 meter lange og 37 meter brede bygningen er utformet som et foldet skifertak som danner en tung skjerm mot trafikken i Leiegata. Hele den nordre fasaden er skiferkledd, taket over hallen er dekket med sedum. På sørsiden mot skolens uteområder krages taket ut, og sammen med en solavskjerming i tre danner det et beskyttet uterom. Bygget har en kompakt form med rektangulær grunnflate og høyde ca. 11m. Mønehøyden og veggliv mot Leiegata retter seg etter de gamle skolebyggene. Utenom skiferfasaden mot nord er de andre fasadene kledd med Accoya. Tre er det gjennomgående materialet for hallen, både i bærekonstruksjon, dekker, innvendige vegger og fasader.

Flerbrukshallen er dimensjonert for spilleflate 45x25m, med mulig tredeling, og fri høyde på 7,0m. Det er tribunekapasitet for ca. 120 tilskuere. Nøkleby skole er primære bruker av hallen på dagtid, mens lokale lag og foreninger bruker hallen i øvrige tidsrom. Håndball er den dominerende aktiviteten. SFO­delen kan ta opp til 220 barn, mens skoledelen kan ta fire parallelle klasser med opp til 112 elever samlet.

Framdrift

Juni 2014 ble det gamle bygget i Leiegata 19 revet. Pelearbeidene ble ferdigstilt i august og tett bygg var ferdig ved årsskiftet 2014/2015. Den nye flerbrukshallen ble tatt i bruk til skolestart august 2015, og offisielt åpnet 7.september 2015. 

Resultater etter 2 års drift

Lislebyhallen har vært forbilledlig når det gjelder transport. De har gjennom en svært god oppfølging av prosjektet i driftsfasen klart å halvere utslippet også fra transporten. Prosjektets totale klimagassutslipp er sammenlignet med referanseberegningen redusert med 51 % for ferdigstilt bygg i drift.

Skjermbilde 2018-10-17 kl. 15.29.31Skjermbilde 2018-10-17 kl. 15.29.31

Klimagassrapporten kan lastes ned her: I drift Klimagassrapport - Lislebyhallen - utarbeidet juni 2018

Økonomi

Bygget har en prislapp på 117 millioner kroner. Det er finansiert to tredjedeler av kommunens seksjon for idrett og en tredjedel av seksjon for skole. Det har vært et bevisst grep å benytte seg av statlige støtteordninger for planlegging, investering og forvaltning, slik som spillemidler, og støtte fra ENOVA og Framtidens bygg.

Prosjektet ble gjennomført med forståelse for at passivhus og andre tiltak som pilotprosjekt gir høyere investeringskostnad enn tradisjonelle byggemåter. Gjennom valg av løsninger og materialer med gode egenskaper har det likevel vært en målsetting at livsløpskostnadene skulle være sammenlignbare med tradisjonelle prosjekter. Lavest mulige kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold har vært et mål som oppnås først og fremst ved bruk av solide og ”vedlikeholdsfrie” løsninger. Tre og skiferfasader er et eksempel på et godt valg med tanke på vedlikehold da naturlig aldring og slitasje fremstår akseptabelt estetisk sett.

Budsjett: 117 MNOK

Tilskud fra kulturdepartement: 10,5 MNOK Enovastøtte: 1,1 MNOK

Miljøverndepartementet: 0,6 MNOK til regnbed og grønt tak.

Nøkkeltall

AREALFORBRUK

Flerbrukshall: 3 460 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på skole/SFO:
ca 1 160 m2 og idrett: ca 2 300m2.


Areal BTA 3830 m2
Areal BRA 3600 m2
Oppvarmet areal BRA 3460 m2
Antall beboere/brukere 410
Glassandel 8,2 %
Kompakthetsfaktor 0,205 m3 volum/m2

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjekt Ferdig I drift
Energi 17,6 3,9 6,7 6,3
Materialbruk 8,7 3,9 3,9 3,9
Transport 40,7 40,1 40,1 22,1

ENERGI

Netto energibehov: 97 kWh/m2 år. Levert energi: 107 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3700/3701).
Energimerke: labelA
Oppvarmingskarakter: yellow
Netto energibehov:
97 kWh/m2/år passivhusstandard
Beregnet levert energi:
69 kWh/m2/år passivhusstandard
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg (fjernvarme fra 95% fornybare ressurser), Elektrokjel for vannbåren varme (midlertidig anlegg i påvente av fjernvarmeutbygging)

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 2 kWh/m2/år
Ventilasjonsvarme: 16,7 kWh/m2/år
Varmtvann: 50,4 kWh/m2/år
Viftedrift: 10,2 kWh/m2/år
Pumpedrift: 0,8 kWh/m2/år
Belysning: 10,6 kWh/m2/år
Teknisk utstyr: 2,7 kWh/m2/år
Ventilasjonskjøling 3,3 kWh/m2/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,09 snittverdi
U-verdi gulv: 0,07 snittverdi
U-verdi yttervegg: 0,18 snittverdi
U-verdi vindu/dører: 0,8 snittverdi
Tetthetsprøving (målt): 0,6 (ved 50 Pa undertrykk)
SFP-faktor ventilasjons 1,48 kW/(m3/s)
Varmegjenvinneer ventilasjons 87 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum 2500 m
Nærmeste høyfr. koll.knutepkt: 600 m
Parkeringsplasser: 5 (pr. 1000 m2)
0,7 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser: 15 (pr 1000 m2)
0,5 (pr. boenhet/arb.plass)

KOSTNADER OG STØTTE

Merkostnader energi: 770 kr/m2
Prosjektstøtte Enova: 1100000 kr
Miljøtiltak

Energi

tett bygningskropp / vannbåren oppvarming / arealeffektivitet / solavskjerming

Prosjektet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, men uten at nettet er bygget ut i det aktuelle området. Bygget har et vannbårent varmeanlegg. Varmebehovet dekkes med varmepumpe og med elektrokjel som spisslast.

Bygget holder passivhusstandard. Den kompakte bygningsformen gir meget lavt forhold mellom bruksareal og omsluttende flater. For å unngå overoppheting på sommeren har det vært viktig med god solavskjerming mot sør. Denne er lagt utvendig og danner en slags ytre fasade mot skolegården.

Detaljtegningene for solavskjermingen finnes blant vedleggene under ”Mer informasjon”.

Materialbruk

naturnære materialer / slitesterke materialer

Bygget er utført med hovedbærekonstruksjoner i tre. Ytterveggene og en andel av innerveggene er også utført i massivtre. Utvendig kledning utføres i Accoya og i skifer. Yttertak mot sør utføres som sedumtak, mens takflate mot nord utføres med skifer. Etasjeskillene er utført i massivtre og noen steder i betong på grunn av problematikk i forhold til lyd og fukt. I tilknytning til dusjanlegg er det murvegger. Overflater er i størst mulig grad ”råmateriale” i form av massivtre, slepet betong, i tillegg til gips og banebelegg.

En spesiell anskaffelsesprosess ble gjennomført for å sikre miljøvennlige materialer. Blant annet ble det gjennomført møter med de som ville gi pris på prosjektet for å skape trygghet med tanke på bruk av massivtre og sedumtak, og tilbudene ble vektet med CO2-avtrykk som en av flere faktorer.  

I forhold til statikken ble det viktig å få tilstrekkelig store massivtre-elementer. Elementene som har blitt brukt er krysslimt og 3x15m. For å få så store elementer falt valget på Woodcon med en Østerisk leverandør. Blant de positive erfaringene entreprenøren trekker fram er at miljøet på byggeplassen opplevdes mye bedre. Det var ikke det alminnelige betongstøvet. Byggeplassen var ren og i tillegg hadde treet en støydempende effekt.

Detaljtegningene for prosjektet finnes blant vedleggene under ”Mer informasjon”.

Klimatilpasning

grønne tak / fordrøyning / regnbed

Økte nedbørsmengder i form av styrtregn er en forventet virkning av klimaendringene, og kommunen har derfor hatt fokus på overvannshåndtering i forbindelse med pilotprosjektet. Flere viktige tiltak er gjort i den forbindelse: Sedumtaket forsinker avrenning fra takflaten slik at vannavrenning fra styrtregn fordeles over lengre tidsrom. Store flater i ute er dekket med gressarmering framfor asfalt. Armert gress har den fordelen at det som overflate kan infiltrere regnvann ned i bakken og dermed avlaste avløpsrørene. I tillegg er det laget regnbedd som kan samle opp vann på samme måte som et fordrøyningsbasseng.

Prinsippet har vært at anlegget skal innfiltrere mest mulig vann, deretter forsinke og fordrøye, og til sist sørge for åpne flomveier for de tilfellene der tiltakene over ikke hjelper. 

Arealbruk

attraktive arenaer og møtesteder / felles løsninger / bymiljø

Tilrettelegging for sambruk mellom ulike brukergrupper har vært et viktigt grep for rasjonalisering av arealbruk både i bygg og utendørsområder. Bygget er en fullverdig flerbrukshall med spilleflate 45x25m. Skole og SFO­delen er sammensatte arealer med utstrakt sambruk, hvor det også delvis vil være mulighet for aktiviteter på kveldstid. Tekniske anlegg og andre støttefunksjoner betjener hele bygget med hensiktsmessig kapasitet og er i stor grad plassert i området mellom flerbrukshall og skole/SFO.

Utendørs er det opparbeidet lekeområder for skolen, som også fungerer som nærmiljøanlegg. Parkering for kjøretøy er redusert til et minimum av nødvendig kapasitet for skolen, og i sambruk for flerbrukshallen. Det er ellers prioritert sykkelparkering med god kapasitet for alle brukergrupper.

Transport

kollektivtrafikk / reduksjon av parkeringsdekning / naturnære materialer

Flerbrukshallen og Nøkleby skole ligger i bydelen Lisleby, ca 2,5 km nord for Fredrikstad sentrum. I nærområdet finnes butikk, post, skole, barnehage, idrettsplass og andre typiske lokalsentrumsfunksjoner. Det er gode lokalbussforbindelser til Fredrikstad sentrum, og til regionaltrafikk i nedre Glommaregionen. 

Den nye flerbrukshallen baserer seg på sambruk med allerede eksisterende parkering for skolen. Det er totalt 37 p­plasser hvorav 3  er avsatt til HC og 4 til el­bil. I tillegg kommer 17 stoppeplasser for ”kiss’n ride”. 

Nøkleby skole har utarbeidet en egen mobilitetsplan og har i den forbindelse kartlagt reisevanene blant både elever og ansatte. Undersøkelsen viste at de fleste elevene allerede sykler eller går til skolen. Likevel er det et potensiale for å få enda flere til å bruke bena. Da skolen var med i den nasjonale ”Gå til skolen dagen!” i september 2014 deltok over 90 prosent av skolens 530 elever.

Likevel er transport prosjektets største miljøutfordring. Dette skyldes at kveldsbruken genererer mye biltrafikk. Det berregnede klimagassavtrykket for transport i forbindelse med Lisleby flerbrukshall overstiger langt sammenlignbare prosjekter andre steder i landet. Mulige årsaker kan være at hallen har et stort oppland og at Østfoldinger kjører mer bil enn nordmenn flest, men dette er bare antagelser. Fredrikstad kommune jobber med å kartlegge problemet og finne tiltak som kan påvirke situasjonen.

Universell utforming

fremkommelighet / orienterbarhet / utstyr og bygningsdeler / luftkvalitet

Bygget og uteområdene er utformet i sin helhet etter gjeldende krav til universell utforming. Høydeforskjeller utendørs er løst med ramper og inngangene er trinnfrie. UU har gitt føringer for blant annet ledelinjer, kontraster, lysinnslipp og merking. Det er adskilte HC WC for flerbrukshall og skole/SFO på begge plan. Alle bruksrom har adgang for rullestol, og tribunen har HC­plasser plassert i forhold til alle de tre delene av hallen.

Innvendig er det er fokus på bruk av lavemitterende materialer for godt innemiljø. Utendørs er det valgt allergivennlige planter.

Klimagassregnskap

klimaregnskap / klimafotavtrykk

Det er utført klimagassregnskap som en integrert del av prosjekteringen. Regnskapet har vært utført i henhold til FutureBuilt og Framtidens Bygg’s retningslinjer, inndelt i fokusområdene ”materialbruk”, ”energibruk” og ”transport”. Alle fokusområdene er sett i et livsløpsperspektiv for bygget på 60 år. Materialer regnes fra produksjon til avhending, inkludert transport til byggeplass og vedlikehold i 60 år. Store reduksjoner er oppnådd på områdene ”energibruk” og ”materialbruk”, og innenfor ”transport” er det regnet inn en målsetning om 50% reduksjon. Prosjektet vil rapportere på hvorvidt transporttiltakene har virket gjennom mobilitetsundersøkelser etter 2 års drift.

Resultater etter 2 års drift

Lislebyhallen har vært forbilledlig når det gjelder transport. De har gjennom en svært god oppfølging av prosjektet i driftsfasen klart å halvere utslippet også fra transporten. Prosjektets totale klimagassutslipp er sammenlignet med referanseberegningen redusert med 51 % for ferdigstilt bygg i drift.

Skjermbilde 2018-10-17 kl. 15.29.31Skjermbilde 2018-10-17 kl. 15.29.31

Klimagassrapporten kan lastes ned her: I drift Klimagassrapport - Lislebyhallen - utarbeidet juni 2018

Tegninger
Kilder
Tekst/prosjektbeskrivelse og miljøtiltak: Pluss Arkitektur v/Trond Strangstadstuen (fram til våren 2014) v/Rasmus Hamann (fra våren 2014)
Arkitekt: Plus Arkitektur AS
Foto: Byggeindustrien v/ Anne Beth Jensen
Lislebyhallen eksteriør
Arkitekt: Plus Arkitektur AS
Foto: Byggeindustrien v/ Anne Beth Jensen
Lislebyhallen
Arkitekt: Plus Arkitektur AS
Foto: Byggeindustrien v/ Anne Beth Jensen
Lislebyhallen lekeplass
Arkitekt: Plus Arkitektur AS
Foto: Byggeindustrien v/ Anne Beth Jensen
Lislebyhallen galleri
Arkitekt: Plus Arkitektur AS
Foto: Byggeindustrien v/ Anne Beth Jensen
Lislebyhallen interiør hall
Arkitekt: Plus Arkitektur AS
Lislebyhallen regnbed nærbilde
Arkitekt: Plus Arkitektur AS
Foto: Nina Merete Stene Wilhelmsen
November 2014: Konstruksjonen/innevegger er montert
Arkitekt: Plus Arkitektur AS
Foto: Nina Merete Stene Wilhelmsen
Oktober 2014: Fundament på plass
Arkitekt: Plus Arkitektur AS
Foto: Fredrikstad kommune v/ Anne Skauen
Lislebyhallen regnbed nærbilde
Arkitekt: Plus Arkitektur AS
Foto: Diagram: Framtidens Bygg v/ NAL Fagavdelingen
Lislebyhallen klimagassregnskap