Lover og regelverk

Tekst Karenina Kriszat Sist oppdatert 13.11.2010
Sentrale lover og forskrifter knyttet til universell utforming er listet opp her.

LOVER

Plan- og bygningsloven § 1-1: Formål
Plan- og bygningsloven § 11-9: Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel
Plan- og bygningsloven § 12-7: Bestemmelser i reguleringsplan
Plan- og bygningsloven § 28-7: Uteareal

Plan- og bygningslovens § 29-3: Universell utforming
Plan- og bygningslovens § 31-4: Eksisterende bygg

FORSKRIFTER

Forskrift om byggesak (SAK10)
Byggesaksforskriften inneholder kravene til søknader, saksbehandling, godkjenning for ansvarsrett, gjennomføring av tilsyn, kontroll og overtredelsesgebyr. Den angir også angir hvordan utbygger skal legge opp prosessen og hvordan kommunen skal kontrollere byggingen. Viktige punkter er forhåndskonferansen som skal få prosessen inn på rett spor allerede fra starten, og krav om uavhengig kontroll.

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10)
Universell utforming har blitt innført som begrep i den nye byggtekniske forskriften.
TEK10 er utarbeidet i ny struktur og også her er universell utforming tatt inn i formålsparagrafen: Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi Universell utforming er et gjennomgående krav i forskriften, dette innebærer at krav til universell utforming er tatt inn i relevante kapitler og at de ytelser og krav som er gitt gjelder for flest mulig, jf. definisjonen.

•    Veiledning til byggereglene, utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet.