Flere søkemuligheter

Mæla ungdomsskole

  Sist oppdatert 01.03.2012

Ungdomsskole med passivhusdel nord i Skien sentrum

Korte fakta

  • Arkitekt: Pir II AS
  • Prosjektperiode: 2007
  • Arealforbruk: BTA 6230 m2 inkludert flerbrukshall (BTA 1862 m2)

Tomta ligger i et åkerlandskap på grensen mellom by og land. Bygninger og utomhusanlegg er en sammenvevdstruktur med kulturlandskapets linjer og strukturer som referanse. Skoleanlegget er ordnet i "bånd" som beveger seg over og under det bølgende landskapet, - skillet mellom vegetasjon og bygning hviskes ut.

Skolen skal være et fyrtårnprosjekt for:

  • pedagogisk organisering
  • implementering av IKT i undervisningen
  • effektiv ressursutnyttelse og miljøvennlig drift

Skien kommune vedtok i desember 2004 at Mæla Ungdomsskole skal planlegges med  "passivhus-standard" og vil bli det første bygget i sitt med denne energiklassifiseringen i Norge. Skolen planlegges for 360 elever og 60 ansatte.

Mæla ungdomsskole - energi

Mæla skole vil kunne bli et av landets mest energieffektive undervisningsbygg. Dersom det reelle forbruket skal komme ned mot det totale beregnet energibehov (80 kWh/m2/år) kreves det bevisste brukere som ikke bidrar til sløsing av energi.

Lysgjenomskinnelige yttervegger sikrer godt dagslysforhold inne i bygget. Valget av vindu og vegger med gjennomskinnelig isolasjon innebar noe økt risiko for at det ville kunne bli for varmt i undervisningsfløyene i 2. etasje i varme, solrike perioder. Ettersom disse lokalene på grunn av skoleferien normalt ikke vil være i bruk sommerstid, ble likevel tiltakene i form av solavskjerming, naturlig ventilasjon og nattkjøling (utlufting av overskuddsvarme om natten) vurdert som tilstrekkelige til å sikre akseptabel termisk komfort gjennom skoleåret. (I etterkant har prosjektleder krevd omprosjektering av løsningene med gjennomskinnelig isolasjon. Dette har konsekvenser både i forhold til arkitektur, energi og innemiljø, men det er ikke gjennomført noen detaljerte analyser av disse endringene).

Kilde: Prosjektrapport 10: "Mot passivhusstandard i undervisningsbygg
Mæla smartbygg - Sluttrapport" (Sintef Byggforsk)

Mæøa ungdomsskole - godt innemiljø

Generelt er behovet for ventilasjonskanaler redusert til et minimum, og den mekaniske ventilasjonen er dimensjonert med hensyn til luftkvalitet. Termisk komfort er sikret ved hjelp av passive tiltak som naturlig ventilasjon (krysslufting styrt fra værstasjon i tillegg for spesielt varme dager, dette for å minske luftmengde for balansert system, og dermed spare vifte, oppvarmings. og kjøleenergi etc.), solavskjerming og utnyttelse av termisk masse i tak, vegger og gulv (betong, tre, moniflex, treullsement). Forøvrig er det planlagt behovsstyring for all ventilasjon, og fortregningsventilasjon for alle rom som egner seg for dette. Dette bidrar totalt sett til god kvalitet på inneluften med minimal bruk av mekanisk ventilasjon, og følgelig minimal bruk av energi.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: BTA 6230 m2 inkludert flerbrukshall (BTA 1862 m2)

ENERGI

Energiforbruk: Målsetning for passivhusdelen om at totalt spesifikt netto energibehov ikke skal overstige 60 kWh/m2 år. Det totale beregnede energibehovet er 80 kWh/m2/år.

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: budsjett 169 000 000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Gamlegrensa 9, 3747 Skien
Kommune: Skien
Prosjektperiode: 2007
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Skien Kommune
Arkitekt: Pir II AS
Prosjektledelse (PL): Aso (Arne Olaussen)
Rådgivere: COWI AS (RIBr) | COWI AS (RIA)
Hovedentreprenør: HRL Skien
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.