Flere søkemuligheter

Transformasjon av ikonisk bygg til Bergens nye mediehus

Publisert av: Iselin Ekman Sist oppdatert 13.02.2018

Skandinavias første medieklynge forener miljøambisjoner med arkitektoniske ambisjoner i transformasjonen av ett av Bergens ikonisk bygg

Korte fakta

  • Arkitekt: Mad as
  • Interiørarkitekt: IARK
  • Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2012 - 2017
  • Arealforbruk: 45000 m2 (bruksareal BRA)
  • Miljøambisjon: Energimerke B (Mørk grønn) , BREEAM Very Good

Prosjektbeskrivelse

Nesten 40 år etter ferdigstillingen av Norsk Hydros hovedkontor i Bergen, har Mad arkitekter transformert det ikoniske bygget i Lars Hilles gate 30. Prosjektet Media City Bergen (MCB) startet i 2012, da Mad sammen med Entra vant konkurransen om å bygge en medieklynge for flere mediebedrifter i Bergen, bl.a. TV2, NRK og BT. Siden fulgte en lang prosess, med utviklingen av et nytt konsept tilpasset den allerede eksisterende bygningsstrukturen. MCB er formet etter de ulike aktørenes behov for et topp moderne mediehus.
Samtidig ivaretar transformasjonen bygges opprinnelige form og karakter.

Ved å transformere og bygge videre på den allerede eksisterende betongstrukturen, er MCB et prosjekt med fokus på miljø. Bygget er BREEAM-sertifisert til nivået Very Good, og det oppnår høye ytelser både med tanke på gjenbruk, materialvalg, dagslys, bygningsfysikk, transport og energikonsept.

Miljøambisjoner og arkitektoniske ambisjoner spiller sammen i prosjektet. Arkitekturen bygger videre på den eksisterende bygningen, med sine karakteristiske høye, mørke og åttekantede tårn. En mørk fasade langs gateplanet visker ut skillet mellom ute og inne, mens en transparent og lys «base» svever over og redefinerer gateløpet. MCB har blitt et skandinavisk ikon som setter Bergen på kartet, men ekskluderer på ingen måte byen. Det trinnfrie og universelt utformede inngangspartiet fra Lars Hilles gate trekker deg inn mot mesaninen, som fremstår imøtekommende. Det er ingen barrierer eller stengsler som hindrer deg i å besøke byggets utadrettede funksjoner i 1. etasje. MCB huser ca. 2.000 arbeidsplasser, noe som følger opp Bergens overordnede planer om en tettere og mer aktiv by. I MCB er det gjennomgående brukt kontraster i sort og hvitt, for å skape et ekspressivt, men samtidig nøytralt uttrykk. Disse fargene fungerer som et effektfullt bakteppe for innholdet som produseres og oppleves på utsiden og inne i bygget.

Bygget er fleksibelt, og muligheter for fremtidige endringer lar seg enkelt gjennomføre. Skandinavias første medieklynge er ikke bare historisk som prosjekt, men har også bidratt til å revitalisere viktige forbindelser i Bergen. MCB henvender seg ut mot den travle Lars Hilles gate, og bidrar til å aktivisere dette byrommet. På motsatt side finner du Odd Frantzens plass, et byrom som utgjør en viktig adkomst til MCB, og benyttes som skolegård for Bergen Maritime VGS. Plassen har blitt oppgradert med nytt dekke, møblering og belysning. Konseptet for utforming av utendørsrommene speiler elementer fra det store atriet innendørs. På tvers av bygget går det gangforbindelser gjennom nyetablerte smau. Begge fasadene og de oktogon-formede tårnene i MCB er godt synlig i bybildet, og spiller en viktig samfunnsmessig rolle i Bergen.

Økonomi

Byggekost ca 1,1 mrd NOK eks moms og tomtekostnad. Prosjektet har et forhåndstilsagn på tilskudd fra Enova på 9 MNOK. Dokumentasjon under arbeid.

Energi

Det ble i skisseprosjektet utført energianalyse av Media City Bergen (MCB) – bygningen. Analysen så på energibehov, valg av energikilde, klimagassutslipp, samt andre forhold som måtte hensyntas ved valg av energikonsept for bygningen.

Byggets varme- og kjølebehov dekkes av fjernvarme/fjernkjøling fra BKK Varme. Det er medtatt vannbåren oppvarming via varmebatteri i ventilasjon og radiatorer. Fjernvarmen skal dekke romoppvarming, varme til ventilasjon og oppvarming av tappevann. Kjølebehovet i bygget dekkes av BKK's fjernkjølesystem fra sjøvann. Resultatet fra energianalysen ble at kombinasjonen av fjernvarme og fjernkjøling gir det laveste CO2-utslippet for MCB.

Bygget oppnår energimerke B
Oppvarming /kjøling ihht. Lavenergi bygg
Rehabiliteringsprosjektet har fått støtte fra Enova

Konstruksjon og materialbruk

Gjenbruk av eksisterende bærekonstruksjoner har gitt betydelig redusert klimagassutslipp i forhold til materialbruken. Totalt sett over 50% reduksjon, og man har spart 6242 tonn CO2. Dette tilsvarer 48015 flyturer tur/retur Trondheim.
Videre har følgende vært viktige stikkord:
-Valg av dokumenterte miljøriktige materialer
-Avfallsminimering på byggeplass -begynner allerede under prosjektering
-Bruk av materialer med resirkulert tilslag
-Høyt fokus på logistikk og avfallshåndtering på byggeplass
- Materialer med riktig levetid

Areal og transport

Konkurransen tok utgangspunkt i fire ulike tomter med fire ulike prosjekter. Konseptet var viktig for valg av vinner, men også lokalisering. Ved å gå for det mest sentralt beliggende prosjektet i Bergen sentrum, med nærhet til både bybane, bystasjonen og byens sykkelnett tok man et miljømessig godt valg i forhold til areal og transport.

Parkeringskjellerens kapasitet er blitt redusert, og sykkelparkeringer er etablert. Det er i meget liten grad lagt opp til at brukere kan parkere på jobb, og nesten alt av parkeringskapasitet i bygget er knyttet opp til driftskjøretøy for byggets virksomhet.

Universell utforming

Universell utforming har vært viktig i prosjektet, og spiller direkte opp mot det arkitektoniske konseptet for bygget.

Kontrasten mellom det lyse og det mørke i bygget tas igjen i kontrastbruk for ledelinjer, dører og markeringer. Det er videre lagt mye ressurser i å lage et helhetlig veifinningssystem for skilting og merking. Dette er igjen tett knyttet til arkitektonisk hovedkonsept, og byggets merkevare og logo. Universell utforming er integrert i byggets helhet, både arkitektonisk, funksjonelt og kommersielt.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 45000 m2 (bruksareal BRA)
Bruksareal (BRA): 45000 m²

ENERGI

Energimerke: B (Mørk grønn)
Energiforbruk: Netto energibehov: 118 kWh/m2 år. Levert energi: 111 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg
Beregnet netto energibehov: 118 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 111 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

Bergen

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,13 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,13 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,19 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,66 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,09 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,4 (n50) [1/h]
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 81 %

KOSTNADER OG STØTTE

Prosjektstøtte Enova: 9000000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Lars Hilles gate 30
Sted/bydel: Nygård
Kommune: Bergen
Prosjektperiode: 2012 - 2017
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling , Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg , Universitet/ høyskolebygg , Byrom, gater, torg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Kontorbygning
Miljøambisjon: BREEAM Very Good
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Entra OPF Utvikling AS | Lars Hilles gate 30 AS
Arkitekt: Mad as
Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Interiørarkitekt: IARK
Opprinnelig arkitekt: Aall Løkeland Ragde AS
Hovedentreprenør: HENT AS (totalentreprenør)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Prosjekbeskrivelse: Jonny Klokk, Mad AS

Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.