Medlemsvilkår

Som medlem hos oss blir du en del av et faglig fellesskap som jobber for å fremme arkitekters felles interesser. Du får MNAL-tittelen som bevis på godkjent fagutdanning, mange medlemsfordeler og du blir med i lokalforeningen der du bor.

Spesielle vilkår gjelder for å bli godkjent som medlem. Arkitektstudenter ved de tre godkjente norske arkitektskolene, og norske studenter ved godkjente skoler i utlandet, kan søke om studentmedlemskap til spesialpris.

Fra NALs vedtekter:

Kap.2 Medlemskap
2.1 Som ordinært medlem av NAL kan opptas desom har:

  • Oppnådd graden «Master i arkitektur» eller tilsvarende, eller
  • avlagt utenlandsk eksamen som arkitekt, som er godkjent i Norge.


2.2 Søknadsprosess
2.2.1 Ordinære medlemmer

  • Søknad om medlemskap sendes NALs sekretariat som behandler og avgjør søknader
  • Kopi av diplom, vitnesbyrd og /eller annen dokumentasjon av kvalifikasjoner skal vedlegges søknaden
  • Eventuell annen nødvendig dokumentasjon innhentes på forespørsel
  • Søkeren gir en skriftlig bekreftelse på å ha kjennskap til NALs vedtekter og etiske retningslinjer
  • NALs sekretariat gir søkeren og vedkommende lokalforening melding om avgjørelsen

Søkere som ikke oppfyller alle kravene til ordinært medlemskap, men kan fremvise særs høye kvalifikasjoner som arkitekt kan vurdere å søke om medlemskap på spesielle vilkår. Egne retningslinjer er utarbeidet, og det stilles krav til dokumentasjon. Søknadsfrist for denne type søknader er 15. oktober hvert år.

Søknader behandles samlet av pris- og stipendkomiteen. Avslag skal begrunnes. Svar kan ikke påregnes før på vårparten påfølgende år.

Vurderingskriterier
Opptak i NAL på bakgrunn av andre kvalifikasjoner enn avlagt arkitekteksamen skal representere et unntak, basert på at søkeren dokumenterer høye kvalifikasjoner som arkitekt.
Søknadsmaterialet må vise at søkeren har en bred teoretisk innsikt i de arkitekturfaglige problemstillinger som inngår i utdanningen master i arkitektur.

Dersom søkeren har fremragende kvalifikasjoner innen kun en sektor av arkitektens arbeidsfelt, kan dette tillegges særlig vekt.

Søknad

1. Fyll ut søknadsskjemaet.
2. Ettersend dokumentasjon til nal@arkitektur.no

Krav til dokumentasjon

• Utfylt sjekkliste for dokumentasjon av arkitekterfaring

• CV

• 3 - 5 prosjekter (tegningsmateriale)

• Kopier av eksamensbevis og eventuelt annet materiale som dokumenterer teoretiske kvalifikasjoner.

• Skriv en kort begrunnelse for hvorfor en ønsker medlemskap.

• Det skal oppgis navn på to medlemmer av NAL som kan kontaktes under søknadsbehandlingen. Disse må ikke være i familieforhold eller kompaniskap med søkeren.

Dokumentasjon av arkitekterfaring
Sjekklisten for dokumentasjon av arkitekterfaring fylles ut av søkeren og undertegnes av arbeidsgiver. Alternativt kan man levere attester som bekrefter at gitt informasjon stemmer med faktisk erfaring.

Det er ikke behov for at søkeren har erfaring innen alle områder.

Sjekklisten er utformet for å fange opp de vanligste arkitektrollene, både i privat og offentlig virksomhet: byggprosjektering, søknadsproduksjon og byggesaksbehandling. Samlet erfaring vil være en kombinasjon av disse rollene.

Det gjøres en fagfellevurdering av søkerens erfaring, og i hvilken grad den kvalifiserer som arkitektpraksis. Hensikten med sjekklisten er å gi et bedre innblikk i søkerens erfaring enn bare det som fremgår ved dokumentasjon av prosjektene (tegninger, bilder osv.)

Du får faktura hvert kvartal. Prisene for medlemskap (2021) er:

Ordinært medlemskap

Kontingent 5 710 kr per år
Lokalforeningskontingent kommer i tillegg

I de tre første årene etter fullført mastergrad innvilges automatisk en trinnvis reduksjon i kontingenten til NAL og lokalforeningen (regnet ut fra eksamensår). Reduksjonen utgjør henholdsvis 75, 50 og 25 prosent.

Studentmedlemskap

Kontingent 912 kroner per år

Pensjonistmedlemskap

Kontingent 1 948 kr per år
Pensjonistmedlemskap får du automatisk fra fylte 67 år

 

"Arkitekt" er ingen beskyttet tittel i Norge. Den kan dermed fritt brukes av alle, uten at det kan sies å være ulovlig. Bruker du MNAL i tilknytning til din arkitekttittel viser det at du har godkjent fagutdanning.

MNAL ble patentert og beskyttet som fellesmerke 20.6.2017. Kun ordinære medlemmer i Norske arkitekters landsforbund har rett til å bruke denne tittelen. Det viser at du har utdannelsen master i arkitektur eller sivilarkitekt (tidligere). Medlemskap kas også gis til personer som kan dokumentere at de har ervervet seg tilsvarende kvalifikasjoner på annen måte enn disse utdanningene.

For å avslutte medlemskapet i Norske arkitekters landsforbund, må du sende en e-post til medlem@arkitektur.no.
På grunn av fakturering av kontingent, er utmeldingen gyldig fra neste kvartal.

Medlemsfordeler

Som medlem i Norske arkitekters landsforbund får du en rekke medlemsfordeler.

Som medlem i NAL får du blant annet rabatter på våre kurs og en rekke tjenester, du får gode lån- og forsikringstilbud og mottar tidsskriftene våre.

Velg hva du ønsker å motta informasjon om