Flere søkemuligheter

Kontorbygg med miljøambisjoner reist på en resttomt.

Publisert av: GeirmundBarsnes Sist oppdatert 11.02.2016

På Filipstad i Oslo, mellom jernbanelinjene og hageanlegget som omkranser den gamle boligen for NSBs generaldirektør, er det reist er kontorbygg og en barnehage etter miljømålet Bream Nor Excellent. Bygget tilpasser seg omgivelsene både gjennom form og fasadeutforming.

Korte fakta

  • Arkitekt: LPO arkitekter AS
  • Interiørarkitekt: Mellbye Arkitektur og Interiør AS
  • Landskapsarkitekt: Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS | TAG arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2012 - 2015
  • Arealforbruk: 5735 m2 (bruksareal BRA) fordelt på 68 barnehageplasser, 265 årsverk.
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Mørk grønn) , BREEAM Excellent

Prosjektbeskrivelse

Munkedamsveien 62 ligger i overgangen mellom den tette byen og havneområdet på Filipstad i Oslo. Bygget, som rommer kontorer og barnehage, er innpasset i en smal sone mellom vernet park med historisk villa og gammel nedsenket jernbanetrase. I tenkt forlengelse av Munkedamsveiens løp, danner bygget et bølgende bakteppe for parken, underordnet det historiske anlegget, nesten usynlig i fjernvirkning. Inne i gateløpet har det retning, form og skala som bygårdene. Vernehensyn, tolkning av stedets særegenhet, skala og ønske om et organisk arkitekturuttrykk gav løsningen. På bakkeplan er bygget delt av en gjennomgang til parken. Den skiller også bygget funksjonelt i vestibyle, kantine og møtesenter for kontordelen i østre fløy og barnehage i vestre del. Eksisterende portnerbolig i parken er rehabilitert og sammen danner de et skjermet barnehagetun med plass for fire avdelinger.

I kontordelen forbindes tre åpne arbeidsetasjer til inngangsplanet med et krystallformet åpent atrium som skjærer gjennom alle fire plan og leder dagslys ned i indre sone. Vertikal kommunikasjon, våtrom, sjakter mm er samlet i en gjennomgående, tung, bærende og avstivende kjerne. Denne omkranses av langstrakte, åpne, lette kontoretasjer, formet av parken og en fredet trerekke . Kontoretasjene har høy generalitet, modulært tilrettelagt for mulig inndeling i kontorer og møterom. Sykkelparkering med garderober, parkering og alle tekniske rom er lokalisert i underetasjen. Bærekonstruksjonen er stålsøyler og prefab. hulldekkelementer.

Miljømålet Bream Nor Exccelent har inspirert til en fasadeløsning der egenutviklet utvendig solavskjermingssystem har gitt byggets fasadeuttrykk. Alle vinduer i kontoretasjene spenner fra gulv til tak og omrammes av en utvendig glassboks som skjermer sol. Boksene er enkle instrumenter, formet etter solvinkel på de enkelte fasadene. Integrert mobil solduk kan supplere glasskjermene når solen står rett på. Løsningen er valgt for å kombinere god energistyring med optimalt lys, utsikt og opplevelsen av nærhet til det trærne og det grønne. Boksene og fasadekledningen i glass spiller sammen, de fanger og reflekterer sol- og himmellys, egenskygger og skygger fra trærne, de endres over dagen og med årstidene. Om kvelden lyser boksene som lanterner i mørket.

Med unntak av krystallformet overlys, har takflaten ingen oppbygg, det er dekket med sedum.

Prosess

I 2007 ga Rom Eiendom LPO arkitekter oppdraget med å definere et område for bebyggelse som kunne spille sammen med det historiske anlegget. En omfattende prosess som involverte oppdragsgiver, Byantikvar og PBE, ledet til en reguleringsplan som inneholdt en uttalt miljøambisjon. Planen ble vedtatt i 2010. To år senere fikk LPO i oppdrag å formgi og detaljprosjektere bebyggelsen i samsvar med reguleringsplanen. Miljøambisjonene i reguleringsplanen ble konkretisert til nivået Breeam Exccelent og med uttalte forventninger til kvalitet. Disse rammene gav anledning til design og utvikling av en særegen bygning med bl.a. en fasadeløsning som forener miljømessige og estetiske kvaliteter.

Økonomi

Prosjektet har ikke mottatt noen form for økonomisk støtte.
Samlet entreprisekostnad var på 155 mill. eks. mva.

Erfaringer

Kontorbygget har vært i drift siden mars 2015. Det foreligger ikke systematiserte erfaringstall fra drift enda. Automatisert lysstyring i h.h.t. Breeam krav, fører til at belysningen skrus ofte av og på. Dette er ikke optimalt i forhold til bruken av lokalene.

Energi

Bergvarme som hentes fra energibrønner på tomten, bidrar til oppvarming og kjøling av bygget. Det ble derfor gitt dispensasjon fra tilknytningsplikten til fjernvarmeanlegget i Oslo.

Utvendige solavskjermingsbokser i translusent glass skjermer for sollys og oppheting, men slipper likevel et diffust lys inn. Boksene har fått form etter solens innfallsvinkel. Utvendig mobil screen er integrert i boksene for å kunne skjerme mot direkte sollys når solen står rett inn på fasadene. Bygget ligger nær inntil, og tar form av en fredet trerekke. For deler av bygget utgjør skyggen fra trærne en betydelig del av solavskjermingen.

Konstruksjon og materialbruk

Fasadene av glassplater har lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov. Glasset speiler omgivelsene og integrer den nye bebyggelsen skånsomt i omgivelsene. Konstruksjonen består av stålsøyler og prefabrikkert betong.
Det er fremlagt EPD for alle hovedmaterialer og det er ikke benyttet stoffer som fremkommer i Breeam Nor A-20 listen.

Klimatilpasning

Takflaten er kledd med sedumplanter som forsterker stedets grønne, parkmessige kvalitet og bidrar til lokal fordrøyning av takvannet.

Areal og transport

Bebyggelsen ligger sentralt i forhold til Tjuvholmen og Aker brygge. Prosjektet følger parkeringsnormen for indre by og det er etabler rundt 20 p-plasser for biler. Det er i stor grad tilrettelagt for sykelister med innvendig sykkelparkering for rundt 50 sykler og garderobeanlegg med dusj i forbindelse med trimfasiliteter for de ansatte.

Universell utforming

Bygget har en åpen og oversiktlig organisering, med tydelige kommunikasjonssoner. Det er trinnfri adkomst til bygget.

Andre miljøtiltak

Arkitektene har hatt som mål å utvikle en arkitektur som i seg selv gir bygningen miljømessige kvaliteter, arkitektonisk særegenhet og kvalitet.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 5735 m2 (bruksareal BRA) fordelt på 68 barnehageplasser, 265 årsverk.
Bruksareal (BRA): 5735 m²
Antall beboere/brukere: 333
Glassandel av bruksareal: 19,9 %
Kompakthetsfaktor: 0,249m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energimerke: A (Mørk grønn)
Energiforbruk: Netto energibehov: 94 kWh/m2 år. Levert energi: 77 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg (Energibrønner for hovedoppvarming og kjøling)
Beregnet netto energibehov: 94 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 77 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 10,8 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 7,2 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 5 kWh/m²/år
Vifter: 8,6 kWh/m²/år
Pumper: 1,2 kWh/m²/år
Belysning: 12,2 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 34,5 kWh/m²/år
Romkjøling: 11,2 kWh/m²/år
Ventilasjonskjøling (kjølebatterier): 3,6 kWh/m²/år
LEVERT ENERGI
Direkte elektrisitet: 106 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,13 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,1 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,18 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,91 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,03 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,5 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 0,93 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 85 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 300 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 320 m
Parkeringsplasser: 4,2 (pr. 1000 m²)
Sykkelparkeringsplasser: 10 (pr. 1000 m²)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 155 MNOK

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Munkedamsveien 62b, c og d, 0270 Oslo
Sted/bydel: Bydel Frogner
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2012 - 2015
Status: Ferdigstilt, Fredet / vernet
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon , Landskap og blå-grønn struktur
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg , Barnehager , Parker og grøntanlegg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Kontorbygning , Barnehage
Miljøambisjon: BREEAM Excellent
Konkurranseform: Direkte engasjement
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: ROM Eiendom AS/Bane Nor Eiendom
Arkitekt: LPO arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS | TAG arkitekter AS
Interiørarkitekt: Mellbye Arkitektur og Interiør AS
Opprinnelig arkitekt: Georg Andreas Bull
Prosjektledelse (PL): ROM Eiendom AS/Bane Nor Eiendom
Miljørådgiver: AS Civitas
Spesialrådgiver energi: Norconsult AS
Universell utforming: Norconsult AS
Rådgivere: Norconsult AS (RIB) | Norconsult AS (RIV) | Norconsult AS (RIE) | Skanska Norge AS (RIBfy) | Norconsult AS (RIBr) | Norconsult AS (RIA) | Skanska Norge as (RIB), Multiconsult AS (RIAku), Bjørn Jørgensen AS (RIE).
Hovedentreprenør: Skanska Norge AS
Byggeledelse: OEC Consulting AS
Underentreprenører: Lefdal, Haaland Klima, CM Mathiesen, Contiga, Båsum
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.