Alexandria Algard, president i NAL. Foto: Tommy Ellingsen.

NAL anbefaler åpen arkitektkonkurranse for nytt samisk symbolbygg

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 01.07.2018
Staten har nylig bevilget penger til nybygg for Samisk teater og videregående skole i Kautokeino. Statsbygg har fått i oppdrag av regjeringen å planlegge samlokaliseringen.

Statsbygg skriver på sin nettside: "Både skolen og Beaivváš har lenge hatt behov for nye bygg. Regjeringen har besluttet å legge samlokalisering av de to institusjonene til grunn for videre planlegging. Statsbygg har fått i oppdrag å foreta videre avklaringer av prosjektet.

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš ble først etablert som en frigruppe i 1981. I 1987 ble Beaivváš stiftet som aksjeselskap og kulturinstitusjon. I 1991 ble teateret lagt inn som fast post på det norske statsbudsjettet, og i 1993 ble Beaivváš definert som en av Norges nasjonale teaterinstitusjoner.

Samisk videregående skole og reindriftsskole har røtter tilbake til 1952, da Statens heimeyrkesskole for samer ble opprettet. I 1988 ble denne skolen slått sammen med Statens reindriftsskole. Den samiske videregående skolen i Kautokeino er den eneste som gir tilbud i de samiske studietilbudene reindrift, duodji og arktiske matfag."

https://www.statsbygg.no/Nytt-fra-Statsbygg/Nyheter/2018/Skal-planlegge-samisk-teater-og-skole/

NAL anbefaler åpen, internasjonal arkitektkonkurranse for prosjektet

— Det er svært positivt med samlokalisering av disse to funksjonene - regjeringen har gjort et godt og spennende valg. Samlokaliseringer som dette er smarte løsning for fremtiden og for lokalsamfunnet. I tillegg er det viktig at dette gode konseptet følges til døren av en åpen internasjonal arkitektkonkurranse, for nettopp å få belyst potensialene prosjektet, stedet og samlokaliseringen har på en best mulig måte. Vi imøteser derfor at Statsbygg utlyser en åpen internasjonal arkitektkonkurranse for dette viktige prosjektet for Nord-Norge og for samisk kultur, sier Alexandria Algard, president i NAL.

Det er ikke lenge siden NAL engasjerte seg sterkt i et annet prosjekt i Nord-Norge, nemlig nye Tromsø Museum hvor Statsbygg i stedet for å utlyse arkitektkonkurranse valgte en anbudskonkurranse. NAL mente at anbudsformen ikke stod i stil til viktigheten både av prosjektet og den profilerte tomten, og uttalte at Tromsø ble avspist med en anbudskonkurranse. Den gang gikk et bredt utvalg av arkitekter og politikere ut mot Statsbyggs valg av konkurranseform og skapte stort engasjement og debatt.

"De unike løsningene, merverdien for by, region og land, kommer best frem gjennom bred idégenering. Vi forstår at arkitektkonkurranse er tidkrevende og kostnadsdrivende for Statsbygg, men vi mener likevel at det er et fundament for prosjektets suksess." uttalte NALs president i forbindelse med saken om nye Tromsø Museum.

Les Alexandria Algard sin kronikk "Når tiden trumfer kvaliteten"

— Nå skal et nytt fellesbygg i Kautokeino utredes videre og på nåværende tidspunkt er det ikke bestemt om det velges en arkitektkonkurranse eller en anbudskonkurranse, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, i en henvendelse fra NAL.

Beaivváš_Sámi_Theatre_Kautokeino_2014Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, kunnskaps- og integreringsminister Jan-Tore Sanner og kulturminister Trine Skei Grande lanserte planene på Samisk hus i Oslo i forrige uke. 

– Et nytt fellesbygg i Kautokeino vil kunne gi positive ringvirkninger for hele det samiske samfunnet, sier Mæland til NRK.no

Beaivváš Sámi Našunálateáhter. Foto: Av Manxruler - Eget verk, CC BY-SA 4.0.   

 

Les også: 

https://www.statsbygg.no/Nytt-fra-Statsbygg/Nyheter/2018/Skal-planlegge-samisk-teater-og-skole/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsbygg-far-i-oppdrag-a-planlegge-samlokalisering-av-samisk-videregaende-skole-og-beaivva/id2605631/

https://www.nrk.no/sapmi/ett-skritt-naermere-samisk-teaterbygg-1.14095183

http://www.arkitektur.no/NAL-ber-Statsbygg-revurdere-konkurranseform

https://www.arkitektnytt.no/nyheter/nye-tromso-museum-far-krass-kritikk-for-konkurranseform

http://www.arkitektur.no/nye-tromso-museum-anbudskonkurranse-versus-plan-og-designkonkurranse