NALs president, Alexandria Algard.

NAL er på rett vei

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 28.02.2018
NALs representantskap (RS) har tilbakelagt to vellykkede møtedager i Arkitektenes Hus, helgen 2. og 3. februar 2018. Det ekstraordinære møtet omhandlet i hovedsak strategiske og organisatoriske anbefalinger fra First House, høringsinnspill og styrets anbefalinger. Det ble fattet tydelige og omforente vedtak etter gode diskusjoner i forberedelsesmøtet dagen før, og styret er bedt om å utrede flere punkter frem til det ordinære representantskapsmøtet i juni.

Bedre samarbeid og sterkt engasjement

— Jeg er svært glad for dette møtet. Som organisasjon har vi kommet til et punkt hvor det er tillit mellom de ulike leddene i organisasjonen. Tiden med konfliktfylte samlinger i NAL opplever jeg som over. På møtet var det gode diskusjoner og rom for ulike meninger. Alle var ikke alltid enige – men diskusjonene  var gode og konstruktive. Det er et klima hvor man er interessert i hverandres synspunkter og behov – med det felles mål om å lage en slagkraftig organisasjon, på vegne av oss alle. Vi er heldige som har så engasjerte tillitsvalgte og ansatte, og vi har allerede kommet langt i arbeidet med en styrket organisasjon, sier NALs president Alexandria Algard.

— Det lover bra for framtiden at vi nå ser en organisasjonskultur og et forbund der lokalforeningene, NAL sentralt og administrativt trekker i samme retning. Arbeidsformen med bred involvering har vi fått til å fungere. Lokalforeningslederne og NAL-student, som utgjør Representantskapet, skal vedta den endelige veien videre. Vi jobber sammen for å lage en slagkraftig organisasjon som våre medlemmer opplever som meningsfylt, påpeker Alexandria Algard.  

Hvor står vi nå?

Vi står her nå, fordi RS våren 2016 bestilte en strategiprosess som skulle ”styrke og tydeliggjøre NAL”. First House ble engasjert som ekstern prosessleder og de overleverte sin endelige rapport til NAL i oktober 2017. Deretter ble rapporten sendt til høring i organisasjonens ulike ledd. First House-rapporten er utarbeidet på bakgrunn av blant annet ideverksteder og spørreundersøkelser. First House, som ble engasjert for å lede prosessen, mener at dersom NAL skal bli en tydeligere og styrket organisasjon er det i hovedsak to hovedutfordringer vi er nødt til å ta tak i. Den første er å utvikle NAL til å bli en mer demokratisk og medlemsstyrt organisasjon. Den andre er å styrke NALs rolle som samfunnsaktør og på den måten sikre større politisk gjennomslag på vegne av medlemmene. 

De viktigste punktene som nå er besluttet:

  • Desentralisering av organisasjonen – utrede hvordan administrasjonen kan bruke flere ressurser mot lokalforeningsarbeid, bl.a et forslag om tre regionssekretærer.
  • NALs fokus - økt medlemsfokus, større engasjement på lokalt nivå i organisasjonen, samt sterkere satsing på studenter og økt innsats for å få politisk gjennomslag.
  • Beholder dagens RS-modell og utreder en revidert versjon av modellen.
  • NALs signaturhistorie skal være et levende dokument som justeres i tråd med innspill og diskusjon i formøtet til Representantskapet 2. februar.
  • President i 75 % stilling.
  • Navneendringer: Administrerende direktør blir generalsekretær og administrasjonen blir til sekretariatet.
  • Redaktørplakat – tidsskriftene fortsetter som tidligere.
  • Organisasjonsskolering.

 

Desentralisering og styrket arkitekturpolitisk diskusjon

Viktige omorganiseringer skal utredes i løpet av våren, blant annet mer desentralisering av organisasjonen, med mer ressurser til lokalforeningsarbeid. I tillegg handler det om å sette arkitekturpolitiske diskusjoner på agendaen i RS, NALs øverste organ. Det er nettopp her NALs arkitekturpolitiske målsetninger skal diskuteres og besluttes.

Økt medlemsfokus, styrking av medlemsdemokratiet og organisasjonen

— Vi tar nå de første skrittene mot en større samkjøring for lokal og nasjonal påvirkning av rammevilkårene for arkitektur. Målet er en ytterligere bedring av arkitektenes premisser for å skape god arkitektur. Samtidig skal dette gi lokalforeningene i NAL større påvirkning. Medlemmene, via sine lokalforeninger og NAL-student, skal kunne være med å sette agendaen for hva NAL skal fokusere på og arbeide med, sier Algard.

Protokollen fra møtet er lagt ut på nettsiden og kan leses her

Neste ordinære representantskapsmøte finner sted 14. og 15. juni 2018.

IMG_1042
RS-møtet ble ledet av ordfører Amund Eggum Wangen og viseordfører Tore Hillestad (nærmest til høyre). Foto: Kari Bucher.