NAL gjenopptar Wildcard

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 12.01.2018
NAL gjenopptar Wildcardordningen på eget initiativ, og i første omgang med egne midler. Vi oppfordrer unge arkitektvirksomheter med partnere under 40 år i etablerings- eller oppbyggingsfasen til å registrere seg.

NAL gjenopptar Wildcardordningen fra og med 1. april.2017. Vi begynner i det små med å drifte Wildcardlisten og mentorordningen. Vi vil også fortsette snakke wildcardkontorer/unge arkitekter inn i begrensede arkitektkonkurranser. NAL arbeider for at tilbudet suppleres med flere tiltak etter hvert.

- Vi ønsker å hjelpe de unge på banen. Her har NAL en viktig rolle og oppgave med å legge til rette for og støtte opp om etableringen og utviklingen av unge norske arkitektkontorer. Vi trenger unge talenter med nye ideer, sier Alexandria Algard, president i NAL. 

Wildcardordningens hovedoppgave er å støtte unge arkitektkontorer i etableringsfasen. Ordningen skal utvikle og synliggjøre ung, alternativ og nyskapende kompetanse og yte faglig og forretningsmessig støtte.

Wildcard har som mål å bedre rammebetingelser og vilkårene for underskogen av kontorer ved å gi flere små, unge og mindre etablerte arkitektvirksomheter mulighet til å konkurrere om oppdrag og realisere prosjekter. Ordningen skal bidra til mer diversitet og mangfoldig i arkitektbransjen og mer nyskapende arkitekturproduksjon i Norge. Målet er å utfordre offentlige og private bestillere og byggherrer til å åpne for flere og mer ulike leverandører av arkitekttjenester.

wildcardmentor3 gråwildcardmentor3 gråwildcardmentor3 gråwildcardmentor3 gråwildcardmentor3 gråwildcardmentor3 grå

Mentorordningen
Mentorordningen i regi av Wildcardordningen skal være behovsstyrt, selvgående og til gjensidig inspirasjon. Mentorordningen ble opprettet i 2012, som en del av Wildcardsatsningen, og består av erfarne arkitekter som det enkelte wildcardkontor selv kan ta kontakt med. Intensjonen er å bidra til kunnskapsoverføring og gi de yngste arkitektene større faglig trygghet på områder som vanligvis krever mange års erfaring. NAL ser på det som viktig å få inn mentorer fra hele landet. Mentorene som har vært med fra begynnelsen har sett på det som positivt og er fortsatt med. I løpet av våren/sommeren igangsetter vi en mentor-verveprosess i samarbeid med lokalforeningene.

Hva er et Wildcard?
Wildcard, subst.,am.-eng. I sportssammenheng betyr Wildcard en uprøvd spiller som får mulighet til å delta på like fot med etablerte spillere. Det vesentlige for Wildcard-spillerene er ikke nødvendigvis å vinne, men å delta, og slik kunne oppøve ferdigheter og kompetanse. Betegnelsen Wildcard og Wildcardkontor brukes om arkitektkontor i etableringsfasen. I arkitektursammenheng vil det bl.a. bety å kunne still sammen eller på linje med etablerte aktører i bransjen. 

Hva er Wildcardlisten og hvem kan bli Wildcard?
Wildcardlisten
er en informasjonsdatabase. De som registrerer seg blir synlige for potensielle oppdragsgivere gjennom databasen og vil kunne bli inkludert i tiltak som Wildcardordningen igangsetter. En rekke kontorer vil møte kriteriene for å kunne registrere seg, derfor er ikke Wildcardkontorene en ensartet gruppe.

For å kunne bli et Wildcardkontor må følgende kriterier oppfylles: 

  • Må ha et foretak innen arkitektur eller landskapsarkitektur.
  • Foretaket må være registrert i Norge, med arbeidssted i Norge.
  • Alle partnere må være under 40 år.
  • Foretaket må være etablert innen de siste åtte årene. Etableringsåret regnes fra foretaket er registret i Brønnøysundregisteret.
  • Gjennomsnittlig omsetning på under 5 millioner kroner pr.år de siste 3 årene.

Registreringen foregår på arkitektur.no/wildcard. Profilen må oppdateres årlig.
Følg og lik Wildcard på Facebook og hold deg oppdatert. 

Wildcardlisten er en informasjonsdatabase. Ettersom konkurranseregelverket legger til grunn prinsippet om likebehandling, kan wildcardlisten ikke benyttes direkte i forbindelse med offentlige anskaffelser.