NAL søker redaktør for Arkitektnytt

  Sist oppdatert 16.02.2018
Vi søker nå etter en faglig engasjert redaktør med stor arkitekturfaglig innsikt og godt overblikk over fagets mange roller i samfunnet, samt ledererfaring. Søkeren må ha svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne, erfaring med journalistikk og redaksjonelt arbeid, samt med personalledelse. Vi ser etter kompetanse som gjør vedkommende i stand til å lede det redaksjonelle arbeidet med entusiasme som kan gi leserne en fortløpende kritisk forståelse av de arkitektfaglige diskusjonene i Norge, men også med et internasjonalt perspektiv.

Vi ser hovedsakelig etter en arkitekt, landskapsarkitekt eller interiørarkitekt, men kandidater med annen bakgrunn kan også komme i betraktning.

Redaktøren vil ha det overordnede ansvaret for den kontinuerlige utviklingen av tidsskriftet og alle deler av det redaksjonelle arbeidet, på papir og digitalt, og for nettsidene www.arkitektnytt.no. Med stillingen følger også det administrative ansvaret og budsjett- og personalansvar for redaksjonen, som i dag er på 3,2 årsverk fordelt på fem stillinger inkludert redaktøren. Redaktøren svarer til NALs styre. Stillingen er en 100% åremålsstilling på 4 + 4 år. Tiltredelse 1. juni, eller etter avtale.

Arkitektnytt er et redaksjonelt uavhengig fagblad som med utgangspunkt i NALs formålsparagraf fungerer som arkitektenes nyhets-, meldings- og aktualitetsblad.

Arkitektnytt tar hovedsakelig for seg arkitektbransjen og fagpolitikken, og bladet formidler journalistikk og debatt om arkitekturen i en bred samfunnsmessig sammenheng. Målet er å bidra til en sunn og åpen fagkritikk og skape grobunn for faglig og fagpolitisk nytenkning.

I tillegg skal bladet bidra til å opprettholde NAL som en demokratisk og åpen organisasjon gjennom uavhengig journalistikk om forbundets arbeid og satsningsområder. Leserne er hovedsakelig arkitekter, interiørarkitekter, landskapsarkitekter og planleggere.

Arkitektnytts formålsparagraf finner du her: http://www.arkitektnytt.no/om-arkitektnytt

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

NALs president Alexandria Algard på algard@arkitektur.no, tel. 916 64 328 eller

konstituert redaktør i Arkitektnytt Gaute Brochmann på gaute@arkitektur-n.no, tel. 924 97 413.

Skriftlig søknad med CV sendes  til NAL v/administrasjonsleder Ragnhild Ølstad, roe@arkitektur.no 

Søknadsfrist: 12. mars 2018

Arkitektnytt er utgitt av Norske arkitekters landsforbund (NAL) og startet som selvstendig tidsskrift med egen redaksjon i 1952. Papirutgaven kommer ut 11 ganger i året, med et opplag på 5700. Nettutgaven, arkitektnytt.no, har 1,3 mill. sidevisninger i året. Arkitektnytt er medlem av Fagpressen og redigeres etter Redaktørplakaten. Bladet har samarbeidsavtaler med NIL, NLA, Arkitektbedriftene og Afag.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. NAL arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser, og har rundt 4300 medlemmer og 14 lokalforeninger i hele landet. NAL samarbeider med en rekke offentlige og private aktører for å bedre rammebetingelsene for arkitektur, og er en pådriver i arkitekturpolitiske saker.

Arkitektnytt, Josefines gate 34, NO-0351 Oslo. Tel. 23 33 25 00. www.arkitektnytt.no