NAL er med i referansegruppen til Byggkvalitetsutvalget, som skal se på den offentlige reguleringen innen Plan- og bygningsloven og EØS. – Den forrige ordningen med sentral godkjenning har mistet sin opprinnelige rolle samtidig som den avviker en del fra systemene som finnes i andre europeiske land, sier Kai Reaver arkitekt og rådgiver i NAL. Foto: Kjetil Husebø

NALs arbeid med sentral godkjenning

Tekst Tekst Annicken Vargel Sist oppdatert 02.07.2019
– Vi får mange spørsmål fra medlemmer om sentral godkjenning og ansvarsrett, sier Kai Reaver, arkitekt og rådgiver i Norske arkitekters landsforbund. Reaver sitter i referansegruppen til Byggkvalitetsutvalget, og er fornøyd med hvordan han oppfatter utvalgets arbeid så langt.

Byggkvalitetsutvalget skal vurdere om dagens system med sentral godkjenning av foretak, erklæring om ansvarsrett, uavhengig kontroll og det foreslåtte Seriøsitetsregisteret for ROT-markedet bidrar til å oppfylle mål om forsvarlig byggkvalitet, tydelig plassering av ansvar og kvalifiserte og seriøse aktører. Utvalget ledes av professor Nils-Henrik von der Fehr.

Referansegruppen til Byggkvalitetsutvalget ble opprettet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i september i fjor, og de har nå hatt sitt andre møte med utvalget.
– Det er tydelig at regelverket slik det eksisterer i dag er litt for komplekst og kunne gjerne være mer oversiktlig, sier Kai Reaver.
– En del av spørsmålene på møtet dreier seg om tilsyn og kontroll; noen ønsker mer kontroll og større grad av fysisk tilsyn – mens andre i referansegruppen mener at høyere grad av kontroll ikke nødvendigvis vil føre til høyere kvalitet, sier han.

Reaver mener det er positivt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nedsatt et utvalg for å foreta dette arbeidet.
– Det er også positivt at de ikke bare har inkludert oss som representerer fagorgan, men snakker med hele bransjen, inkludert foretakene. Utvalget har også vært på studietur til Nederland, Sverige og Danmark for å se på ordningene der. De virker interesserte i å gjøre et godt stykke arbeid, og bruke den tiden det vil ta. Jeg tenker at det også er en fordel med en utvalgsleder med akademisk bakgrunn, som ikke nødvendigvis er så dypt inne i byggebransjen, men kan se helheten og sammenhengene i et samfunnsperspektiv, sier Reaver.

Referansegruppen har 19 medlemmer, blant andre fra Fellesforbundet, Huseiernes landsforbund, KS, Maskinentreprenørenes forbund, Byggmesterforbundet, Obos og Norges bygg- og eiendomsforening.
– Dette er aktører som ikke alltid sitter ved samme bord. Om vi sammen greier å hjelpe utvalget vil det være et løft for hele bygg- og anleggsbransjen.

NAL opplever stor pågang fra medlemmer som har spørsmål om sentral godkjenning og ansvarsrett.
– Medlemmer kontakter NAL fordi de ikke får sentral godkjenning innen tiltaksklasse 2, eller fordi aktører som tidligere ikke fikk, nå får det. Dagens regelverk gjør det vanskelig å definere kompetansekravene – og for arkitekter har dette slått uheldig ut.

– Er Byggkvalitetsutvalget opptatt av disse problemene?
–  De er veldig tydelige på hva som er deres mandat, og det er å se på den offentlige reguleringen innen Plan- og bygningsloven og EØS. Den forrige ordningen har mistet sin opprinnelige rolle samtidig som den avviker en del fra systemene som finnes i andre europeiske land. Der vi er nå så ser utvalget på hele systemet. De ser på hvordan man skal regulere hele bransjen for å få kvalitet og samtidig unngå byggefeil. Utvalget har også signalisert ønske om å løfte frem samfunnskritiske ansvarsområder. Dette håper jeg vil styrke kompetansekravene på de områdene arkitekter kan være med og utvikle spisskompetanse, spesielt inne bærekraft, digitalisering, stedsutvikling og landskap. I NAL er vi smertelig klar over utfordringene som medlemmene opplever med sentral godkjenning i dag, og i referansegruppen blir det tydelig at alle faggruppene har ulike utfordringer. Men vi er to arkitektorganisasjoner, så vi sitter absolutt ved bordet og får den taletiden vi skal ha, sier Reaver.

Byggkvalitetsutvalget skulle være ferdige med sitt arbeid i høst, men har fått utsettelse til 1. februar 2020.

Les mer om Byggkvalitetsutvalget på regjeringen.no og se medlemmene i referansegruppen her