NALs fanesak 2015: God arkitektur – lokalt ansvar

Tekst Tor Inge Hjemdal Sist oppdatert 18.02.2015
Kommunene er en hovedaktør i utviklingen av våre bygde omgivelser. Både som forvaltere, planleggere og bestillere utfører de sentrale oppgaver for arkitektur og stedsutvikling i Norge. Styrking av den arkitektfaglige kompetansen er viktig for å bedre byggesaksbehandling og arkitekturpolitiske prosesser i kommunene.

Ifølge en rapport fra FAFO som ble bestilt av kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier over halvparten av landets kommuner at de har behov for flere arkitekter og arealplaneleggere. Samtidig ser vi at bygg- og plansakene blir stadig mer komplekse og tidkrevende. Derfor mener NAL at økt arkitektkompetanse i kommune-Norge er en viktig fanesak å kjempe for fremover.          

God arkitektfaglig kompetanse i kommunene er viktig fordi:

 • kommunene blir bedre rustet til å ta tak i sin egen utvikling
 • man får mer forutsigbare og effektive i byggeprosesser
 • man kan ta kunnskapsbaserte valg innen arealplanlegging og arkitektur
 • bedre prosesser til å omsette innbyggernes verdier og interesser i praktisk handling
 • det gir bedre stedsutvikling

NAL mener følgende tiltak er viktige i det videre arbeidet

 • Kompetansehevende tiltak (kurs, seminarer etc)
 • Etablering av felles kompetansenheter for flere kommuner
 • Utvikling av regionale satsinger
 • Dyktiggjøre arkitekter i møtet med kommunene
 • Synliggjøre viktigheten av arkitektfaglig kompetanse overfor lokale og nasjonale politikere

NAL kommuniserer fanesaken ut gjennom egne mediekanaler, lokalforeninger og i lokale og nasjonale medier. I tillegg fronter vi saken aktivt på ulike politiske nivåer. Ikke minst jobber vi for at regjeringen skal bli oppmerksomme på viktigheten av denne saken i sammenheng med den varslete kommunereformen i Norge.

På denne siden kan du oppdatere deg på aktiviteter, lese hva andre arkitekter mener om saken og bli nærmere kjent med folk som jobber som kommunearkitekt. Ta gjerne kontakt hvis du har tips om kommuner som vi bør kikke nærmere på fordi de enten gjør en strålende jobb eller trenger bistand i å gjøre en bedre jobb!

Rapporter og undersøkelser
I løpet av de siste årene er det gjennomført en rekke rapporter og undersøkelser som viser at mange kommunene sliter med å ha den kompetansen som er nødvendig for at de skal kunne utøve en del av de oppgavene som de skal løse. Her er et utvalg og oppsummering av viktige funn:

Akademisk kompetanse har blitt en forutsetning for at kommunene skal kunne utvikle et godt lokaldemokrati. 

Over halvparten av kommunene sier at de har noe eller stort behov for flere ansatte arkitekter og arealplanleggere.

 • Undersøkelse Norsk Form 2014

Flertallet av landets kommuner mener at økt kompetanse i administrasjonen er ett av de viktigste tiltakene for bedre bygde omgivelser.