Regjeringskvartalet med hullet etter S-blokken, februar 2015. Y-blokken til høyre, Høyblokken i midten og R4 til venstre Foto: Helge Høifødt. Creative Commons.

NALs rolle i saken om regjeringskvartalet

Tekst Camilla Moneta, fagsjef i NAL. Sist oppdatert 08.11.2017
Striden om regjeringskvartalet har i den siste tiden handlet om juridiske forhold og vurderinger i gjennomføringen av konkurransen. Statsbygg har avvist klagen fra Team G8+ og det er nå kjent at teamet ikke går til sak mot Statsbygg. Flere av de store arkitektkontorene har i et opprop bedt om en uavhengig gjennomgang av konkurransen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har avvist dette oppropet.

NAL forstår at det er et behov i arkitektstanden for å bli trygge på at det beste prosjektet er valgt og at konkurransen har vært rettferdig. Vi støtter det oppropet sier om at "det er helt sentralt at transparens, like muligheter og etterretteligheten i en slik konkurranse holdes i hevd”.

Det ville ha vært uryddig av NAL å ta parti i en sak der den juridiske kompleksiteten er stor og uavklart. Samtidig er det viktig å minne om at NAL var tidlig på banen i forbindelse med utformingen av selve konkurranseprogrammet til regjeringskvartalet, og vi har bidratt med faglige råd før konkurranse ble utlyst. NAL har også utnevnt to jurymedlemmer. Det er forøvrig ikke disse to som er påstått som inhabile. 

NAL problematiserte mulig inhabilitet, ved å fremme et presist spørsmål om dette i den formelle, åpne spørrerunden i prekvalifiseringsperioden. Her pekte vi på det som senere ble et sentralt klagepunkt, nemlig om det kunne være mulig konkurransefordel å ha gjennomført arbeidet med reguleringsplanen. Statsbygg svarte ut dette på en måte som virket juridisk og formelt uangripelig. Ved å stille spørsmålet har NAL gjort teamene som vurderte å søke om prekvalifisering kjent med situasjonen.

NAL har tidligere også kritisert både konkurranseformen som ble valgt for regjeringskvartalet, og de stramme premissene med reguleringsplanen. Vi har etterspurt en arkitekturstrategi for hele området, da dette gir de nødvendige føringer for bestillingen, konkurransebesvarelsene og leveransene innenfor arkitektoppdraget. NAL har etterlyst høyere ambisjoner for arkitekturen og byformingen. NAL har også vært i dialog med Statsbygg i håp om å få økt honorarene. Dette førte til blant annet at de justerte på kravene til det innleverte materialet.

Statsbygg har potensial til å være en toneangivende aktør i forming i våre omgivelser. NAL er opptatt av å ha et godt forhold til Statsbygg, men er også forpliktet til å si ifra når konkurranser ikke blir gjennomført på en forsvarlig måte i henhold til våre medlemmers interesser. Statsbygg har gjennomført konkurranser som NAL har vært kritiske til, og vi har uttrykt dette overfor Statsbygg. NALs rolle er å bidra til at arkitektkonkurranser blir gjennomført på en forsvarlig måte, ved å stille spørsmål og gi råd på et tidlig tidspunkt.

Regjeringskvartalet er ett av vår tids viktigste og største byggeprosjekter. Det er et prosjekt med stor betydning for både Norge som nasjon og Oslo som by. Det er viktig at deltakerne i denne konkurransen og kommende konkurranser kan stole på en rettferdig behandling. Ingen parter er tjent med at det knytter seg en usikkerhet til hvorvidt gjennomføringen av arkitektkonkurransen var i tråd med gjeldende regelverk, og vi imøteser en prosess som kan bidra til at tilliten mellom arkitekter og Statsbygg gjenopprettes.

Camilla Moneta, fagsjef i NAL.

Camilla Moneta_fotograf CF Wesenberg

Foto: CF-Wesenberg.