NALs vedtekter

  Sist oppdatert 29.06.2017
NALs vedtekter, vedtatt i 1964, senere endret, siste gang 21. april 2017.

NORSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND

Kap. 1 Forbundet og dets oppbygging

Navn og formål
1.01
Norske arkitekters landsforbund, (NAL), er en fagideell medlemsorganisasjon.
Formål:
- Tydeliggjøre arkitektfagets samfunnsmessige betydning
- Bidra til et bærekraftig samfunn
- Bedre rammebetingelsene for arkitektur
- Fremme høy kvalitet i utøvelsen av faget

Lokalforeninger
1.02
Forbundets område, - hele landet - er inndelt i soner. Hver sone har sin lokalforening, som innenfor sitt område varetar fagets, foreningens og medlemmenes interesser. Lokalforeningene plikter å holde NAL underrettet om saker av allmenn interesse for standen. Forbundet og lokalforeningene er selvstendige, økonomiske enheter.

Medlemmene er enkeltpersoner, tilsluttet forbundet gjennom lokalforeningen i den sonen hvor de har sitt faste arbeidssted eller bosted. Styret kan etter søknad gi adgang til å stå som medlem av annen lokalforening eller direkte tilsluttet NAL.

1.03
Endring av sonegrenser eller opprettelsen av nye lokalforeninger avgjøres av NALs representantskap, med 2/3 stemmetall av det totale antallet representanter, etter forslag underskrevet av minst 3/4 av forbundets medlemmer i det området som ønskes skilt ut. Nye lokalforeninger må ha minst 30 medlemmer.

1.04
Lokalforeningenes vedtekter må være godkjent av NALs styre.

1.05
NAL har rett og plikt til å gripe inn hvis en lokalforening handler i strid med forbundets vedtekter, regler og normer, eller foreningens egne vedtekter.

Forbundsvedtak
1.06
Medlemmene utøver NALs høyeste myndighet gjennom forbundsvedtak. Dette skjer ved uravstemming etter reglene i kap. 5.

1.07
Uravstemming iverksettes etter vedtak av representantskapet eller styret, etter flertalls vedtak i lokalforening av minst 20 avgitte stemmer når saken har vært kunngjort på forhånd, eller etter krav fra minst 10% av forbundets medlemmer ved personlige underskrifter. Vedtak av Representantskapet kan ikke tas opp til uravstemming. Dette gjelder dog ikke når krav om uravstemming er fremsatt innen 2 måneder etter at vedtakene er kunngjort for medlemmene gjennom Arkitektnytt eller på annen hensiktsmessig måte.

Sistnevnte bestemmelse gjelder ikke representantskapets valg av NALs styre.

1.08
Følgende skal avgjøres ved forbundsvedtak:
Oppløsning av forbundet. Hvis intet annet blir fastsatt i vedtak om forbundets oppløsning, skal nettobeholdningen av midler og eiendeler disponeres av det Kgl. Kulturdepartement til fremme av norsk bygningskunst.

Kap. 2 Forbundets organer

2.01
Forbundets organer er:
1. NALs representantskap
2. NALs styre
3. NALs faste komiteer og råd

Funksjonstid
2.02
Funksjonsperioden for medlemmene av forbundets organer løper fra 1 juli og er 3 år med mindre annet er bestemt. Det utarbeides årsmelding og regnskap for hvert kalenderår.

NALs representantskap
2.03
NALs representantskap består av:

- en representant for hver lokalforening, valgt av foreningens årsmøte. Representanten skal fortrinnsvis være lokalforeningens leder. Det oppnevnes også en vararepresentant.

- en representant for studentmedlemmene ved hver offentlig godkjente, norske arkitektskole.

Representantskapets virke
2.04
Representantskapet avholder normalt ett, ordinært årlig møte, etter innkalling fra styret. Innkalling skal skje med minst 3 ukers varsel.

Ekstraordinært representantskapsmøte kan holdes etter flertallsvedtak av representantene selv eller av styret, om nødvendig med kortere varsel.

Styrets medlemmer deltar i møtene uten stemmerett. Representantskapets møter er åpne for NALs medlemmer, med mindre representantskapet med simpelt flertall beslutter noe annet for hele møtet eller for enkelte saker.

Representantskapet fastsetter retningslinjer for NALs virksomhet og påser at de blir fulgt.

Representantskapet utnevner æresmedlemmer av forbundet og tildeler forbundets hederspris etter innstilling fra styret.

Representantskapet
skal behandle:
1. Årsmeldinger og regnskap med revisjonsberetning for siste regnskapsår for forbundets virksomheter og fonds.
2. Medlemskontingent for neste år.
3. Forslag til engasjement av statsautorisert revisor.

Styremedlemmene velges med overlappende funksjonsperioder på en slik måte at inntil 3 medlemmer velges for samme funksjonsperiode, slik at kontinuitet ivaretas.

etter innstilling fra styret:
- valg av ledere og
- 4 medlemmer av Kontrollkomiteen
- 4 medlemmer av Pris- og stipendkomiteen
- valg av 2 medlemmer av den konkurransekomite som NAL og Arkitektbedriftene i fellesskap har opprettet, samt valg av komiteens leder når denne funksjonen skal ivaretas av NAL.
- 3 medlemmer av komiteen for Etikk og Tvister

I hvert møte gir representantene skriftlige rapporter om virksomheten i sine respektive foreninger.

Andre saker settes opp i saklisten etter forslag fra representant eller styre. Saker som ikke er ført opp på dagsorden kan ikke tas opp til realitetsbehandling, med mindre 2/3 av det totale antall representanter beslutter det. Som realitetsbehandling regnes også behandling av resolusjonsforslag.

Utenom møtene kan styret skriftlig forelegge representantskapet saker til uttalelse eller votering.

2.05
Med 2/3 flertall av det totale antall stemmer kan representantskapet vedta:
1. Å endre NALs vedtekter og regler.
2. Å endre medlemskontingenten til NAL og medlemmenes obligatoriske abonnement på NALs tidsskrifter.
3. Å skifte ut styremedlemmer og andre tillitsmenn som er valgt av representantskapet.

Alle andre vedtak gjøres med alminnelig flertall av avgitte stemmer. Det stemmes ved at lokalforeningenes representanter avgir 1 stemme for hvert påbegynt 100. medlem, dog slik at ingen representant avgir mer enn 7 stemmer. Hver studentrepresentant avgir 1 stemme. Ved stemmelikhet skal ordføreren avgjøre ved 1 ekstra stemme. Gyldige vedtak forutsetter at minimum 2/3 av det totale antall representanter møter.

Tilstedeværende representanter skal avgi stemme. Det er anledning til å stemme blankt.

2.06
Representantskapet fastsetter de krav som til enhver tid må stilles til en arkitekt MNAL. Dette krever samme stemmetall som nevnt under pkt. 2.05, 1-3.

2.07 Valgkomite
Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer. Valgkomiteens leder og medlemmer foreslås og velges av representantskapet. Tjenestetiden er tre år.
Valgkomiteen avgir sin innstilling til representantskapet om valg av president, visepresident og representanter til styret. Representantskapet vedtar instruks for valgkomiteens arbeid.

2.08 NALs styre
Styret består av 9 personer:
President, 1-2 visepresidenter, 5-6 styremedlemmer, alle valgt i henhold til pkt. 2.04, samt 1 representant valgt fritt blant NALs ansatte unntatt: direktør, avdelingsledere, redaktører, tillitsvalgte og verneombud.

2.09 Styret skal offentliggjøre fullstendig årsregnskap for forbundet innen utgangen av mai i det etterfølgende år. Styret vedtar NALs budsjett, med unntak av medlemskontingenten.

2.10 Medlemmer av representantskapet kan ikke samtidig være medlemmer av styret.
Av styrets medlemmer må minst 4 være bosatt utenfor Oslo og tilhøre en annen lokalforening enn OAF. Ett av styrets medlemmer må også være studentmedlem. Studentmedlemmet velges for ett år av gangen, men med mulighet for gjenvalg. Styret skal bestå av minst 4 medlemmer av hvert kjønn.

Arbeidsutvalg
2.11
Presidenten, eller ved forfall, en av visepresidentee leder styrets møter og representerer forbundet. Presidenten kan overlate representasjonen til andre. Presidenten og visepresidenten(e), eller et annet styremedlem som styret utpeker, samt NALs administrerende direktør kan utgjøre et arbeidsutvalg for styret.

Styrets virke
2.12
Styret leder og fører tilsyn med forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene og andre gjeldende bestemmelser, tar opp til behandling saker av interesse for forbundet, og treffer avgjørelser i alle saker hvor intet annet er bestemt.

Styret kan overlate til arbeidsutvalget, NALs faste komitéer eller spesieltoppnevnte utvalg eller til administrasjonen, å behandle og avgjøre nærmere bestemte saker.

2.13 Styret tilsetter administrerende direktør,redaktør for Arkitektur N, Arkitektnytt og Norske Arkitektkonkurranser.

Administrerende direktør tilsetter og har ansvaret for forbundets øvrige personale.

2.14 Styret er ansvarlig for at forbundets økonomi ledes på forsvarlig måte. Det legger fram årsmelding, reviderte årsregnskaper og budsjettforslag.

2.15 Det føres protokoll fra styrets møter, som godkjennes av styret, underskrives av presidenten og paraferes av administrerende direktør eller dennes stedfortreder. Protokollen sendes representantskapets medlemmer og lokalforeningene.

2.16 Styret kan ikke gjøre gyldige vedtak hvis ikke minst 5 av styrets medlemmer deltar og avgir stemme. Nødvendig flertall regnes av avgitte stemmer. I tilfelle stemmelikhet har presidenten eller dennes stedfortreder i h.h.t. punkt 2.10, dobbeltstemme.

Kap. 3 Forbundets medlemmer

Medlemskap
3.01 Som medlem av NAL kan opptas enhver arkitekt som:
1. - har oppnådd graden Master i Arkitektur eller har annen godkjent eksamensgrad ved norsk arkitektskole
eller
2. - har avlagt utenlandsk eksamen som arkitekt på tilsvarende faglige nivå.

3.02
Søknader fra personer som ikke oppfyller kravene etter pkt. 3.01.1, men som gjennom utøvelsen av yrket har vist seg vel kvalifisert, vurderes i hvert enkelt tilfelle etter retningslinjer fastsatt av representantskapet.
Søknader behandles av NALs pris- og stipendkomite, som innstiller til styret.

3.03
For søknader om medlemskap og behandling av dem gjelder regler fastsatt av representantskapet etter forslag fra styret. (Se kap. 8.)

Medlemmenes rettigheter og plikter
3.04
Ethvert medlem har rett til å bruke initialene MNAL i samband med sin tittel i all sin faglige virksomhet, men bare knyttet til personlig navn. Denne rett gjelder ikke studentmedlemskap, jfr. pkt. 3.15.

3.05
Ethvert medlem har stemmerett ved uravstemming og i sin lokalforening.

3.06
Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv.

3.07 Alle medlemmer plikter å rette seg etter NALs og lokalforeningens vedtekter og regler, og vedtak av forbundets og foreningens organer.

Et medlem kan ikke fri seg fra forpliktelser som refererer seg til forhold i hans medlemstid, ved å melde seg ut av forbundet.

Inntredelsesavgift
3.08
Før nye medlemmer får medlemsrettigheter må de ha betalt til NALs driftsfond en inntredelsesavgift som er fastsatt av representantskapet.

Medlemskontingenter
3.09
Medlemmene plikter å betale regelmessig de til enhver tid fastsatte kontingenter til NAL, tidsskriftene og lokalforeningen. Kontingenten kreves inn samlet og forskuddsvis av NAL. I de tre første årene etter avlagt eksamen, reduseres kontingenten trinnvis med henholdsvis 75%, 50% og 25% reduksjon per år. Lokalforeningene fastsetter selv sine kontingenter. Administrasjonen kan innvilge fritak eller reduksjon i medlemskontingenten for medlemmer som på grunn av sykdom, militærtjeneste eller andre personlige forhold har ingen eller sterkt nedsatt inntekt.

Medlemmer betaler en redusert medlemskontingent fra fylte 67 år. Tilsvarende gjelder ved varig uførhet eller annet varig tap av framtidige inntekter. Fritak og reduksjoner gjelder også for kontingenten til lokalforening.

Medlemsabonnement på NALs tidsskrifter
3.10
Abonnement på NALs tidssskrifter er obligatorisk for alle medlemmer. Arkitektpar MNAL innrømmes etter melding felles abonnement.

Restanser, tap av medlemskap
3.11
Har et medlem ikke innen et halvt år fra forfall ordnet skyldig innbetaling til NAL, skal skyldneren strykes som medlem etter 1 måneds varsel.

3.12
Er et medlem strøket på grunn av manglende innbetaling, kan administrasjonen godta innmelding igjen mot dekning av restansene.

Utmelding
3.13
Utmelding sendes skriftlig til NAL, som varsler vedkommende lokalforening. Utmeldingsdato beregnes fremover til nærmeste kvartal.

Påtale, advarsel, bot, suspensjon, eksklusjon
3.14 Styret har rett til når som helst å la undersøke om et medlem oppfyller de kravene medlemskap må stille, og gi medlemmet påtale, advarsel, ilegge bot eller med 2/3 flertall vedta suspensjon eller eksklusjon.

Saksbehandling skjer etter bestemmelsene i kap. 4. Avgjørelse med begrunnelse meldes vedkommende og øvrige berørte av saken snarest i rekommandert brev. Styret kan også vedta å offentliggjøre avgjørelsen med navngivelse og begrunnelse.

Studentmedlemskap
3.15
Som studentmedlem av NAL kan opptas faste arkitektstudenter ved en av NAL godkjent høyskole eller universitet. Medlemskapet opphører ved avbrudd eller langvarig utsettelse av studiet.
Studentmedlemskapet er et direkte medlemskap i NAL, men gir adgang til møter i lokalforeningene.

Studentmedlemmer ved offentlig godkjente arkitektskoler utgjør Studentgruppen. Studentgruppens styre har ansvaret for gruppens virksomhet og velges blant studenter ved arkitektskoler i Norge.

Studentmedlemmene betaler en redusert kontingent, fastsatt av representantskapet. Kontingenten omfatter abonnement på NALs tidsskrifter. For overgang til ordinært medlemskap gjelder bestemmelsene pkt. 8.07.


Kap. 4 Behandling av tvister og forseelser

Forseelser
4.01
Saker som gjelder brudd på NALs vedtekter og regler samt vedtak fattet av NALs organer skal behandles av NALs komité for Etikk og Tvister.


Avgjørelse
4.02
Sammen med sin avgjørelse i en sak kan komitéen for Etikk og Tvister sette fram for styret forslag om påtale, advarsel, ileggelse av bot, suspensjon eller eksklusjon. Slikt forslag kan ikke tas opp til behandling i styret før etter ankefristens utløp, eventuelt etter avsluttet ankebehandling (jfr. 4.04).

Organisasjonsmessig forføyning
Styret kan vedta annen organisasjonsmessig forføyning enn det som er foreslått.

Appellrett
4.03
En avgjørelse truffet av komitéen for Etikk og Tvister kan innen 1 måned etter at den er meldt til partene innankes for en appellrett. Appellretten består av to arkitekter MNAL og 1 jurist oppnevnt av styret. Appellretten fastsetter selv retningslinjene for sin saksbehandling.

4.04
Appellrettens avgjørelse er bindende, og saken kan ikke etterpå bringes inn for domstolene.

4.05
For saksbehandlingen i Appellretten betales en avgift. Retten bestemmer selv dens størrelse og hvilken part som skal betale den. Den går først til dekning av utgiftene ved saksbehandlingen.

4.06 Offentlighet
Saksbehandlingen etter dette kapittel er konfidensiell, men avgjørelser som treffes av de organer som er omtalt i pkt. 4.02 og 4.03 er offentlige (jfr. pkt. 6.07.2). Likeledes kan styret vedta å offentliggjøre sine avgjørelser etter pkt. 3.14.

Kap. 5 Regler for forbundsvedtak

Forbundsvedtak
5.01
Uravstemming (se pkt. 1.06 - 1.08) settes i verk av NALs kontrollkomité i samsvar med vedtektene for komitéens virke (pkt. 6.08) og følgende regler:

Forslagsrett
5.02
Retten til å kreve uravstemming over forslag til vedtak er fastsatt i lovenes pkt. 1.07.

5.03
Når krav om uravstemning over et forslag er kommet inn, har styret tre - 3 - ukers frist for å stille tilleggs- eller motforslag.

5.04
Foreliggende forslag til forbundsvedtak skal, med minst tre - 3 - ukers frist for innsending av eventuelle avvikende forslag, offentliggjøres i medlemsbladet, eventuelt som vedlegg, eller sendes alle medlemmer direkte.

5.05
Etter utløpet av fristen for motforslag etter pkt. 5.03 eller 5.04 stilles alle foreliggende forslag opp på stemmeseddelen med plass for stemmegivningen, anvisning for hvordan den skal fylles ut, og seneste dato for innlevering eller postlegging med minst 2 - to - ukers frist fra utsendelsen. Uravstemninger, i tillegg til postalt, kan gjennomføres elektronisk ved bruk av systemer som sikrer anonymitet og at samme identitet ikke kan avgi stemme mer enn én gang. Avstemningen skal være iverksatt ved slik utsendelse innen 2 - to - uker fra utløpet av fristen etter pkt. 5.03 eller 5.04.

Stemmegiving
Stemmesedlene skal ikke underskrives, men sendes NALs sekretariat i lukket konvolutt med stemmegiverens navn utenpå. Stemmeseddel er ugyldig hvis den ikke er utfylt og sendt som her nevnt.

Stemmerett
5.06
Hvert medlem har en stemme. Stemmer ved fullmakt godtas ikke.

Stemmetall
5.07
Endringer i NALs lover krever 2/3 av gyldige stemmer. Det samme gjelder oppløsning av forbundet. Øvrige vedtak treffes ved simpelt flertall.

5.08
Er en sak avgjort med forbundsvedtak, kan det ikke tas opp igjen før etter 2 år hvis ikke representantskapet med 2/3 flertall vedtar ny behandling.

Kap. 6 Vedtekter for NALs faste komitéer

Sammensetning
6.01
Komitéene skal ha 5 medlemmer.

6.02
Valg til komiteene skjer i h.h.t. pkt. 2.04, samt ved at Arkitektbedriftene utpeker 2-3 medlemmer og 1 medlem av h.h.v. Konkurransekomiteen og komiteen for Etikk og Tvister.

Arbeidsordning
6.03
Sekretariatsfunksjonen ivaretas av NALs administrasjon. Det skal føres møteprotokoll hvor vedtak inntas. Gyldig vedtak kan ikke treffes, med mindre minst 3 medlemmer er tilstede. Nødvendig flertall regnes av avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

6.04
Styret kan gi komitéene i oppdrag å utrede og gjennomføre nærmere bestemte oppgaver. Komitéenes korrespondanse, saksdokumenter og referater skal inngå i NALs arkiv, hvis ikke styret bestemmer noe annet.

6.05
Komitéene holder styret løpende underrettet om saker av særlig interesse innen deres virkeområde, og gir styret melding om sin virksomhet.

Pris- og stipendkomitéen
6.06
Pris- og stipendkomitéen er rådgivende organ for NAL i saker som gjelder stipend og legatporsjoner o.l. til arkitekter og arkitektstudenter. I de tilfelle hvor styret skal treffe avgjørelser eller gi innstillinger, og ingen annen bedømmelse er fastsatt i vedkommende fonds og legaters statutter, gjennomgår komitéen innkomne søknader og gir styret forslag om tildelinger.

Hvis styret skal oppnevne representanter til å delta i bedømmelsen av søknader fra arkitekter om stipend o.l., blir de fortrinnsvis å velge blant stipendkomitéens medlemmer.

Komitéen sørger for, i samråd med NALs administrasjon, at stipend o.l. fra legater og fonds under NALs forvaltning blir statuttmessig utlyst.

Pris - og stipendkomitéen fungerer som innstillingsutvalg for styrets behandling av søknader om medlemskap etter pkt. 3.02.

Pris- og stipendkomiteen behandler nominasjoner og juryoppnevninger i forbindelse med faste arkitekturpriser.

Komitéen for Etikk og Tvister
6.07.1
Komitéen skal medvirke til at NALs etiske regler gir klare retningslinjer for arkitekters rettigheter og plikter etter de grunnprinsippene som til enhver tid er fastsatt av Union Internationale des Architectes (UIA), og foreslår revisjoner og suppleringer av reglene. I tvilsspørsmål skal den gi styret forslag til fortolkning av reglene.

Komitéen skal behandle saker som gjelder medlemmenes brudd på de etiske reglene og kollegiale tvister i h.h.t. pkt. 4.01.

6.07.2 I saker som komitéen får seg forelagt eller som komitéen selv tar opp, skal den treffe avgjørelser hvis den ikke finner at de bør henvises til domstolene. Uoverensstemmelser bør søkes løst i minnelighet. Komitéens saksbehandling skal skje på grunnlag av skriftlige innlegg fra partene. Komitéen avgjør hvor mange innlegg som kan avgis og setter frist for disse. Den kan også gi adgang til muntlige forklaringer, hvorunder alle parter skal være til stede. Skriftlige partsinnlegg skal forelegges motparten(e). Partenes innlegg er ikke offentlig tilgjengelige. Sammen med sin avgjørelse i en sak kan komitéen sette fram for styret forslag om påtale, advarsel, ileggelse av bot, suspensjon eller eksklusjon. Komitéens avgjørelser kan innen 1 måned etter at den er meldt partene, innankes for appellretten (jfr. pkt. 4.04 - 4.06).

6.07.3
For behandling av tvistemål kan komitéen beregne en avgift etter retningslinjer fastsatt av styret.

Avgiften betales av klager eller med en halvpart av hver hvis begge parter har bragt saken inn for komitéen og den ikke finner en annen fordeling mere rettferdig og ut fra sin vurdering av den konkrete sak.

Komitéen kan forlange avgiften innbetalt før den utleverer sin avgjørelse. Komitéens inntekter og utgifter går inn i NALs driftsregnskap hvis ikke styret bestemmer noe annet.

For rent prinsipielle avgjørelser beregnes i alminnelighet ikke avgift.

Konkurransekomitéen
6.08
Komiteens oppgaver ivaretas av den konkurransekomite som NAL og Arkitektbedriftene i fellesskap har opprettet og etter instruks fastsatt av NALs styre og Arkitektbedriftenes styre.

Kontrollkomitéen
6.09
Kontrollkomitéens arbeid er regulert av en særskilt instruks vedtatt av representantskapet.

Kap. 7 Vedtekter for NALs øvrige faste virksomheter

7.01
Virksomhetene ledes av styret.
Det skal utarbeides årsmelding, regnskap og budsjett som skal godkjennes av representantskapet.
Personalet ansettes av administrerende direktør.

7.02 NALs akademi
NALs akademi har ansvaret for driften av forbundets etterutdanning etter planer godkjent av styret.

Som rådgivende organ innen akademiets arbeidsområder oppnevner styret et akademiråd. Styret fastsetter antall medlemmer og det kan gi nærmere retningslinjer for rådets virksomhet.

Akademirådet fører protokoll over sine møter og sender kopi til styret.

7.03 NALs bibliotek
NALs bibliotek er et fagbibliotek som primært skal betjene forbundets medlemmer og medlemmer av organisasjoner som NAL samarbeider med.

Styret kan oppnevne en rådgivene komite for bokinnkjøp.

7.04 NALs tidsskrifter
NAL utgir tidsskriftene Arkitektur N, Arkitektnytt og Norske Arkitektkonkurranser. Det kan også utgis andre publikasjoner innen arkitektenes og beslektede yrkesgruppers fagområder.

Styret kan oppnevne redaksjonsråd for tidsskriftene og vedta instruks for dette. Rådet kan være felles.

 

Kap. 8 Regler for søknad om medlemskap i NAL

8.01
Søknad om opptagelse i forbundet skrives på forbundets søknadsskjema.

For overgang fra studentmedlemskap gjelder bestemmelsene i pkt. 8.07, 2. ledd. Søknad skal sendes NALs administrasjon.

8.02
Med søknaden skal følge diplom, vitnesbyrd og/eller annen dokumentasjon av søkerens kvalifikasjoner i bekreftet kopi. Om det anses nødvendig kan det innhentes ytterligere opplysninger for å bedømme søkerens kvalifikasjoner.

8.03
Søknader i h.h.t. pkt. 3.01 behandles fortløpende av NALs administrasjon. Søknader etter pkt. 3.02 skal fremlegges for NALs styre som treffer vedtak om opptak eller avslag. Alle avslag skal begrunnes.

8.04 Søknaden om medlemskap i henhold til NALs lover pkt. 3.02 skal av styret forelegges pris- og stipendkomitéen i h.h.t. vedtatte retningslinjer før behandlingen i styret.

8.05
NALs administrasjon gir søkeren og vedkommende lokalforening melding om avgjørelsen (jfr. pkt. 1.02, 2. ledd).

8.06
Arkitekter med fast bopel i utlandet kan søke om direkte medlemskap i NAL. (jfr. pkt. 1.02, annet ledd).

8.07
Studenter kan søke om direkte medlemskap i NAL, kalt studentmedlemskap. Det skal dokumenteres at søkeren er innskrevet som fast arkitektstudent ved en av NAL godkjent høgskole eller universitet.

Studenter med avlagt eksamen fra godkjent høgskole eller universitet i Norge, innvilges automatisk medlemskap i NAL. Studenter med utenlandsk utdanning som dokumenterer at en av NAL godkjent eksamen på universitets/høgskolenivå er avlagt, innvilges medlemskap i NAL.

 

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post