Flere søkemuligheter

Nansenløkka

  Sist oppdatert 17.02.2021

Boligprosjekt med miljøfokus i byggeriet, grønn mobilitet, urbant landbruk, energieffektivitet, smarthusteknologi og fellesskapsløsninger.

Korte fakta

  • Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS | Transborder Studio AS
  • Prosjektperiode: 2017 - 2026
  • Arealforbruk: Inntil 59 206 m2, tilsvarende ca 600 boliger. Tomten er ca 37 mål.

Prosjektbeskrivelse

Området skal bli et attraktivt og robust bomiljø for 600 boliger med høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet, med stor variasjon i uttrykk og materialbruk og med fokus på sosial bærekraft.

Det legges opp til fellesløsninger og møteplasser som takhager, sykkelverksted, sykkelvaskeplasser, skismørerom. Andre funksjoner som vil bli vurdert er fellesrom/forsamlingslokaler og utleiehybler.

Området skal utvikles med stort fokus på grønn mobilitet, noe som gir sterke føringer for strukturen i planområdet.

Lokal overvannshåndtering skal inngå som et grep i landskap og utforming av tak, og prosjektets mål skal være ikke å belaste det kommunale VA-systemet med dette. Det blir utstrakt bruk av grønne tak, og det tilrettelegges for urbant landbruk innenfor området med birøkt og spiselige planter. Øvrig vegetasjon skal være stedegen og pollinatorvennlig, og artsvalg skal bidra til biologisk mangfold.

Klimagassutslipp

Utbyggingen av området (felt 9.4) vil ha et overordnet mål for reduksjon av klimagassutslipp på 30-50% samlet.

Ca 30% av boligene som bygges på området skal utvikles med sikte på å bli tatt opp som Futurebuilt forbildeprosjekter. Generelt gjelder at bygg som defineres innenfor forbildeprosjektene vil ha energibehov på nær-nullenergi (nZEB)nivå eller plusshus og minimum 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp totalt, fra transport, energi- og materialbruk. Forbildeprosjektene beskrives senere i dokumentet.

Det vil vurderes egne og mer spesifikke kvalitetsprogram for de prosjektene som her beskrives som forbildeprosjekter for å konkretisere de spesifikke målsettingene for det enkelte forbildeprosjekt.

 

Areal og transport

Det er etablert en strategi for grønn mobilitet for området, herunder parkeringsstrategi som bidrar til å gjøre gange og sykkel til det naturlige førstevalg. Området planlegges bilfritt i dagen (kun nyttetransport, flytting og brannbil) og det etableres tre sykkelparkeringsplasser per bolig. Parkeringsdekningen skal være så lav som mulig i forhold til hva kommunen tillater og markedet tåler.

Det er et mål om at andelen av reisene ikke skal utgjøre mer enn 20 prosent bilandel (20 prosent tilsvarer Oslo sentrum mens 50 prosent er gjennomsnitt for Bærum i dag)

Det vil bli etablert egne stativer for en sykkelpool på området, fortrinnsvis bysykkelordning. Prosjektet vil inkludere varetraller, lastesykler eller lignende for bruk ved handel i nærområdet. Det skal også tilrettelegges for andre fellesfunksjoner som oppfordrer til bruk av sykkel, som sykkelvask og sykkelverksted.

Det avsettes plass til en bilpool-ordning, med minimum 10 biler. Disse vil plasseres lett tilgjengelig. Omfanget av delebiler økes i tak med etterspørselen.

Det vil tilrettelegges for at alle p-plassene skal kunne tilknyttes et smart ladesystem med laststyring, og det er en ambisjon om å tilby «mobilitetspakker» til kjøpere som alternativ/substitutt til p-plass.

 

 

Energi

Det er laget en energistrategi for hele området med mål om å etablere og teste ut smarte energiløsninger som tillater effektstyring, lagring og deling av energi.

Energinivået for boligene som ikke er forbildeprosjekter fastsettes etter at man har høstet erfaringer fra forbildeprosjektene. Det er et mål om at også disse skal være bedre enn gjeldende tekniske forskrift.
Alle boliger tilbys å være klargjort for smarthusløsninger. Det innebærer at det vil være muligheter for å styre og automatisere varme, lys og andre funksjoner i hjemmet både digitalt og manuelt. Kunden vil få mulighet til selv å velge hvilken smarthusløsning og hvilken funksjonalitet de ønsker å ta i bruk. Opplæring av beboerne vil være viktig for å optimalisere energibruken.

 

 

Konstruksjoner og materialbruk

Lavkarbonbetong skal erstatte tradisjonell betong i alle boliger. I forbildeprosjektene er det et mål å oppnå store reduksjoner av klimagassutslipp fra bærende konstruksjoner. For betongkonstruksjoner vil det benyttes 2. generasjons lavkarbonbetong.

 

Forbildeprosjekter innenfor området:

Forbildeprosjekt 1:
Nær-nullenergi (nZEB) nivå (40 kW-time/m2, ref. FutureBuilts nær-nullenergi definisjon), cirka 150 boliger.

Forbildeprosjekt 2:
Det utvikles et permanent prosjekt på området som fokuserer på sirkulær(e) materialbruk. Hvilket prosjekt dette blir er ennå ikke vedtatt, men mulige prosjekter kan enten være det nye felleshuset, ombruk av brukte bygningsdeler og materialer i et nybygg eller utvikling, tilrettelegging og bruk av et system for merking av byggematerialer for framtidig ombruk.

Forbildeprosjekt 3:
Integrere enhet for visualisering, overvåking og styring av energibruk og effektlaster. Enheten har til formål å redusere energibruk og effekttopper fra strømnettet ved å gjøre brukerne oppmerksomme på egen bruk/eget forbruk og gi dem verktøy for å påvirke det. Løsning for lokal lagring av energi vil bli vurdert implementert som del av andre forbildeprosjekter.

Forbildeprosjekt 4:
Utbyggingen vil inkludere et prosjekt på ca. 50 enheter for bruk av tre- og biomassebaserte konstruksjoner og produkter i boligbygninger over 5 etasjer eller høyere. Dette vil bli vurdert implementert sammen med de øvrige forbildeprosjektene.

Forbildeprosjekt 5:
Det er etablert et midlertidig felleshus på tomten i påvente av utbygging for å aktivisere tomten og som en identitetsmarkør for prosjektet. Huset er bygget etter sirkulære prinsipper med bruk av kortreiste materialer og gjenbruksmaterialer og med mulighet for å flyttes på et senere tidspunkt. Bygget skal være selvforsynt med strøm via solceller som lagres på et batteri, og det vil ikke kobles på strømnettet.

Fellesløsninger og sambruk av lokaler

Det midlertidige felleshuset  og og tilstøtende parsellhager oganisert gjennom Dyrk Fornebu er allerede godt etablert og hyppig brukt. I tilegg til sykkel- og bilpool, er det i planene satt av arealer både til et felleshus og fellesromi hvert kvartal. Framtidige beboere inviteres til å være med å bestemme hva disse fellesarealene skal brukes til. OBOS-appen «Nabolaget» vil implementeres i prosjektet for å bistå til deleordninger og felleslokaler.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: Inntil 59 206 m2, tilsvarende ca 600 boliger. Tomten er ca 37 mål.

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Fornebu
Kommune: Bærum
Prosjektperiode: 2017 - 2026
Status: Forprosjekt
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg
Bygningskategori (TEK): Boligblokk
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Begrenset plan-og designkonkurranse

PROSJEKTTEAM

Byggherre: OBOS Fornebu / Fornebu 9.4 AS
Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS | Transborder Studio AS
Miljørådgiver: Skanska Teknikk/Skanska Norge
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa