Rapport
Nansenparken

Transformasjon av tidligere flyplassområde. Ny park med god tilgjengelighet og åpne overvannsløsninger.
Foto: Bjørbekk & Lindheim
Prosjektopplysninger
Lokalisering: Fornebu, Bærum kommune
Kommune: Bærum
Prosjektperiode: 2004-2008
Ferdigstilt: 2008
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling | Landskap og blå-grønn struktur
Byggherre: Oslo kommune | Statsbygg
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Rådgivende: Norconsult AS | Atelier Dreiseitl
Hovedentreprenør: Skanska Norge AS | Steen & Lund
Prosjektbeskrivelse
I 1998 ble Fornebu nedlagt som flyplass. Dette dannet grunnlag for et av landets største oppryddings- og transformasjonsprosjekter hvor en helt ny infrastruktur skulle utvikles fra bunn. Statsbygg og Oslo kommune påtok seg ansvaret for den overordnede infrastrukturen; opprydding av forurenset grunn, utbygging av veier og teknisk infrastruktur, terrengforming med planer for helhetlig massehåndtering samt utbygging av felles grøntstruktur; friområder, etablering av buffersoner mot naturreservatene, gangveinett og Nansenparken, en sentral samlende park i sentrum. Tomter for bolig og næring ble solgt til private aktører.

Plankonseptet for Fornebu-området baserer seg på Helin & Siitonens vinnerutkast fra arkitektkonkurransen om et helhetlig grep på Fornebu i 1998; En stor sirkulær ringvei avgrenser et slakt, skålformet landskap med  en sentral park hvor syv grønne armer leder fra parken og ut mot sjøen i ulike himmelretninger. Bjørbekk & Lindheim vant konkurransen om utforming av parken i 2004.
 
Nansenparken er 200 da stor og utformet som et variert rekreasjonsareal for alle som bor og ferdes på Fornebu. Et nettverk av gang/sykkelveier og smale grusede stier binder de ulike delene av Nansenparken sammen og gir varierte muligheter til aktivitet. 
Nøkkeltall

AREALFORBRUK

200 da

KOSTNADER OG STØTTE

120 mill kr.
Miljøtiltak

Nansenparken UU

orienterbarhet / fremkommelighet

Som tidligere flyplass ligger forholdene terrengmessig godt tilrette for god universell utforming, uten barrierer i form av terskler eller bratte stigninger. Fokus på universell utforming avspeiles også i detaljering og materialvalg. På lekeplassene er det gummiert dekke som fallunderlag og lekeapparatene appellerer til bruk uansett funksjonsevne. Overgang mellom ulike dekker gir god kontrast og fungerer som naturlige ledelinjer.

Sentralt i parken ligger Festplassen og dammen. Deler av plassdekket har et jevnt skråplan som leder ned i dammen. Slik kan alle komme helt ned til vannet, også om man sitter i rullestol. En kunstinstallasjon i form av steiner og dyser bidrar til vannlek; via flyttbare stålelementer kan man påvirke vannets vei, - et eksempel på installasjon som stimulerer mange sanser og som inviterer til lek uansett funksjonsnivå.

Nansenparken - vann

vannrensing / rehabilitering av vannmiljø / overvannshåndtering

Ved utbygging på Fornebu er åpne overvannsløsninger benyttet som et livgivende element i et ellers flatt flyplassområde. Tårnplassen ved flyplasstårnet markerer entreen til parken. Herfra ledes et gjennomgående vanndrag i ulike former og omfang fra nord til sør. Sentralområdet har form som et amfi med fall mot Sentralparken og dammen. De grønne korridorene mellom utbyggingsområdene (boligområdene, offentlig bygg og veier) ligger som forsenkninger med utpreget trauform.

Hovedprinsippet for åpen løsning er at overvannet ledes i renner og kanaler i utbyggingsområdene frem til de grønne korridorene. I utbyggingsområdene etableres tiltak for fordrøyning av overvannet slik at størrelsen på renner og kanaler, samt vannstandsvariasjoner, i sentraldammen blir små. Biologiske sandfiltre, mekaniske siler og pumping sørger for rensing og lufting slik at vannkvaliteten blir god. Tiltak iverksettes etter behov før overvannet ledes ut i grøntstrukturen, overvann fra trafikkarealer forutsettes behandlet, mens takvann har god kvalitet og ledes direkte til grøntstrukturen.

Sentraldammen er midtpunktet i parken. Grøntdragene har en helning på 1-2% ned mot dammen, mens fra grøntdrag og områder som ikke har fall mot Sentraldammen ledes vannet til et infiltrasjonsområde. I infiltrasjonsområdet er det bygd terskler i bekkedraget nedstrøms damkrona på Sentraldammen. Dette for å holde tilbake overvann, og sikre optimal mulighet for infiltrasjon. Tersklene muliggjør tilbakeholdelse av 1000 m3 overvann.

I utformingen av vanndraget er det også en lek mellom stramme og organiske former, stille blinkende vannflater og rislende vann. Det starter med en smal vannrenne over bølgende farget glass innenfor en ramme av cortenstål. Vannet renner deretter nedover i en 1,5 m bred presis renne av plasstøpt betong, med sidekanter og småbruer i cortenstål. Vannet ledes så inn i større basseng med en presis hard side og en myk, grønn organisk side med terskler og stryk på 40-50 cm før det renner inn i den store Sentraldammen. 

Bruk av vannet til kunst og lek, samt det faktum at tilrenning fra utbyggingsområdene vil være betydelig redusert de første 10-15 årene mens området er under utbygging, tvang fram en relativt omfattende behandling av overvannet i Sentraldammen.

Sentraldammen er på 6,5 da og todelt, med en mindre innløpssone (1,5 da) som ligger 0,25 m over hoveddelen. Dammen har et volum på 9000 m3. Hovedvekten av dette vannet renses og pumpes tilbake til Tårnplassen, mens overskuddet ledes ned i et naturlikt drag før det ender opp i retning Storøykilen. Vannet i dammen behandles i følgende enheter;

1. Skimmer  - grovsil for flytende avfall. Tømmes manuelt med visse mellomrom. Det er 2 skimmere, en nær damkrone mtp. strømningsretning i dammen, og en nær festplassen mtp. hovedvindretning sommerstid fra sørvest.

2. Sirkulasjonspumping - tilførsel av oksygen. Pumpingen er i funksjon på dagtid og leverer vann til vannrenna i hovedgrøntdraget fra Flytårnet, og sikrer dammen tilførsel av oksygen.

3. Biofilter - fjerner næringssalter. Biofilter ligger sørøst for dammen, og er vegetasjons-senger med et spesielt sandfilter som fjerner alger og vannløselige næringssalter (fosfor, nitrogen), både biologisk og ved adsorpsjon (binding). Det pumpes til biofilter når det er biologisk aktivitet i dam. Sandfilteret (0,65 m høyt) av spesialsand er på 1000 kvm og har lang levetid. Filteret fremstår som en del av et vegetasjonsområde (våtmarksområde).

4. Mikrosil - fjerner partikler, spesielt alger. Mikrosil (mikrofiltertrommel) er finmasket mekanisk rensing. Pumpe og trommelmaskin styres av turbiditet i vannet, og i praksis går denne maskinen kun i varme perioder om sommeren. Sammen med biofilter vil mikrosilen takle algeoppblomstringer. Driftsbygget er plassert i bakkant av felstplassen, og rommer pumper og mikrosil med nødvendig rørarrangement og automatikk.

Vannanlegget er kun i funksjon sommerstid, fra ca. 15. april til 15. oktober. Om vinteren er damanlegget islagt.

Nansenparken grønnstruktur

grønnstruktur
I reparasjonsarbeidet har det vært fokus på følgende miljøtiltak:
- rensing av forurenset grunn
- asfalt og betong ble tatt opp og gjenbrukt
- ny vekstjord av stedlige masser med tilslag av kompostert kloakkslam
- Svanemerket materiale har vært prioritert i materialvalg
Store masser er forflyttet internt på Fornebu for å omskape det flate flyplasslandskapet til et nytt landskap med ulike romforløp og høyder for å gi utsikt mot sjøen.
Publisert
ArkitekturN nr. 05/2009
Kommunalteknikk nr. 05/2010
Kilder
Prosjektbeskrivelse, Bjørbekk & Lindheim, www.helsedirektoratet.no
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Bjørbekk & Lindheim
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Andreas Øverland
Et stort amfi inviterer til forestillinger av ulike slag, men kan også brukes som et rolig sittested.
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Tusj
Parken er utformet i dynamikken mellom det stramme, lineære flyplassrelaterte og de myke, organiske linjer fra det opprinnelige landskapet.
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Tusj
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Tusj
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Bjørbekk & Lindheim
Det gamle flyplasstårnet og den tidligere ekspedisjonsbygningen i nord utgjør et viktig utgangspunkt for parken. Her har vi lagt Tårnplassen for å markere flyplasstårnet og gi en verdig entre til parken.
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Andreas Øverland
Tredekke i Wisorwood.
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Andreas Øverland
Om vinteren er damanlegget islagt.
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Andreas Øverland
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Andreas Øverland
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Bjørbekk & Lindheim
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Andreas Øverland
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Statsbygg / Halvor Bjørngård
Kontraster i materialbruken i dekkene gjør at overgangene fungerer som ledelinjer.
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Bjørbekk & Lindheim
Detalj dekke lekeplassen
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Bjørbekk & Lindheim
"Abstrakte lekeapparater" åpner for flekibel bruk (og ulike funksjonsnivå)
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Bjørbekk & Lindheim
Lekeplass
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Bjørbekk & Lindheim
Vannet ledes gjennom større basseng som har en presis hard side og en myk, grønn, organisk side med terskler og stryk på 40-50 cm før det renner inn i den store Sentraldammen.
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Andreas Øverland
Sentraldammen på vel 6.000m2. Overskuddet av overvannet ledes ned i et naturlikt drag før det ender opp i retning Storøykilen.
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Oversikt over overvannshåndtering
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Forenklet flytskjema for Sentraldammen.
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: tusj.no
I utformingen av vanndraget er det også en lek mellom stramme og organiske former, stille blinkende vannflater og rislende vann.
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Bjørbekk & Lindheim
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Bjørbekk & Lindheim
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Bjørbekk & Lindheim
Detalj vannbehandling
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Syv grønne armer med bredde på 30-100 meter spenner ut i alle himmelretninger og vil sørge for at folk kan bevege seg i det grønne på kryss og tvers av hele Fornebu.
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Andreas Øverland
Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim
Foto: Bjørbekk & Lindheim