Flere søkemuligheter

Nordahl Grieg videregående skole

Publisert av: Iselin Ekman/NAL Sist oppdatert 01.06.2018

Nordahl Grieg videregående skole er en moderne og fremtidsrettet skole der det er lagt vekt på sikre lik tilgjengelighet for alle. Skolen er også en knutepunktskole for hørselshemmede.

Korte fakta

  • Arkitekt: Link Arkitektur AS
  • Interiørarkitekt: Link Arkitektur AS
  • Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2006 - 2010

Prosjektbeskrivelse

Å forme gode miljøer for ungdom er en viktig samfunnsoppgave. Hovedmålsetningen var å skape en moderne og fremtidsrettet skole, med utviklingsmuligheter som også tok høyde for morgendagens utfordringer. Samtidig ble det lagt vekt på å skape en funksjonell og vakker skole – en god plass å være for elever og lærere. Videre var det viktig å gi bygningene en funksjonell generalitet som skolens skiftende behov kan utvikle seg i.

I prosjektet ble det fra starten av lagt fokus på universell utforming med tilgjengelighet for alle grupper. Det skal ikke være nødvendig for bevegelseshemmede å bevege seg bort fra fellesskapet når de skal forflytte seg. I tillegg er Nordahl Grieg videregående skole en knutepunktskole for hørselshemmede.

Skolen er plassert på østsiden av tomten med en hovedbygningskropp som ligger i nord - sørlig retning og en lavere fløy mot vest, som rommer de fleste fellesfunksjoner. Utformingen og plasseringen gir en klart definert hovedinngang, oversiktlig adkomstsituasjon for de forskjellige trafikanter og mange varierte utearealer for elevene og nærmiljøet.

Tanken er at byggets arkitektur skal gjenspeile brukerne som huset er tenkt til. Utformingen er inspirert av ungdommens energi, dynamikk, selvbevissthet og fargerikhet, og skal være både frisk og utfordrende. Et kobberbånd som omfavner husets transparente volum er utformet i en bevegelse som gir huset letthet og dynamikk. Glassfasaden er aksentuert med smale felt av farget glass. Materialer er valgt ut med tanke på enkelt vedlikehold og at kvalitetene varer gjennom årene.

Prosess

I starten av 2006 arrangerte Hordaland fylkeskommune en arkitektkonkurranse for en ny videregående skole i bydelen Sørås i Bergen. Av syv prekvalifiserte deltagere ble LINK arkitektur AS og Smedsvig Landskapsarkitekter AS sitt bidrag ”Cote” kåret som vinner. Det ble framhevet høy kunnskap om skoledrift og en utmerket løsning på utearealet.

Konkurranseteamet besto av LINK arkitektur AS på arkitektur, Smedsvig Landskapsarkitekter AS på landskap og MIR visuals og Ole Krogness på visualisering.
COWI sammen Bjarte fyllingen AS vant sidekonkurranse om rådgivertjenester.

Det ferdige skoleanlegget er så godt som identisk med det forslaget som vant konkurransen flere år tidligere. Under hele prosessen var det et godt og profesjonelt samarbeid med Hordaland fylkeskommune og en felles forståelse for den arkitektoniske ambisjonen i prosjektet.

Skolen stod ferdig til skolestart på høsten 2010 og i november ble den nominert til Bergen kommunes Arkitekturpris 2010.

Økonomi og finansiering

Totalkostnader inkl. mva: 467 millioner kroner uten tomtekostnader
BTA: 14.000 m2

Erfaringer

Med et bærende arkitektonisk konsept var det mulig å gjennomføre et helhetlig bygg som fungerer akkurat som planlagt.

Energi

Anlegget er prosjektert etter TEK 97. Husets bruttoenergibehov estimeres med 143 kWh/m2. Derav 130kWh/m2 for elektrisitet og 13 kWh/m2 fjernvarme.

Det er to store ventilasjonsrom under bakken, koblet sammen med en stor kulvert. Dette gir rom for en rasjonell fordeling av luft med korte kanalstrekk. Luftinntak gjennom kulverter i grunn hjelper til med å temperere inneluften før prosessering.

Konstruksjon og materialbruk

Hovedkonstruksjonen består hovedsakelig av betongsøyler, ståldrager, hulldekker og lett-tak. Fasaden består av to vedlikeholdsfrie materialer: Kobber for tak og deler av fasaden og glass-aluminiumfasade ellers. Kobberkledningen er resirkulerbar. Det ble lagt spesielt fokus på kvalitet i glassfasaden som har trelags isolerglass med høy isolasjonsevne (u-verdi på 0,9). Det utvendige persiennesystem består av ca. 300 enkelte enheter som kan styres både sentralt og individuelt.

Klimatilpasning

Skolen er utformet som et kompakt bygg med fokus på gode dagslysforhold. Deler av volumet er gravd inn i terrenget for å minske fasadeareal. Det ble gjennomført energi- og dagslysberegninger for å komme fram til en optimal kravdefinisjon av fasaden. Alle tiltak fører til et godt klimatilpasset bygg.

Den geografiske beliggenhet krevde spesielle hensyn til overvannshåndtering. Vestlandet er preget av store nedbørsmengde og tomten er skålformet og har et stort nedslagsfelt. Det ble derfor lagt en overvannshåndtering i flere trinn. Et åpent grøftesystem i skråningen samler opp vannet og leder det inn i en dam. Dammen er et sentralt landskapsarkitektonisk element i skolens leselund. Derfra ledes vannet ved et overløp inn i et stort fordøyningsmagasin under skolens adkomstplass. På adkomstplassen formidler et vannspeil med beplantning tilstedeværelse av elementet.

Areal og transport

For å legge optimal til rette for bruk av kollektivtransport, er skoletomten valgt plassert nært holdeplass til Bergen bybane og Lagunen bussterminal. Det er etablert gangbro og tunnel mellom holdeplassene og skolen for å sikre en sikker adkomst til skolen.

Trafikkkonseptet er utformet slik, at de forskjellige trafikanter ikke krysser veien av hverandre. Bilene settes fra seg ytterst på tomten der det er tilkomst til adkomstplassen. Sykkelparkeringen for 240 sykler ligger i neste linje med direkte tilknytting til adkomstplassen. Videre er det av- og påstigning koblet til samme plassen. Adkomstplassen samler alle gående – trafikanter fra sykkelparkering, bilparkering og av- og påstiging – og gir en sikker tilkomst til en tydelig plassert hovedinngang.

Varelevering er løst ved egen mottakssone i enden av parkeringsplassen uten å krysse gående trafikk.

Avdeling for tilrettelagt undervisninger har en egen adkomstplass for bringing og henting av barn med bil. Den er tenkt som supplement til adkomstplassen som alle elevene bruker på likt linje med hverandre.

Universell utforming

Det er lagt vekt på universell utforming både innvendig og i byggets utearealer. For god veifinning er det utvendig etablert ledelinjer som leder fra avstigningsplasser fram til hovedinngangen. Innvendig i bygget er det brukt arkitektoniske virkemidler for å legge til rette for enkel veifinning. Hovedtrappen ligger i direkte forlengelse av hovedinngangen og har en sterk kontrastfarge. Ellers orienterer man seg i bygget langs naturlige ledelinjer i gangsonene. Her er det også lagt vekt på bevisst bruk av dagslys langs aksene for å synliggjøre skolens interne vertikalforbindelse. Bruken av arkitektoniske virkemidler gjør det unødvendig å supplere med ekstra ledelinjer.

Det er blant annet gjort følgende tiltak:

- HC-parkering nær hovedinngang
- trinnfritt adkomst til alle utearealer
- taktil ledelinje mot hovedinngang
- hovedinngang i kontrastfarger
- automatiske dør med radar
- oversiktlig trafikksystem
- bevegelseshemmede beveger seg på lik linje med alle
- sentral heisplassering
- alle toalettanlegg har HC-wc
- hovedtrapp i signalfarger
- dører i kontrastfarger med farget markeringsfelt og stor og tydelig romnummerering
- bruk av fire primærfarger i glassfasade og alle innerdører gir en høy gjenkjennelighet og
gjør det lett å orientere seg i huset.
- gulv i kontrastfarge mot søyler og vegger
- glassvegger med sikkerhetsmerking som også tar høyde for visuell støy
- infrastruktur for hørselshemmede med tolkekontor og språklaboratorium
- alle læringsarealer er utstyrt med FM-sender
- teleslynge i fellessonene

AREAL OG VOLUM

Antall beboere/brukere: 850

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Steinsvikvegen 430, 5239 Rådal
Sted/bydel: Bergen kommune
Kommune: Bergen
Prosjektperiode: 2006 - 2010
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , Interiør , Landskap og blå-grønn struktur
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg
Forskriftsnivå: TEK-97
Bygningskategori (TEK): Skolebygning
Konkurranseform: Begrenset idekonkurranse
Entrepriseform: Delte entrepriser

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Hordaland Fylkeskommune Eigedomsseksjonen
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Interiørarkitekt: Link Arkitektur AS
Universell utforming: Link Arkitektur AS
Rådgivere: Bjarte Fyllingen as (RIB) | COWI AS (RIV) | COWI AS (RIE) | COWI AS (RIBfy) | COWI AS (RIBr) | COWI AS (RIA)
Hovedentreprenør: Åsane Byggmesterforretning AS
Byggeledelse: Erstad & Lekven Oslo AS
Underentreprenører: Bolseth Glass , Sigurd Oppheim Blikkenslagerforr. AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Prosjektbeskrivelse: Rolf Maurseth, LINK Arkitektur AS


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.