Flere søkemuligheter

Nordre Gullhella boligfelt

  Sist oppdatert 03.11.2011

Arealøkonomisk, terrengtilpasset bebyggelse med sammenhengende grøntstruktur.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2002

Prosjektet er førstepremie i en arkitektkonkurranse om bebyggelsesplan basert på en økologisk helhetstenkning.

Konkurransens formål :
. Begrense inngrep i eksisterende terreng og ta vare på naturgitte kvaliteter. Omerådet ligger på en markert, skogkledd åsrygg med blandet løvtre/ barskog som faller mot syd/ syd-øst.
. Få frem løsninger av høy miljømessig og boligmessig klasse som positivt bidrar til å fremme prinsippene omkring begrepet "bærekraftig utvikling". Hoveddelen av bebyggelsen, felt B2 og B4, er basert på tett småhusbebyggelse/ lavblokker fordelt på 8 tun med 13-38 boligenheter i hver - totalt 212 leiligheter.

Dette gir :
. Fornuftig arealøkonomi.
. Redusert forbruk av materialer.
. Lavere energiforbruk.
. Muligheter for fellesskap: Kjøreadkomst på ringvei anlagt i periferien av bebyggelsen gir bilfrie tun med parkeringsanlegg ved veien. Stier i det interne grøntdraget knytter boliggruppene til sentralområdet med ballplass, miljøstasjon og barnehage/ felleshus.

Evaluering

Gjeldende bebyggelsesplan er svært lite endret fra konkurranseforslaget. Plangrepet med arealøkonomisk, terrengtilpasset bebyggelse og sammenhengende grøntstrukturer er i hovedsak vellykket. Eksisterende vegetasjon og markdekket er imidlertid blitt ødelagt av snauhogst, maskinkjøring og unødvendig terrengarrondering. Arealet er sprøytesådd og vil således ikke kunne få tilbake sin opprinnelige skogskarakter.

Konkurranseprosjektets miljøintensjoner har i begrenset grad blitt realisert. Resultatet er et bygningsmessig relativt tradisjonelt boligprosjekt. Man har imidlertid oppnådd en lite energikrevende bebyggelse ved å velge arealøkonomiske bygningstyper og økt varmeisolering. Foreløpige målinger ligger i følge ABBL noe over målsettingen om maks. 100 kWh/m2 pr. år, men energiforbruket til oppvarming vil kunne senkes ytterligere fordi det fortsatt er mulig å oppnå høyere virkningsgrad på gasspeisen

nordre - grønne

I økologisk sammenheng er grøntområdene det overordnede planelementet som står i motsetning til tradisjonell kommunal planlegging, hvor kjøreveier med høy standard er det primære element og husene ofte blir liggende i "restarealet" mellom veiene (kfr. Asker kommunes reguleringsplan for Nordre Gullhella).Bebyggelsesplanen gir rammer for utbygging som sikrer sammenhengende grøntstrukturer. Slik bevares naturlige vannveier (lokalt kretsløp, naturlig fuktbalanse), eksisterende vegetasjon og markdekke ("frøbank" for ny vegetasjon), karakteristiske terrengdrag og biologisk mangfold. Ved bevisst terrengtilpassing og konsentrasjon av bebyggelsen, er areal som opptas av bygninger minimalisert.

Områder for boligbygging er redusert fra ca. 75 daa til ca. 61 daa i forhold til kommunens reguleringsplan. Utnyttelsesgraden er økt fra TU = 25% til TU = 35 %. Fellesområdene blir meningsfylte uterom. Husgruppenes plassering og utforming er nøye vurdert i forhold til drenasje av kaldluft gjennom området. Det er valgt en ringvei som gir en effektiv intern trafikkavvikling med god arealøkonomi og så få konfliktpunkter som mulig. Total veilengde er redusert i forhold til kommunens reg.plan. Sentralt i området er det etablert et "miljøtorg" med felles kompostering og hvor det er containere for kildesortering av avfall.

Konkurranseprosjektets forslag til miljøtiltak for bebyggelsen var:
. Elementbyggeri for å skåne markdekket tett innpå husene. Ingen kraner og kjøring av maskiner på utsiden av tunene.
. Velge miljø- og ressursriktige materialer. Bruke cellulosefiber som varmeisolasjon og dampbrems.
. Økt krav til varmeisolasjon i konstruksjoner og vinduer for å oppnå lite energikrevende hus. Målsettingen er at totalt energiforbruk pr. bolig ikke bør overstige 100  kWh/m2 pr. år
. Bruk av alternative, fornybare energikilder (varmepumpe, solenergi). Solpanel på tak til forvarming av forbruksvann.
. Vannbåret gulvvarme med sentral oppvarming pr. tun.
. Rense gråvann i tunene.
. Bruke takvann til spyling av toaletter.
. Varmeveksling på ventilasjonsluft (balansert anlegg).


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Adresse: felt B2: Korpefaret, 1370 Asker; felt B4: Korpåsen, 1370 Asker
Kommune: Asker
Prosjektperiode: 2002
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg , Enebolig/ rekkehus o.l.

PROSJEKTTEAM

Rådgivere: Ingeniør Per Rasmussen AS (RIE)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Bygg for en ny tid (NABU)