Illustrasjon: Forsiden av sluttrapporten til Norges Arkitekter (Anagram design)

Norges Arkitekter

  Sist oppdatert 16.06.2014
Samarbeidsprosjektet om å etablere en ny felles organisasjon for NAL, AFAG, NIL og NLA har kommet et viktig steg videre.

Med arbeidstittelen; Norges Arkitekter er det utarbeidet et prospekt, midtveisrapport og sluttrapport som beslutningsunderlag for de øverste organene i de fire organisasjonene. Disse rapportene inneholder viktig informasjon til alle medlemmer og samarbeidspartnere.

Styringsgruppen for samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter er ferdige med sluttrapporten. Nå er den tilgjengelig på de fire organisasjonenes respektive nettsider.

Prosessen har nå kommet så langt at vi herved legger frem sluttrapporten til behandling i de respektive organisasjonenes øverste organer. NILs landsmøte og NLAs årsmøte skal behandle forslaget 29.3.2014. AFAGs landsmøte avholdes 9.5.2014 og NALs representantskap 10.5.2014.

Medlemmene skal ha det siste ordet. I august-september 2014 skal det gjennomføres uravstemninger i alle organisasjonene. Gitt en tilstrekkelig oppslutning, etableres Norges Arkitekter fra 1.5.2015.

Én av de viktigste grunnene til å etablere Norges Arkitekter, er at alle arkitektorganisasjonene skal stå samlet. Skulle det likevel vise seg at én av de eksisterende organisasjonene sier nei til å være med, kan styringsgruppen gå videre med å etablere Norges Arkitekter med de tre gjenværende.

Det er en komplisert prosess å etablere en ny organisasjon. Alle detaljer kan ikke være ferdige til etableringstidspunktet. Interimsstyret, det nye valgte styret og administrasjonen må få tid og anledning til å utarbeide og fastlegge strategier og rutiner. Likevel må det på et tidspunkt i prosessen tas endelig stilling til de viktigste prinsipielle spørsmålene. Dette tidspunktet har nå kommet.

På vegne av styrene i AFAG, NAL, NIL og NLA
Oslo, 3.3.2014

Bent Aaby, styreleder AFAG
Kim Skaara, president NAL
Siv Senneset, president NIL
Kathrine Strøm, president NLA

Last ned SLUTTRAPPORTEN NORGES ARKITEKTER

I sluttrapporten finner du svar på:

 1. Hvorfor Norges Arkitekter?
 2. Prosessen til nå
 3. Presiseringer
 4. Prinsipprogram
 5. Politisk påvirkningsarbeid
 6. Organisasjonen
 7. Kommunikasjon
 8. Publikasjoner
 9. Budsjett og kontingent
 10. Administrasjon
 11. Fagfora og fagrådet
 12. Medlemsfordeler og foretaksservice
 13. Lokalforeninger
 14. Studentråd
 15. Spørsmål og svar
 16. Veien videre
 17. Vedlegg (vedtekter, budsjettprognose og vedtak)

Last ned PROSPEKT NORGES ARKITEKTER

Last ned MIDTVEISRAPPORTEN NORGES ARKITEKTER

Framdrift 

I arbeidet med prosjektet er det definert noen milepæler:

 • Prospekt: Juni 2013
 • Midtveisrapport: Desember 2013
 • Sluttrapport: Fremlegges mars 2014. Her presenteres et komplett forslag til ny organisasjon. Dette skjer i samordning med årsmøter for alle fire organisasjoner.
 • Ny organisasjon etableres i løpet av våren 2015. NAL, AFAG, NIL og NLA skal ha full drift frem til opprettelsen av ny organisasjon.

POSTKASSE

Synspunkter?

Vi ønsker at flest mulig av våre medlemmer skal engasjere seg. Du kan sende dine synspunkter til styringsgruppen.

Send inn ditt bidrag til: norgesarkitekter@arkitektur.no