Flere søkemuligheter

Norsk helsearkiv

  Sist oppdatert 26.08.2019

Norsk Helsearkiv på Tynset skal motta pasientarkiv fra hele spesialisthelsetjenesten i Norge, og samle dette til ett, nasjonalt helsearkivregister. Det er unikt i verdenssammenheng og bygningen er spesialdesignet for nettopp dette formålet. Prosjektet er nominert til Arkitekturprisen 2019 av Hedmark og Oppland Arkitektforening.

Korte fakta

  • Arkitekt: Lusparken Arkitekter AS
  • Interiørarkitekt: Lerche Arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2019
  • Arealforbruk: 2500 kvm

Norsk helsearkiv på Tynset er et nybygg på rundt 2500 kvadratmeter i to etasjer, med et mellomlager som skal styres med et robotisert lagersystem. Bygget inneholder funksjoner for mottak, digitalisering/ skanning, digital langtidsbevaring og digital utlevering av helseopplysninger. Bygningen ligger fint plassert i landskapet, og føyer seg inn i rekken større bygningsvolum langs Sjukehusveien på Tynset. Bygget er delt inn i to volum: en «fin» del i vest, og en «grov» del i øst. Volumet i vest er satt sammen av store, åpne rom, som henvender seg mot naturen og utsikten i sørvest. I de åpne rommene vil produksjonen av arkitvmateriell foregå, i tillegg til kontorareal for administrasjonen. Volumet i øst er mer lukket og utformet ift. brannkrav og sikkerhet.

I prosjektets tidligfase har det vært lagt stor vekt på å få et arealoptimalisert bygg. Ved å samle og effektivisere kjernefunksjonene i bygget har man gjort bygget mindre og mer effektivt. Klimagassutslippet for det ferdige bygget er totalt sett redusert med 57,4 % sammenlignet med det ikke- arealoptimaliserte referansebygget. Dette har vært mulig samtidig som bygget er utformet med høye krav til brannsikkerhet, fysisk sikring og adgangskontroll både rundt og i selve bygget. De arealene med de strengeste bygningsmessige og tekniske kravene er begrenset til forholdsvis små̊ arealer, noe som har stor innvirkning på̊ byggets material- og energiforbruk.

Bygningen er hovedsakelig bygget av betong, tre og stål. Hovedbæresystem for mellomlager, digitalt sikringsmagasin, datalagring og sokkel er oppført med betongkonstruksjoner. Vegger, bjelker og søyler av kompakt betong mens hulldekker i lavkarbon betong er benyttet i etasjeskiller. I produksjons-, kontor- og garderobefløy, er det benyttet bæreelementer i tre. Bjelker og søyler av limtre og etasjeskiller, tak og vegger er i massivtre. Etasjeskiller og tak avstiver bygget horisontalt og fører krefter til betongvegger og kjerner. Veggene er kledd med spaltepanel. Utvendig er bygget kledd med et vedlikeholdsvennlig brent malmfurupanel. På vestfasaden er det en rammekonstruksjon av limtre, som gir liv til fasaden og skaper naturlig solavskjerming.

Norsk helsearkiv på Tynset skal samle pasientopplysninger fra eldre bevaringsverdige pasientjournaler i ett, nasjonalt helsearkivregister, noe som er unikt i verdenssammenheng. Helseopplysninger skal bevares i ubegrenset tid, og digitalisering vil føre til økt tilgjengelighet av det papirbaserte pasientarkiv-materialet. Arkivet skal ha kapasitet til mottak, digitalisering og digital bevaring av inntil 100 000 hyllemeter pasientmateriale. Etableringen av Norsk Helsearkiv og helsearkivregisteret er en viktig satsing for å fremme medisinsk og helsefaglig forsking.

Statsbygg har vært byggherre for Helsearkivet på oppdrag både fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet, mens HENT har vært totalentreprenør.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 2500 kvm

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Sjukehusveien 17, 2500 Tynset
Kommune: Tynset
Prosjektperiode: 2019
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Helsebygg * , Kontorbygg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: Lusparken Arkitekter AS
Interiørarkitekt: Lerche Arkitekter AS
Rådgivere: Norconsult. Massivtre/limtre: Woodcon
Hovedentreprenør: HENT AS
Underentreprenører: Totalentreprenør automatisert lagringsløsning: Kardex
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.