Flere søkemuligheter

Ny energieffektiv sentrumsbarnehage

Publisert av: Barbara Hasenmüller / NAL Sist oppdatert 08.11.2018

Sarpsborg kommune er i gang med å utvikle en ny barnehage med pedagogisk profil. Byggets sentrale beliggenhet gjør at støyproblematikk vil være et viktig fokus i prosjektet, og intensjonen er at dette skal løses som en integrert del av det arkitektoniske forslag. Et drivhus i overgangssonen mellom inne og ute skal ha funksjon både som støyskjerm, lekeområde og pedagogisk læringsarena for barna.

Korte fakta

  • Arkitekt: Plus arkitektur AS
  • Landskapsarkitekt: Léva Urban Design AS
  • Prosjektperiode: 2013 - 2015
  • Arealforbruk: 1220 m2 (oppvarmet BRA)
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Lysgrønn) , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Ny Sentrumsbarnehage ligger sentralt i Sarpsborg og tilrettelegges for 126 barn og 27 årsverk. BTA er ca 1400 m2 (11,1 m2 per barn).

Fokusområdene i forhold til å utvikle et energi- og klimavennlig bygg er transport, passivhusprinsipper og materialbruk. Biomangfold og egen matproduksjon til pedagogiske formål er tematisert. 

Tomten grenser mot et boligområde, et jordbrukslandskap med kulturminner (bl.a Borregård hovedgård) og mot en trafikkert fylkesvei (tungtrafikk). Barnehagen fokuserer derfor på støyproblematikk fra veien. Tomtens utfordringer tenkes løst arkitektonisk ved at man i utforming integrerer støyreduserende tiltak og energihensyn med en pedagogisk tankegang. En dobbeltfasade mot den trafikkerte veien vil fungere både som støyskjerm og solavskjerming. I tillegg vil dette rommet fungere som drivhus hvor barna kan oppholde seg, samt dyrke grønnsaker og følge utviklingen fra frø til plante og ferdig produkt. 

Miljøambisjoner

Prosjektet skal bygges som passivhus. Bruk av massivtre skal utredes. Overvannshåndtering er et tema som Sarpsborg kommune vil se nærmere på i prosjektet, for eksempel i form av delvis grønt tak og regnvannoppsamling i åpne vannveier til bruk i drivhuset langs hele den ene fasaden.

Prosess

Barnehagen plasseres i ytterkant av sentrumskjernen. Detaljreguleringen i prosjektet foregikk parallelt med selve prosjekteringsprosessen. Arkitekt for byggeprosjektet er Plus Arkitektur. Rambøll er engasjert innen rådgivende ingeniørtjenester på områdene RIB, RIV og RIE. Disse har skapt til sammen grunnlaget for en totalentreprise. Kriteriene fra Framtidens Bygg er tatt med i anbudsgrundlaget (se beskrivelse miljøprogram).

Tidsplan:
Ferdig forprosjekt/oppstart beskrivelse: Mai 2014
Ferdig entreprisegrunnlag: I løpet av 06/2014
Tilbudsutsendelse: I slutten av 06/2014
Rammesøknad: August 2014

Det har kommet innsigelser på reguleringsplanen, som det nå jobbes med å løse.

Status

Pr. oktober 2018 er prosjektet ikke realisert. Byggeprosjektet har redusert sitt ambisjonsnivå ift. klimagassutslipp.  Klimagassregnskap er ikke foretatt siden prosjektet ikke var realisert da Fremtidens bygg ble avsluttet.

Prosjektet er tatt ut av Fremtidens Bygg programmet.

Økonomi

Budsjett:
Bygg m/uteområder 49,0 mill. NOK, inkl.MVA
Tomt 3,5 mill. NOK
Infrastruktur (vei, VA, el, IT) 5,5 mill. NOK

Merkostnader ift TEK 10 på 2 MNOK inkl mva er inkludert i denne rammen (pilotprosjekt). Det tilsvarer 1500 NOK pr m2 (1330 kvm x 1500 NOK = 2 MNOK) eller 4 % av ovennevnte prosjektkostnad.

Det skal søkes om støtte fra Enova over nyåret når Enovas nye støtteordning kommer på plass. Det vil også søkes om støtte til grønt tak.

Energi i driftsfasen

Bygget prosjekteres som passivhus i henhold til NS3701. Passivhusprinsipper har vært, og vil fortsette å være, styrende i prosessen. 

Fjernvarmeanlegget i Sarpsborg sentrum åpnet i oktober 2010. Fjernvarmen er basert på spillvarme fra Borregård, og varmesentralen forsyner både husholdninger og næringsbygg med varmt vann. Det nye bygget ligger innenfor konsesjonsområdet. Det er tilknytningsplikt, men ikke bruksplikt.

Materialbruk

Det legges opp til bruk av CO2-nøytrale byggematerialer, som for eksempel massivtreelementer, og så vidt mulig anvendelse av lokalt produserte materialer der dette er forsvarlig.

Ytterligere vil materialenes inneklimatiske egenskaper bli vurdert.

Transport

Det er allerede i Sentrumsplanen for Sarpsborg lagt opp til løsninger med minimal bilparkering og økt fokus på sykkelparkering. Dette i form av maksimumskrav til antall parkeringsplasser for bil og et minimumskrav til overdekket sykkelparkering. Barnehagens sentrumsnære plassering vil kunne bidra til at en stor del av transporten vil kunne dekkes ved gange og bruk av kollektivtransport.

Klimatilpasning

Av hensyn til fordrøyning av regnvann skal det etableres grønt tak i form av engvekster og permeable overflater på lekearealet (sand, grus og gummibark). Det benyttes gressarmeringstein på parkeringsplassene, med unntak av HC-parkeringsplass som asfalteres for å sikre bedre adkomst. Mellom parkeringsplassene skal det legges belegningsstein. Der det benyttes harde overflater, er det fall mot vannrenner som gir avrenning til åpne regnvannsbassenger.

Et system for regnvannsoppsamling er integrert i drivhusløsningen og vil inngå som del av barnehagens pedagogiske tiltak. Et åpent taknedløp kan ses gjennom glasset i drivhuset slik at barna kan følge vannets vei mot vannoppsamlingstank som er plassert under gulvet. Denne er forbundet med håndpumpe som kan brukes til å vanne planter. På vestsiden av bygget er det anlagt regnbed til å fordrøye vann fra taknedløp og overvann fra terreng. Et infiltrasjonsbasseng under terrenget forsyner lekeområder med vann. Av sikkerhetshensyn har de åpne infiltrasjonsbassengene lave dybder.

Selve bygningskroppen er utformet slik at uteområdene skjermes for vind, og det etableres beplantning som bidrar ytterligere til dette. Solavskjermingen på bygget vil være justerbar.

 

Innemiljø

Bygget vil ha naturlig ventilasjon gjennom takoppløft for termisk oppdrift. Motoriserte åpningsbare vinduer under tak gir mulighet for naturlig ventilasjon og natt-kjøling. Inntak av uteluft vil skje via et ventilasjonstårn bygget inn i en kulvert som er integrert som en del av lekeplassen. I tillegg vil det være mulighet for manuell utlufting. Drivhuset er forsynt med motoriserte åpningsbare vinduer i top og bunn som gir mulighet for naturlig ventilasjon.

Det monteres utvendig solavskjerming på fasade og tak i drivhuset. Dermed reduseres faren for at drivhus og bakvedliggende rom blir overopphetet.

Uteområder

Uteområdene tenkes som en integrert del av det omkringliggende landskap. Mot vest grenser tomten mot Kulåsparken og mot sør er det hovedsakelig landbruksareal. Aktivitetene som planlegges i uteområdene skal reflektere omgivelsene, for eksempel planlegges det noe produksjon av mat i kjøkkenhage til bruk i barnehagen.

Et viktig element i utformingen av bygget er kontakten mellom ute og inne. Barnehagen planlegges slik at flest mulig rom har utsikt ut over kulturlandskapene rundt. På visse steder vil uteområdet være overdekket, noe som gjør utendørs lek mulig i alt slags vær. I tillegg vil drivhuset fungere som en overgangssone mellom inne og ute, der det året rundt vil være et varmere klima. Dette rommet vil brukes til dyrking av planter, lek og opphold, samt oppbevaring av for eksempel barnevogner.

Det benyttes beplantet pergola til å skape skyggefulle uterom som barna kan benytte om det er for mye sol. Pergolaen vil også gi ly for regn ved behov.

Byggets utforming skaper ulike typer hjørner og kroker som gir ly for vinden.

Det er utarbeidet et dokument, "Barnas verden", fra LÈVA Urban Design as. Se vedlegg under fanen "Mer informasjon».

Universell utforming

Det ble svært tidlig i prosessen tatt hensyn til universell utforming. Bygget har kun én etasje og er plassert på den flateste delen av tomten, noe som sikrer at nærmeste uteareal er universelt tilgjengelig. Det vil videre i prosjekteringsprosessen fortsatt være stort fokus på den universelle utformingen.

Arealeffektivitet

For å utnytte arealene i bygget mest mulig, er det allerede i programmeringsfasen tatt hensyn til flerbruksaspektet. Det tilrettelegges for at fellesarealer og baser kan benyttes til diverse kveldsarrangementer, og at lokaler som ikke skal benyttes kan avlåses.

I skissering av planløsning er en viktig faktor å utforme gang- og garderobearealer slik at de også kan brukes som lekeareal.

 

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 1220 m2 (oppvarmet BRA)
Bruttoareal (BTA): 1323 m²
Bruksareal (BRA): 1260 m²
Oppvarmet bruksareal: 1220 m²

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjektert Ferdigstilt I drift
Energibruk 13,1 - - -
Materialbruk 6,9 - - -
Transport 24,9 - - -
Beregnet i kg CO₂-ekvivalenter pr. m² pr år

ENERGI

Energimerke: A (Lysgrønn)
Energiforbruk: Netto energibehov: 80 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
25 kWh oppvarmingsbehov
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg
Beregnet netto energibehov: 80 kWh/m²/år (NS3031)

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 400 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 500 m
Parkeringsplasser:
0,45 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser:
0,7 (pr. boenhet/arb.plass)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Oscar Pedersens vei/Hjalmar Wessels vei, Sarpsborg,
Sted/bydel: Østfold
Kommune: Sarpsborg
Prosjektperiode: 2013 - 2015
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Barnehager
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Barnehage
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: Framtidens Bygg
Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Sarpsborg kommune
Arkitekt: Plus arkitektur AS
Landskapsarkitekt: Léva Urban Design AS
Prosjektledelse (PL): Sarpsborg kommune
Miljørådgiver: Architectopia AS
Rådgivere: Rambøll AS (RIB) | Rambøll AS (RIV) | Rambøll AS (RIE) | Sweco Norge AS (RIA) | Ecobim (dagslyssimulering), Cowi (støy, regulering)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Prosjektbeskrivelse: Rasmus Hamann, Pluss Arkitektur/Oslo

VEDLEGG


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund som del av Framtidens bygg i Framtidens byer - pilotprosjektsatsning med mål om halvering av klimagassutslippene.

Dette innholdet er en del av Framtidens Bygg

logo_framtidensbygg