Flere søkemuligheter

Nye Kringsjå studentboliger

  Sist oppdatert 18.11.2020

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) planlegger inntil 1500 nye studentboliger på Kringsjå studentby gjennom fortetting og på nye områder. Første byggetrinn med 349 studentboliger er bygd med nær nulllenerginivå og i massivtre – opp til 11 etasjer.

Korte fakta

 • Arkitekt: AT Plan og Arktitektur AS
 • Landskapsarkitekt: Snøhetta as
 • Prosjektperiode: 2015 - 2018
 • Arealforbruk: 10402 m2 (BRA oppvarmet)
 • Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) planlegger inntil 1500 nye studentboliger på Kringsjå studentby gjennom fortetting og på nye områder. Målet er å skape en levende og attraktiv studentby hvor det ligger til rette for at studentene møtes ute hele året.  Første byggetrinn med 349 studentboliger er bygd med nær nulllenerginivå og i massivtre – opp til 11 etasjer.  

Visjonen for området er at Kringsjå skal være en urban friluftsstudentby, med grøntdrag som henger sammen med omliggende naturområder. Å bygge i massivtre passer inn i visjonen og er samtidig en klimavennlig løsning.

Kringsjå studentby ligger nær Marka og rett ved Kringsjå T-banestasjon. I forbindelse med utbyggingen blir studentbyen bedre knyttet sammen med eksisterende gang- og sykkelveiforbindelser. 

Prosess

I forkant av utbyggingsprosjektet arbeidet Studentsamskipnaden med et kvalitetsprosjekt for kompaktboliger/hybler som var grunnlag for konkurransen.

Konkurranseformen på Kringsjå Byggetrinn 1 ble utført som en begrenset tilbudskonkurranse og som en totalentreprise. Tilbudskriteriene var oppgaveforståelse, tilbudt personell, pris og fremdrift. Etter avklaringsmøter med alle de tilbudte entreprenørene stod Ove Skår AS igjen som valgt entreprenør. Kvalitetsprogrammet til FutureBuilt var med som en del av konkurransen. Noen av rådgiverne var forutsatt tiltransportert til Totalentreprenør, dette var ARK, RIBr og RIAku.

Økonomi

Prosjektet ble finansiert gjennom statstilskudd fra Kunnskapsdepartementet og rentebærende lån i Husbanken. Det er også mottatt støtte fra Klimafondet i Oslo Kommune til solceller.

Bymiljø og arkitektur

Kringsjå er en unik studentby med umiddelbar nærhet både til det urbane bylivet og til Oslomarka med turstier, fiskevann og løypenett. Gjennom den nye reguleringen beholdes dagens særegne arkitektur samtidig som hele området moderniseres og revitaliseres. Målet er å skape en levende studentby for alle som bor der. Det nye området vil skape og gi ny og rik arkitektur, åpne rom og grøntområder som skal være tilgjengelig for alle.

 

For å ta høyde for økt nedbør og ekstremvær er det også stort fokus på overvannshåndteringen i området og konstruksjonen av robuste bygg som tåler de lokale værforholdene. Det legges opp til lokal overvannshåndtering, og vannet skal i størst mulig grad ledes til regnbed.

Klimagassutslipp

Klimagassutslipp

Klimagassutslippet for «som bygget» kan vise til 52 prosent lavere utslipp enn referansebygget, som er beregnet etter TEK10.

De viktigste klimagasstiltakene for prosjektet har vært:

 • Fornybare energiløsninger
 • Passivhus
 • Bruk av massivtre
 • Lokal overvannshåndtering 
 • Materialvalg med hensyn til klimagassutslipp og inneklima
 • Oppgraderte gang- og sykkelforbindelser
 • Tilrettelegging for sykkelparkering
 • Nær  t-bane

 

Areal og transport

Området har allerede gode kollektiv-, sykkel- og gangforbindelser, som utbyggingsprosjektet skal koble seg på og forbedre. I korte trekk skal følgende tiltak gjennomføres:

 • Transport til og fra plassen i byggeperioden skal planlegges og bruk av lokale materialer skal vurderes
 • Det er tilrettelagt og prioritert for gående og syklende i og rundt bygget/prosjektet, som planlegges å kobles til det eksisterende nettet
 • Sykkelfasilitetene skal inkludere verksted og sikre parkeringsområder med god belysning, samt muligheter for vask/spyling av sykkel
 • Det skal etableres 1 sykkeloppstillingsplass per studentbolig
 • Utleiesykler er under vurdering, og muligheter for installasjon av bysykler skal avklares
 • Det er kort avstand til kollektivtransport via trygg faringsvei (Sognsvann-banen, T-banestopp Kringsjå).

Energi

Målsetningen har vært at bygget skal oppnå nær-nullenerginivå i henhold til FuturueBuilts definisjon.

Kringsjå studentby skal være tilnærmet selvforsynt med fornybar energi til oppvarming og varmtvann, og det er boret 49 energibrønner i løpet av 2014 og 2015.
Energiforsyning ved eksisterende varmesentral er en bergvarmepumpe, biooljebrenner og elkjel. Solceller bidrar med strøm til dette systemet.

Det er beregnet et netto energibehov på 83,2 kWh/ m2 for begge byggene.

Prosjektet har oppnådd energikravene gjennom:

 • Energiforsyning ved eksisterende varmesentral: bergvarmepumpe, biooljebrenner og elkjele
 • Balansert ventilasjonssystem i alle arealer
 • LED-belysning 
 • Lave varmetapstall 
 • Roterende gjenvinner med gjenvinningsgrad > 83 prosent
 • Solceller

Konstruksjoner og materialbruk

Følgende tiltak er gjennomført for et godt inneklima og for å redusere klimagassutslippene

 • Bærende konstruksjon i massivtre
 • BREEAM-NOR MAT 01 – innhenting av EPD, EcoProduct og Svanemerkede produkter
 • Fokus på hygroskopiske materialer
 • Materialvurderinger underveis
 • LCA-beregninger
 • Arealeffektive løsninger ved bruk av Oslo kommunes kompaktboligveileder
 • Standardiserte løsninger og produkter for å forenkle bygging og drift, vedlikehold over tid, samt redusere avfall
 • Robust materialbruk

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 10402 m2 (BRA oppvarmet)
Bruttoareal (BTA): 13106 m²
Bruksareal (BRA): 12278 m²
Oppvarmet bruksareal: 11714 m²
Antall beboere/brukere: 366

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjektert Ferdigstilt I drift
Energibruk - 4,7 - -
Materialbruk - 4,6 - -
Transport - 5,5 - -
Beregnet i kg CO₂-ekvivalenter pr. m² pr år

ENERGI

Energikilder: Elektrisitet, varmepumpe, solenergi og jordvarme.

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 3000 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 100 m

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Olav M. Troviks vei 68 og 70, 0864 Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2015 - 2018
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Boligblokk
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Begrenset idekonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Arkitekt: AT Plan og Arktitektur AS
Landskapsarkitekt: Snøhetta as
Prosjektledelse (PL): OEC Consulting AS
Rådgivere: COWI AS (RIB) | Sweco Norge AS (RIV) | Sweco Norge AS (RIE) | Roar Jørgensen AS (RIBr) | Brekke & Strand Akustikk AS (RIA)
Hovedentreprenør: Ove Skår AS
Byggeledelse: Oslo Prosjektadministrasjon AS
Underentreprenører: Installatøren, Assemblin, Pro Landskap, Randem og Hubert
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa