Flere søkemuligheter

Et levende og allsidig læringsunivers med stor romlig variasjon

Publisert av: Eline Moe Eidvin / Geirmund Barsnes / NAL Sist oppdatert 10.08.2016

På Mesterfjellet skole har arkitekten prøvd å kombinere nåtidig pedagogikk, lavt energiforbruk og et godt inneklima i en moderne undervisningsbygning med varierte læringsmiljøer. Arkitekten har vendt atriumsbygningen på høykant for å skape et vertikalt multifunksjonelt rom som strekker seg helt ut til fasadene og skaper en kontakt mellom skolens indre og utearealene.

Korte fakta

  • Arkitekt: Spinn Arkitekter AS | CEBRA | Various architechts | Østengen & Bergo Landskapsarkitekter
  • Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo Landskapsarkitekter
  • Prosjektperiode: 2011 - 2014
  • Arealforbruk: 5557 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 500 elever.
  • Miljøambisjon: Energimerke B (Mørk grønn) , Lavenergibygg (NS3701)

Prosjektbeskrivelse

Mesterfjellet barne- og ungdomsskole kan romme 572 elever fordelt på 20 klasser. I tillegg inneholder bygningen et familiesenter og en barnehage. Skolen fokuserer på å kombinere nåtidig pedagogikk, et lavt energiforbruk og et godt inneklima i en moderne undervisningsbygning med varierte læringsmiljøer.

Bygningen danner rammen om et levende og allsidig læringsunivers med stor romlig variasjon som underbygger skolens forskjellige funksjoner: en arena for undervisning og læring, en arbeidsplass og et sosialt møtested. Arkitekten mener at bygningen kjennetegnes av en oversiktlig og transparent struktur som kombinerer de beste kvalitetene fra den tradisjonelle atriumskolen og korridorskolen. I motsetning til de typiske innadvendte sentralrommene med overlys har arkitekten vendt atriumbygningen på høykant og organisert skolen omkring et vertikalt multifunksjonelt rom.

Sentralrommet er bygningens hjerte som sikrer korte interne avstander og skaper synergier mellom forskjellige funksjoner. Det danner et sentralt omdreiningspunkt for fellesfunksjonene med daglig aktivitet og liv, hvor elevene på tvers av alderstrinn møtes og føler tilhørighet. I tilknytning til disse fellesfunksjonene plasseres en rekke fagtorg med plass til temautstillinger, tverrfaglige samarbeid, opphold og gruppearbeid. Samtidig råder hvert klassetrinn over hvert sitt mindre område. Derved sikres en stor romlig variasjon med plass til mangfoldighet, læring i fellesskap såvel som fordypning for den enkelte elev.

Skolens utadvendte sentralrom er også et vesentlig samlende element for skolen sett fra de nære utearealene. Rommet og biblioteket skiller seg ut fra skolens trekledde volum med et stort transparent glassparti som skaper en visuell forbindelse mellom alle skolens etasjer og uterommet. Glasspartiet gir lys, utsikt og innsikt til elevene fra utearealet og uttrykker skolens åpenhet og fellesskap med nærområdet.

Skolen er bygget sammen med Farrishallen, en kombinert idretts- og svømmehall med eget badeanlegg. I mellombygningen er det etablert en ny felles hovedinngang som får skole, familiesenter og idrettsanlegg til å fungere som en sammenhengende bygning, i bruk fra morgen til kveld syv dager i uken.

Energi

Et godt inneklima og et minimalt energiforbruk har vært to vesentlige fokuspunkt i utformingen av Mesterfjellet skole. Bygningen er derfor utstyrt med et avansert hybrid-ventilasjonsanlegg som kombinerer fordelene ved naturlig og mekanisk ventilasjon. Det sensorstyrte anlegget er blant annet koblet til en værstasjon som automatisk beregner åpningene av de motoriserte vinduene ut fra værforholdene. Videre suppleres den mekaniske ventilasjonen med frisk luft som trekkes inn gjennom fire tårn på bakkeplan og tempereres underjordisk på vei inn i bygningen.

Prosjektet er dessuten basert på en idé om en kompakt bygning med et minimalt fotavtrykk, som delvis har gjenbrukt eksisterende fundament fra tomtens tidligere bebyggelse. Dette grepet har redusert fundamenteringskostnadene og minimerer bygningens varmetap. Samtidig som bygningen trekkes mot Farrishallen og vekk fra naboene i omkringliggende kvarter, hvilket gir elevene størst mulig uteareal.

Konstruksjon og materialbruk

De høye veggene i sentralrommet er kledd med perforerte trepaneler for å dempe romklangen og optimere det akustiske inneklimaet. Panelene er samtidig brukt som pedagogiske og estetiske elementer, som gjør bevegelsen gjennom huset til en visuell opplevelse.

Panelene er perforert med hull i varierende størrelser og tetthet, fungerende som pixler på en skjerm. De danner tre store bildevegger som formidler historier ut fra både et norsk og et globalt ståsted. Hvert motiv har en særegen betydning, men er samtidig del av en større fortelling som fletter tråder innen vitenskap, natur, nordisk mytologi og musikk sammen. Veggene er utformet slik at de kan betraktes og oppdages fra forskjellige steder i atriet. Avhengig av plassering i rommet og avstand til veggene trer ulike detaljer frem, motiver knyttes sammen og nye historier oppstår.

Klimatilpasning

Skolens minimale fotavtrykk har gitt plass til et attraktivt uteareal med lekeplasser, sportsanlegg og utendørs læringsrom, til glede for både skolen og nærområdet. Skoletomten ligger tett opp til foten av det karakteristiske Mesterfjellet mot nord og grenser mot en vakker park i sydvest. Utearealene utgjør en grønn, aktiv forbindelse mellom Mesterfjellet og parken. Det topografiske særpreget er fremhevet og styrket, med et formspråk inspirert av strukturen til den lokale granittbergarten Larvikitt.

Utearealene består av Forplassen, Atriet, Lekesonen og Idrettssonen. Forplassen er hovedadkomstplassen til skolen, og et hyggelig møtested. Lekesonen består av alderstilpassede lekeøyer, inspirert av strukturen til den lokale granittbergarten Larvikitt, mens idrettssonen består av ballbaner samt en hinderløype med klatretårn.

Landskapsarkitektene har hatt et mål om å aktivisere utearealene som læringsrom. Kraftige sittekanter gir plass til samling av mange elever og undervisning. Ulike bokstaver og tegn er malt på asfalten for læring tilpasset de ulike aldersgruppene. Det er vektlagt bruk av robuste og rimelige dekker, som asfalt og kanter utført i betong avdekket med tre.

Areal og transport

Det har vært viktig at skoleområdet byr alle velkommen, med trygge og lett tilgjengelige innganger og god sammenkobling med byens øvrige infrastruktur. Prosjektet har derfor krevd en omregulering av eksisterende vei, hvor kjørebanen er snevret inn for å gi gode fortau for gående og syklende mot øst og vest. Øvrig kjøreareal og fotgjengerareal er utformet med sikte på høy grad av trafikksikkerhet.

Andre miljøtiltak

Skolebyggets utforming har muliggjort bevaring av flere store gamle trær på skoleområdet. Et stort lindetre er bevart som et romdannende grønt tak i Atriet. Et gammelt lønnetre skaper en grønn forbindelse mellom Forplassen og Lekesonen. I syd danner en krokete hengebøk og en frodig alm en grønn buffersone mot naboene. På skolens øvrige areal er det plantet stedstilhørende treslag. Målet har vært en styrket grøntstruktur som gir en positiv virkning for omgivelsene.
Overflatevann og takvann behandles lokalt på tomta, slik at kommunens ledningsnett belastes minst mulig.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 5557 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 500 elever.
Bruksareal (BRA): 5557 m²
Oppvarmet bruksareal: 5557 m²
Antall beboere/brukere: 500
Glassandel av bruksareal: 16,2 %
Kompakthetsfaktor: 0,165m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energimerke: B (Mørk grønn)
Energiforbruk: Levert energi: 89 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Biopelletskamin (Bygget er klargjort for fjernvarme, men det er ennå ikke inngått en avtale med en leverandør.), Elektrokjel for vannbåren varme
Beregnet levert energi: 89 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 17 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 9 kWh/m²/år
Vifter: 8 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 23 kWh/m²/år
LEVERT ENERGI
Direkte elektrisitet: 49,7 kWh/m²/år
Biobrensel: 39,6 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,13 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,14 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,16 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,85 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,05 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,42 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 0,98 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 42 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 1200 m

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Ahlefeldtsgate 6, 3262 Larvik
Sted/bydel: Larvik
Kommune: Larvik
Prosjektperiode: 2011 - 2014
Status: Ferdigstilt, Fredet / vernet
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Skolebygning
Miljøambisjon: Lavenergibygg (NS3701)
Konkurranseform: Begrenset plan-og designkonkurranse
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Arkitekt: Spinn Arkitekter AS | CEBRA | Various architechts | Østengen & Bergo Landskapsarkitekter
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo Landskapsarkitekter
Prosjektledelse (PL): OPAK AS
Rådgivere: Norconsult AS (RIE) | Norconsult AS (RIBr)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.