futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa

Rapport
Nytt Munchmuseum

Nytt Munchmuseum i Bjørvika bygges som passivhus med nytenkninger på ventilasjonsløsninger.
Foto: Tove Lauluten/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Prosjektopplysninger
Adresse: Paulsenkaia i Bjørvika
Lokalisering: Oslo sentrum
Kommune: Oslo
Ferdigstilt: 2020
Status: Under bygging
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg
Forbildeprogram: FutureBuilt
Byggherre: Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg
Arkitekt: LPO arkitekter ASestudio Herreros
Prosjektledelse (PL): ÅF Advansia AS
Prosjektbeskrivelse

Nytt Munchmuseum er lokalisert på felt B5 i Bjørvika – på østsiden av Akerselva, ytterst på Paulsenkaia.

Konseptet Lambda er basert på ideen om et vertikalt museum. Bygningen består av et tårn på 13 etasjer og et lavereliggende podium på tre etasjer. Tårnet består av en statisk og en dynamisk del. Den statiske delen er en tett betongkonstruksjon som oppfyller samtlige krav til sikkerhet, klima- og dagslyskontroll knyttet til kunsten. Den dynamiske delen inneholder det vertikale kommunikasjonsarealet for publikum, med en transparent og åpen fasade med utsyn over byen. Fasadeløsningen er en luftet værhud bestående av et utvendig sjikt av bølgede, perforerte aluminiumsplater. Denne fasaden svarer godt på funksjonskravene knyttet til klima/energi, vedlikehold, dagslysinnslipp og utsyn.

Oslo bystyre har satt ambisiøse miljømål for prosjektet, med krav om at bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp. Prosjekteringsarbeidet forutsetter en integrert energidesignprosess og setter store krav til alle involverte parter.

Prosess

Plan- og designkonkurransen for nytt Munchmuseum med Stenersenmuseets samlinger ble vunnet av det spanske arkitektfirmaet Herreros Arquitectos (nå eStudio Herreros) våren 2009, med konseptet Lambda. Etter en politisk forhandlingsprosess våren 2013 ble det i juni 2013 vedtatt å gjenoppstarte forprosjektet for Lambda. Forprosjekt for nytt Munchmuseum ble levert våren 2014.

Bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp. Prosjekteringsarbeidet forutsetter en integrert energidesignprosess og setter store krav til alle involverte parter.
Det er utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram (MOP) for prosjektet som tar utgangspunkt i overordnet miljøoppfølgingsprogram for Bjørvika (OMOP).

Entrepriseformen er for det meste utførelsesentrepriser, kun et fåtall totalentrepriser.

Økonomi og finansiering

Prosjektet har fått 13,4 millioner kroner i støtte fra Enova. 

Nøkkeltall

AREALFORBRUK

24200 m²
Areal BTA 26313 m2
Areal BRA 23516 m2
Oppvarmet areal BRA 22081 m2

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjekt Ferdig I drift
Energi 14,5 5,6 - -
Materialbruk 18,7 9,2 - -
Transport 15,8 4 - -

ENERGI

Energibehov:
Netto – 71,6 kWh/m2
Levert – 73,3 kWh/m2

KOSTNADER OG STØTTE

Prosjektstøtte Enova: Ca. 13,4 MNOK.
Miljøtiltak

Klimagassutslipp

Nytt Munchmuseum prosjekteres etter FutureBuilt-kriteriet om minst 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med dagens standard. Det er utarbeidet et klimagassregnskap som dekker områdene materialer, transport og energi.

Forprosjektregnskapet viser en samlet reduksjon i klimagassutslipp på 62 prosent.
Klimagassutslipp fra transport er redusert med 75 prosent sammenlignet med referanse gitt i transportmodulen til klimagassregnskap.no. Dette skyldes i hovedsak prosjektets svært sentrale plassering, men også tiltak knyttet til redusert parkeringsdekning. De strenge energikravene og valgt energiforsyning resulterer i en reduksjon på 61 prosent i klimagassutslipp fra energibruk.
Utslipp knyttet til materialbruk er beregnet til 51 prosent.

Areal og transport

Museet har en sentral plassering i byen, vil ligge i tilknytning til Norges største kollektivknutepunkt og i gangavstand til mange sentrale funksjoner.
Det er tilrettelagt med et stort antall sykkeloppstillingsplasser i område.

Energi

Nytt Munchmuseum prosjekteres etter passivhus-kriteriene i Norsk Standard 3701. Beregnet netto energibehov er 72 kWh/m² år.

Det er i tillegg til byggets kompakte form gjennomført en rekke tiltak for å oppnå den ønskede energibesparelsen:
• Klimaskjerm med god isolasjon, svært gode vinduer, lav kuldebroverdi
• Høy varmegjenvinning og mye bruk av omluft
• Alle utstillingsarealer og kunstmagasiner er plassert i en godt isolert   betongkonstruksjon uten vinduer
• Fast solavskjerming i form av solreflekterende glass i kombinasjon med perforerte aluminiumsplater i de fleste områder
• I den dynamiske sonen tillates et bredt temperaturintervall (15-28 °C) for å unngå unødvendig bruk av energi til oppvarming og kjøling
• Desentraliserte ventilasjonsanlegg medfører korte føringsveier og redusert arealbehov til ventilasjonssjakter
• Bruk av naturlig ventilasjon i dynamisk sone og lobby for bruk i sommerperioden (dager uten oppvarmingsbehov) og dager med spesielt høy personbelastning. Dette medfører en betydelig reduksjon i energibruk til ventilasjonsanlegg (vifter)
• Energieffektivt belysningsanleggKonstruksjoner og materialbruk

Det er stilt strenge krav til maks klimagassutslipp for materialer med stor andel av totale utslipp som betong, stål, aluminium, isolasjon, gips. I tillegg er det stilt krav til bruk av materialer med lave eller ingen emisjoner til inneklima.

Bymiljø og arkitektur

Det nye Munchmuseet er basert på ideen om et vertikalt museum som organiserer hovedfunksjonene i høyden. Det er formgitt som en tårnbygning over et lavere bygningsvolum med større fotavtrykk.
Museet har en sentral plassering i byen, vil ligge i tilknytning til Norges største kollektivknutepunkt og i gangavstand til mange sentrale funksjoner.
Museet har to takterrasser, en mot øst og en mot vest, med adkomst gjennom museet. Her er det utsikt over sjøen og mot øst.

Foto: Tove Lauluten/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Tove Lauluten/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Arkitekt: estudio Herreros, LPO arkitekter AS
Foto: Tove Lauluten
Nytt Munchmuseum under bygging (juni 2018)
Arkitekt: estudio Herreros, LPO arkitekter AS
Foto: Frøydis Skattum/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Bygningen består av et tårn på 13 etasjer og et lavereliggende podium på tre etasjer.
Arkitekt: estudio Herreros, LPO arkitekter AS
Foto: Frøydis Skattum/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Tårnet består av en statisk og en dynamisk del. Den statiske delen er en tett betongkonstruksjon som oppfyller samtlige krav til sikkerhet, klima- og dagslyskontroll knyttet til kunsten. Den dynamiske delen inneholder det vertikale kommunikasjonsarealet for publikum, med en transparent og åpen fasade med utsyn over byen.
Arkitekt: estudio Herreros, LPO arkitekter AS
Foto: Tove Lauluten
Museets fasadeløsninger består av et utvendig sjikt av bølgede, perforerte aluminiumsplater, med glass og betong på innsiden.
Arkitekt: estudio Herreros, LPO arkitekter AS
Foto: City of Oslo/ Kultur- og idrettsbygg
Detalj fasade.
Arkitekt: estudio Herreros, LPO arkitekter AS
Foto: estudio Herreros
Arkitekt: estudio Herreros, LPO arkitekter AS
Foto: estudio Herreros
Multi purpose hall
Arkitekt: estudio Herreros, LPO arkitekter AS
Foto: estudio Herreros
Takterrasse mot Ekebergåsen. Illustrasjon.
Arkitekt: estudio Herreros, LPO arkitekter AS
Foto: estudio Herreros
Utsikt takterasse.
Arkitekt: estudio Herreros, LPO arkitekter AS
Foto: estudio Herreros
Lobby
Arkitekt: estudio Herreros, LPO arkitekter AS
Foto: estudio Herreros
Nytt Munchmuseum - utstillingsareal. Illustrasjon.
Arkitekt: Herreros Arquitectos | LPO Arkitekter as
Arkitekt: Herreros Arquitectos | LPO Arkitekter as
Arkitekt: Herreros Arquitectos | LPO Arkitekter as
Arkitekt: Herreros Arquitectos | LPO Arkitekter as