Flere søkemuligheter

Energieffektivt museumsbygg i Oslo med solid og miljøvennlig materialbruk

Publisert av: FutureBuilt Sist oppdatert 04.06.2019

På Vestbanen i Oslo får våre kunstskatter nytt tak over hodet. Norges største kulturbygg realiseres etter ambisiøse klimakrav.

Korte fakta

  • Arkitekt: Kleihues+Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH
  • Interiørarkitekt: Kleihues+Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH
  • Landskapsarkitekt: Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2010 - 2019
  • Arealforbruk: 50337 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 750000 besøkende.
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Lysgrønn) , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Den grunnleggende ideen for nytt nasjonalmuseum er å bruke tilgjengelige ressurser varsomt. Museet skal bygges med solide materialer som tåler tidens tann og eldes med verdighet.
Nytt Nasjonalmuseum ligger på Vestbanetomten i tilknytning til de verneverdige stasjonsbygningene. Prosjektet er utformet som et langstrakt, horisontalt bygg som danner et nytt byrom mot de eksisterende vestbanebygningene. Bygget trapper seg oppover mot en horisontal, stor og lysende utstillingshall som øverste volum. Med sine transparente vegger vil den opplyste hallen synes godt i bylandskapet om kvelden.

Museet er planlagt med et bruttoareal på over 54 000 kvadratmeter og et funksjonsareal på cirka 36 000 kvadratmeter. I tillegg til de permanente utstillingene, rommer bygget fleksible utstillingslokaler, bibliotek, multimedia- og multifunksjonssal og restaurant som er arealer som henvender seg til publikum. Museet har også magasiner, verksteder og administrasjonslokaler for de ansatte.

Prosjektet har høye miljøambisjoner. Anlegget planlegges etter miljømål i fire sentrale temaer; klimagassutslipp, energi, materialvalg og bygningstekniske løsninger. I tillegg skal museet oppfylle FutureBuilt-kriteriene innen bymiljø og arkitektur, forbildeegenskaper og prosess.

Prosjektet skal som minimum tilfredsstille passivhusnivå, definert som 100kW/m² år levert energi beregnet etter NS30301. Reelt energiforbruk skal maksimalt være 200 kWh/m² år. Utslipp av klimagasser gjennom byggets levetid skal reduseres med 50 prosent sammenlignet med dagens nivå.

Prosess

Prosjektet ble igangsatt med en åpen internasjonal arkitektkonkurranse i 2009 – 2010. Det tyske arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH vant konkurransen. Statsbygg har engasjert Rambøll som rådgivende ingeniører.

Forprosjektet ble levert fra Statsbygg til Kulturdepartementet 1. mai 2012. Entrepriseformen er en byggherrestyrt delt entreprise. Planlagt ferdigstillelse er desember 2019, og bygget åpner for publikum våren 2020. 

Økonomi og finansiering

Styringsramme (P50) 4 690 mill. kroner
Uvisse avsetting er 900 mill. kroner
P85 5 490 mill. kroner
Kuttliste 263 mill. kroner
Kostnadsramme bygg 5 327 mill. kroner
Alle tall er eks. mva.

Prosjektet har fått 17,6 millioner kroner i støtte av Enova. 

Erfaringer

Selv om prosjektet har noen utfordringer med passivhusstandarden (NS3701) ble det tildelt midler fra Enova.

Bymiljø og arkitektur

Museet har en sentral plassering i byen, ligger i tilknytning til den tidligere vestbanestasjonen og bidrar til å danne byens silhuett mot fjorden. Den overordnede ideen for prosjektet er å gi det nye nasjonalmuseet en verdig plass i byen uten å konkurrere med Oslo rådhus, Akershus festning og de verneverdige stasjonsbygningene. Bygget skal være elegant med en lavmælt monumentalitet.

Sammen med de to eksisterende bygningene på Vestbanetomten skaper museet et nytt byrom som introduksjon til museet. Den nye plassen rommer skulpturer, kunstinstallasjoner og utearealene til restauranten. Nybygget har tilnærmet samme gesimshøyde som stasjonsbygningene og møter sine historiske omgivelser med respekt. Skifer fra Oppdal skal dekke museets fasade, gesims, innvendig forblending og heller på tak.

Museet har en stor takterrasse med adkomst gjennom museet. Terrassen gir utsikt over sjøen og mot Akershus festning.

Klimagassutslipp

Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum prosjekteres etter FutureBuilt-kriteriet om minst 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med dagens standard.

Det er utarbeidet et klimagassregnskap som dekker områdene transport i drift, stasjonær energi og materialbruk. Revidert forprosjektregnskap viser en samlet reduksjon i klimagassutslipp på 49 prosent. 
Klimagassutslipp fra transport er redusert med 42 prosent sammenlignet med referansebygget. Dette skyldes i hovedsak prosjektets svært sentrale plassering, men også tiltak knyttet til redusert parkeringsdekning. 
De strenge energikravene og valgt energiforsyning resulterer i en reduksjon på 42 prosent i klimagassutslipp fra energibruk.
 Utslipp knyttet til materialbruk er i forprosjektet beregnet til hele 61 prosent. 50 prosent-målet vurderes å være oppnåelig selv om det er en del usikkerhetsmomenter knyttet til CO2-beregninger.

Areal og transport

Det nye museet er sentralt lokalisert, med svært gode forbindelser til kollektive transportmidler og i gangavstand fra mange sentrale funksjoner. Ved beregning av klimagassutslipp for transport slår den sentrale plasseringen positivt ut. I tillegg er parkeringstilgangen redusert. Dette gir en forventet reduksjon på 65 prosent klimagassutslipp fra transport sammenlignet med referanseprosjekt.

Energi

Museumsbygningen er utformet som en kompakt bygning, noe som i seg selv er et godt utgangspunkt for energioptimalisering.

Følgende parameter ble vektlagt i utarbeidelsen av prosjektforslaget; forbedret tetthet, lavt luftlekkasjetall, redusert kuldebroverdi, behovsstyrt ventilasjon, U-verdi 0,8 for alle vinduer, U-verdi 0,9 for glassfasade i ustillingshallen på toppen.

Med utgangspunkt i tiltakene over oppfyller bygget energimålet med god margin. På grunn av sin størrelse og geometri er ytterveggsarealene relativt små og U-verdiene i klimaskallet har derfor liten innvirkning på energiresultatet.

Prosjektet har sett på å benytte passive løsninger for å redusere energiforbruket. Tunge veggkonstruksjoner i utstillingsarealene ville kunne bidratt til å redusere svingninger i innetemperaturen og relativ fuktighet. Dette ville imidlertid hatt lite innvirkning på energiforbruket da inneklimakravene er veldig strenge.

Det skal installeres en varmepumpeløsning med sjøvann som varmekilde. Topplast til varmeanlegget er planlagt dekket med fjernvarme. Frikjøling vil bli benyttet når dette er mulig.

Konstruksjoner og materialbruk

Alternativ materialbruk er vektlagt for å redusere klimagassutslipp og med tanke på materialenes inneklimaegenskaper, innhold av farlige stoffer og gjennvinningsmulighet.

Lavkarbonbetong er første valg for alle betongkonstruksjoner, med mindre spesielle tekniske krav tilsier noe annet. Andre klimatiltak er for eksempel bruk av resirkulert stål fremfor nytt stål og linoleum fremfor vinyl som gulvbelegg.

Det har blitt gjort en systematisk jobb med å velge produkter uten eller med minimalt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer.

Deler av takflaten vil være grønt tak med sedumplanter som fordrøyer regnvann og reduserer belastningen på dreneringssystemet. I tillegg blir det treplantinger og grønne vegger.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 50337 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 750000 besøkende.
Bruttoareal (BTA): 54350 m²
Bruksareal (BRA): 51759 m²
Oppvarmet bruksareal: 51896 m²
Antall beboere/brukere: 750000
Glassandel av bruksareal: 11,2 %
Kompakthetsfaktor: 0,1005m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjektert Ferdigstilt I drift
Energibruk 14 8 - -
Materialbruk 21 8 - -
Transport 22 13 - -
Beregnet i kg CO₂-ekvivalenter pr. m² pr år
KGR versjon 03 (ver. 04.1 for transport)

ENERGI

Energimerke: A (Lysgrønn)
Energiforbruk: Netto energibehov: 85 kWh/m² år. Levert energi: 59 kWh/m² år. (Beregnet iht NS-3031 og standard klima).
Energikilder: Varmepumpe vann-vann (hoved), Fjern-/nærvarmeanlegg (spisslast)
Beregnet netto energibehov: 85 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 59 kWh/m²/år (NS3031)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 6 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 24,2 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 10 kWh/m²/år
Vifter: 11,4 kWh/m²/år
Pumper: 0,4 kWh/m²/år
Belysning: 20 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 2,9 kWh/m²/år
Romkjøling: 0,2 kWh/m²/år
Ventilasjonskjøling (kjølebatterier): 9,4 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,13 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,06 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,22 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,9 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,027 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,1 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 2 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 78 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 50 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 50 m
Parkeringsplasser: 0,08 (pr. 1000 m²)
Sykkelparkeringsplasser: 1,8 (pr. 1000 m²)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: Prosjektstøtte Enova: 17,6 MNOK.

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Brynjulf Bulls plass 1, 0250 Oslo
Sted/bydel: Sentrum
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2010 - 2019
Status: Under bygging
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Åpen plan og designkonkurranse
Entrepriseform: Delte entrepriser

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: Kleihues+Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH
Landskapsarkitekt: Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS
Interiørarkitekt: Kleihues+Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH
Prosjektledelse (PL): Statsbygg
Miljørådgiver: Hjellnes Consult AS
Universell utforming: Rambøll AS
Rådgivere: Rambøll AS (RIB) | Rambøll AS (RIV) | Rambøll AS (RIE) | Multiconsult AS (RIBfy) | Rambøll AS (RIBr) | Multiconsult AS (RIA) | Dyrvik arkitekter AS, BIM Consult AS (BIM konsulent), Asplan Viak (lokalklima), Gaia Lista (miljø bygningsmaterialer - forprosjekt)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av FutureBuilt - et 10 årig program med mål om 50 forbildeprosjekter innen klimavennlig arkitektur og byutvikling.

Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa