futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa

Rapport
Nytt nasjonalmuseum

Energieffektivt museumsbygg i Oslo med solid og miljøvennlig materialbruk
På Vestbanen i Oslo får våre kunstskatter nytt tak over hodet. Norges største kulturbygg realiseres etter ambisiøse klimakrav.
Foto: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg.
Prosjektopplysninger
Adresse: Brynjulf Bulls plass 1, 0250 Oslo
Lokalisering: Sentrum
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2010-2019
Ferdigstilt: 2019
Status: Under bygging
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg
Konkurranseform: Åpen plan og designkonkurranse
Entrepriseform: Delte entrepriser
Miljøstandard: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: FutureBuilt
Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: Kleihues+Schuwerk
Landskapsarkitekt: Østengen og Bergo Landskapsarkitekter AS
Interiørarkitekt: Kleihues+Schuwerk
Prosjektledelse (PL): Statsbygg
Miljørådgiver: Hjellnes Consult AS
Rådgivende: Rambøll AS (RIB) | Rambøll AS (RIV) | Rambøll AS (RIE) | Dyrvik arkitekter AS, BIM Consult AS (BIM konsulent), Asplan Viak (lokalklima), Gaia Lista (miljø bygningsmaterialer - forprosjekt)
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Den grunnleggende ideen for nytt nasjonalmuseum er å bruke tilgjengelige ressurser varsomt. Museet er bygget med solide materialer som tåler tidens tann og eldes med verdighet.
Nytt nasjonalmuseum ligger på Vestbanetomten i tilknytning til de verneverdige stasjonsbygningene. Prosjektet er utformet som et langstrakt, horisontalt bygg som danner et nytt byrom mot de eksisterende vestbanebygningene. Bygget trapper seg oppover mot en horisontal, stor og lysende utstillingshall som øverste volum. Med sine transparente vegger vil den opplyste hallen synes godt i bylandskapet om kvelden.

Museet har et bruttoareal på 54 600 kvadratmeter og et publikumsareal  på cirka 36 000 kvadratmeter. I tillegg til samlingsutstillingen, rommer bygget en stor hall for skiftende utstillinger samt to rom i første etasje, bibliotek, multimedia- og multifunksjonssal, restaurant og butikk som er arealer som henvender seg til publikum. Museet har også magasiner, verksteder og administrasjonslokaler for de ansatte.

Prosjektet har høye miljøambisjoner. Anlegget planlegges etter miljømål i fire sentrale temaer; klimagassutslipp, energi, materialvalg og bygningstekniske løsninger. I tillegg skal museet oppfylle FutureBuilt-kriteriene innen bymiljø og arkitektur, forbildeegenskaper og prosess.

Prosjektet skal som minimum tilfredsstille passivhusnivå, definert som 100 kW/m² år levert energi beregnet etter NS 3031. Reelt energiforbruk skal maksimalt være 200 kWh/m² år. Utslipp av klimagasser gjennom byggets levetid skal reduseres med 50 prosent sammenlignet med dagens nivå.

 

Prosess

Prosjektet ble igangsatt med en åpen internasjonal arkitektkonkurranse i 2009–2010. Det tyske arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk vant konkurransen. Statsbygg har engasjert Rambøll som rådgivende ingeniører.

Forprosjektet ble levert fra Statsbygg til Kulturdepartementet 1. mai 2012. Entrepriseformen er en byggherrestyrt delt entreprise. Planlagt ferdigstillelse er 2020, og bygget åpner for publikum høsten 2020.

  

Økonomi og finansiering

Kostnadsramme er 6 mill. kroner

Prosjektet har fått 17,6 millioner kroner i støtte av Enova.


Nøkkeltall

AREALFORBRUK

50337 m² (oppvarmet BRA) fordelt på 750000 besøkende.
Areal BTA 54350 m2
Areal BRA 51759 m2
Oppvarmet areal BRA 51896 m2
Antall beboere/brukere 750000
Glassandel 11,2 %
Kompakthetsfaktor 0,1005 m3 volum/m2

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjekt Ferdig I drift
Energi 14 8 - -
Materialbruk 21 8 - -
Transport 22 13 - -

ENERGI

Netto energibehov: 85 kWh/m² år. Levert energi: 59 kWh/m² år. (Beregnet iht NS-3031 og standard klima).
Energimerke: labelA
Oppvarmingskarakter: lightgreen
Netto energibehov: 85 kWh/m2/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 59 kWh/m2/år (NS3031)
Energikilder: Varmepumpe vann-vann (hoved), Fjern-/nærvarmeanlegg (spisslast)

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 6 kWh/m2/år
Ventilasjonsvarme: 24,2 kWh/m2/år
Varmtvann: 10 kWh/m2/år
Viftedrift: 11,4 kWh/m2/år
Pumpedrift: 0,4 kWh/m2/år
Belysning: 20 kWh/m2/år
Teknisk utstyr: 2,9 kWh/m2/år
Romkjøling 0,2 kWh/m2/år
Ventilasjonskjøling 9,4 kWh/m2/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,13 snittverdi
U-verdi gulv: 0,06 snittverdi
U-verdi yttervegg: 0,22 snittverdi
U-verdi vindu/dører: 0,9 snittverdi
Tetthetsprøving (målt): 0,1 (ved 50 Pa undertrykk)
SFP-faktor ventilasjons 2 kW/(m3/s)
Varmegjenvinneer ventilasjons 78 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum 50 m
Nærmeste høyfr. koll.knutepkt: 50 m
Parkeringsplasser: 0,08 (pr. 1000 m2)
Sykkelparkeringsplasser: 1,8 (pr 1000 m2)

KOSTNADER OG STØTTE

Prosjektstøtte Enova: 17,6 MNOK.
Miljøtiltak

Areal og transport

Det nye museet er sentralt lokalisert, med svært gode forbindelser til kollektive transportmidler og i gangavstand fra mange sentrale funksjoner. Ved beregning av klimagassutslipp for transport slår den sentrale plasseringen positivt ut. I tillegg er parkeringstilgangen redusert. Dette gir en forventet reduksjon på 65 prosent klimagassutslipp fra transport sammenlignet med referanseprosjekt.

Klimagassutslipp

Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum ble prosjektert etter FutureBuilt-kriteriet om minst 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med dagens standard.

Det er utarbeidet et klimagassregnskap som dekker områdene transport i drift, stasjonær energi og materialbruk. Revidert forprosjektregnskap viser en samlet reduksjon i klimagassutslipp på 49 prosent. Klimagassutslipp fra transport er redusert med 42 prosent sammenlignet med referansebygget. Dette skyldes i hovedsak prosjektets svært sentrale plassering, men også tiltak knyttet til redusert parkeringsdekning. De strenge energikravene og valgt energiforsyning resulterer i en reduksjon på 42 prosent i klimagassutslipp fra energibruk. Utslipp knyttet til materialbruk er i forprosjektet beregnet til hele 61 prosent. Endelig regnskap for ferdig bygg er ikke klart ennå, men prognosen antyder cirka 46 prosent reduksjon. Bedre energieffektivitet enn målsetning teller positivt, mens større materialmengder enn først planlagt teller negativt.

Energi

Museumsbygningen er utformet som en kompakt bygning, noe som i seg selv er et godt utgangspunkt for energioptimalisering.

Følgende parameter ble vektlagt i utarbeidelsen av prosjektforslaget; forbedret tetthet, lavt luftlekkasjetall, redusert kuldebroverdi, behovsstyrt ventilasjon, U-verdi 0,8 for alle vinduer, U-verdi 0,9 for glassfasade i utstillingshallen på toppen.

Med utgangspunkt i tiltakene overoppfyller bygget energimålet med god margin. Foreløpig viser energiberegningene at målene for både levert energi og reellt energiforbruk nås med cirka 15 kWh/m² år. På grunn av sin størrelse og geometri er ytterveggsarealene relativt små, og U-verdiene i klimaskallet har derfor liten innvirkning på energiresultatet.

Prosjektet har sett på å benytte passive løsninger for å redusere energiforbruket. Tunge veggkonstruksjoner i utstillingsarealene ville kunne ha bidratt til å redusere svingninger i innetemperaturen og relativ fuktighet. Dette ville imidlertid hatt lite innvirkning på energiforbruket da inneklimakravene er veldig strenge.

For oppvarming og kjøling av bygget er det installert en varmepumpeløsning med sjøvann som kilde for energiveksling. Topplast til varmeanlegget dekkes med fjernvarme. Frikjøling vil benyttes når dette er mulig.

Konstruksjoner og materialbruk

Det er stilt strenge krav til materialer i bygget med tanke på grenseverdier for klimagassutslipp, andel gjenvunnet råstoff, inneklimaegenskaper, fravær av helse- og miljøfarlige stoffer, samt dokumentasjon av miljøegenskaper gjennom tredjepartsverifiserte miljødeklarasjoner (EPDer).

Lavkarbonbetong klasse A er første valg for alle betongkonstruksjoner, med mindre spesielle tekniske krav tilsier noe annet. Andre klimatiltak er for eksempel bruk av resirkulert stål fremfor nytt stål og linoleum fremfor vinyl som gulvbelegg.

Deler av takflaten vil være grønt tak med sedumplanter som fordrøyer regnvann og reduserer belastningen på dreneringssystemet. I tillegg plantes det en stor eik på museumsplassen foran hovedinngangen og klatreeføy på deler av fasaden.

Bymiljø og arkitektur

Museet har en sentral plassering i byen, ligger i tilknytning til den tidligere vestbanestasjonen og bidrar til å danne byens silhuett mot fjorden. Den overordnede ideen for prosjektet er å gi det nye Nasjonalmuseet en verdig plass i byen uten å konkurrere med Oslo rådhus, Akershus festning og de verneverdige stasjonsbygningene. Bygget skal være elegant med en lavmælt monumentalitet.

Sammen med de to eksisterende bygningene på Vestbanetomten skaper museet et nytt byrom som introduksjon til museet. Den nye plassen rommer skulpturer, kunstinstallasjoner og utearealene til restauranten. Nybygget har tilnærmet samme gesimshøyde som stasjonsbygningene og møter sine historiske omgivelser med respekt. Skifer fra Oppdal skal dekke museets fasade, gesims, innvendig forblending og heller på tak.

Museet har en stor takterrasse med adkomst gjennom museet. Terrassen gir utsikt over sjøen og mot Akershus festning.

Erfaringer

Passivhusstandarden NS 3701 ble etablert samtidig som prosjektet ble planlagt. Prosjektet oppfyller alle passivhuskrav unntatt grenseverdi for energibehov til belysning (LENI-tall).

Tegninger
Arkitekt: Kleihues+Schuwerk
Foto: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg.
Ill.: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg
Arkitekt: Kleihues+Schuwerk
Foto: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg.
Ill.: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg
Arkitekt: Kleihues+Schuwerk
Foto: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg.
Ill.: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg
Arkitekt: Kleihues+Schuwerk
Foto: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg.
Ill.: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg
Arkitekt: Kleihues+Schuwerk
Foto: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg.
Ill.: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg
Arkitekt: Kleihues+Schuwerk
Foto: Ill.: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg.
Ill.: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg
Arkitekt: Kleihues+Schuwerk
Foto: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg.
Ill.: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg
Arkitekt: Kleihues+Schuwerk
Foto: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg.
Ill.: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg
Arkitekt: Kleihues+Schuwerk
Foto: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg.
Ill.: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg
Arkitekt: Kleihues+Schuwerk
Foto: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg.
Ill.: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg
Arkitekt: Kleihues+Schuwerk
Foto: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg.
Ill.: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, MIR kommunikasjon as, Statsbygg
Arkitekt: Kleihues+Schuwerk
Foto: Nicolas Tourrenc
Med sine transparente vegger vil den opplyste utstillingshallen synes godt i bylandskapet om kvelden.
Arkitekt: Kleihues+Schuwerk
Foto: Nicolas Tourrenc
Museet har et bruttoareal på 54 600 kvadratmeter og et publikumsareal på cirka 36 000 kvadratmeter.
Arkitekt: Kleihues+Schuwerk
Foto: Nicolas Tourrenc
Utstillingssal
Arkitekt: Kleihues+Schuwerk
Foto: Nicolas Tourrenc
Utstillingssal
Arkitekt: Kleihues+Schuwerk
Foto: Nicolas Tourrenc
Utstillingssal