Flere søkemuligheter

Nytt Rådhus Sandnes

Publisert av: Barbara Hasenmüller / NAL Sist oppdatert 22.10.2018

Nytt Rådhus Sandnes vil være et av de første byggene i transformasjonsområdet Havneparken, som i seg selv er et prosjekt innen Fremtidens byer. Bygget skal være et “fyrtårn” og forbilde for kommende bygg i området både arkitektonisk og som klimavennlig byggeri.

Korte fakta

  • Arkitekt: Code of Practice Architects GmbH
  • Prosjektperiode: 2013 - 2018
  • Arealforbruk: 11 283 m2 (brutto BTA)
  • Miljøambisjon: Energimerke A , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Rådhuset skal inneholde alle kjernefunksjoner for kommunen som bystyre- og formannskapssal, servicetorg og arbeidsplasser for ca. 350 ansatte. Tomten er på 4269 m2 og utnyttelsesgraden gir muligheter for 11 000 m2 BTA i 4 etasjer. Det nye rådhusets plassering og betydning tilsier at dette vil bli et signalbygg, både for innbyggerne og for den påbegynte transformasjonen av området Havneparken. Estetikk/arkitektur vil derfor være et viktig fokusområde, i tillegg til energi. Planlegging med hensyn til materialbruk, arealoptimalisering, miljø (BREEAM-NOR), passivhus, kollektivtilkomst etc. er påbegynt.

Ferdig gulvnivå i alle bygg og anlegg innen området må minimum være 2,10 m over middelvannstand. Gater og plasser tenkes derfor løftet. Det er videre forutsatt at all bilparkering i område skal etableres under bakken i sentrale anlegg.

Prosess

Handlingsplan for SK ble vedtatt november 2010 hvor det ble besluttet at det skal planlegges et signalbygg for energieffektive og klimavennlige løsninger innen 2016 med energikarakter A og oppvarmingskarakter “mørke grønn”.  Nytt Rådhus vil bli et slikt prosjekt.

Bystyret besluttet i desember 2012 at det skal bygges nytt rådhus i Havneparken. Prosjektet gjennomføres av Sannes Eiendom KF. Prosjektleder er engasjert og det er opprettet et programutvalg for å sikre brukermedvirkning.

Bystyret i Sandnes vedtok tirsdag 29. april 2014 å avholde begrenset arkitektkonkurranse (Plan- og designkonkurranse) om byens nye rådhus. Resultatet av arkitektkonkurransen skulle danne grunnlaget for en senere totalentreprisekonkurranse om oppføring av bygget. Denne beslutning er senere endret, blant som følge av klare anbefalinger fra NAL. En åpen Plan- og designkonkurranse er nå igangsatt (17.10.2014) med frist for innlevering av konkurranseutkast 15. januar 2015.  

Arbeidet med konkurranseprogram for nytt rådhus ble påbegynte i juli. I første omgang gikk det ut på å formulere en byggherreambisjon for prosjektet. Ambisjonen inneholder flere elementer som er i tråd med kravene i Framtidens bygg: Energi og miljø skal være et fokusområde i prosjektet, det skal tilrettelegges for publikumsrettede funksjoner i 1. etasje for å sikre byliv utenom arbeidstid og parkeringsdekningen i tilknytning til bygget skal reduseres.

Status

Det nye rådhuset i Sandnes var pr. oktober 2018 under oppføring. Klimagassregnskap er ikke foretatt siden prosjektet ikke var realisert da Fremtidens bygg ble avsluttet.

Økonomi

Sandnes kommune har ervervet tomt i transformasjonsområdet.
Det er avsatt 515 MNOK inkl tomt og parkeringskjeller i kommunalt budsjett.
Ytterligere vurderinger av kostnader, priskonsekvenser av energiklassevalg etc. er ikke påbegynt.

Energi

Godkjent områdereguleringsplan stiller krav om at all bebyggelse skal tilpasses plan for felles energianlegg. I utkast til kvalitetsprogram for utarbeidelse av detaljreguleringsplaner for Havneparken er det formulert krav om at det skal planlegges for energiforsyning samlet for hele området. Kvalitetskriteriene for nybygg i Framtidens byer, og herunder Havneparken, er passivhusstandard.

Material

Materialbruk er p.t. ikke definert, men byggets størrelse og fundamentering/kjeller tilsier betong som bærende system.
Levetidskostnader vil være et av kriteriene for valg av fasademateriale, også sett i et miljøregnskapsperspektiv.

Transport

Dagens rådhus ligger i utkanten av Sandnes sentrum. Det nye rådhuset vil ha en plassering med kort avstand til busstasjon og jernbane, noe som er ideelt med tanke på kollektivbruk. Det vil bli tilrettelagt for utstrakt bruk av sykkel (Sykkelbyen Sandnes), da de fleste reiser for ansatte i rådhuset vil være korte og innen sentrum.

Parkeringskjeller i tilknytning til rådhuset planlegges å være offentlig tilgjengelig og kun et fåtall av plassene vil være forbeholdt byggets tjenestebiler.

Klimatilpasning

Rådhuset er plassert ved eksisterende kaianlegg. Overvannsproblematikk (nedbørsintensitet) og rasfare er derfor lite aktuelt.

Rådhuset plasseres >2,10 meter over vannstand med tanke på stigning av havnivå.

Arealeffektivitet

Økt bruk av kontorlandskap i forhold til dagens praksis vurderes.

1.etasje har til hensikt å være både serviceareal for innbyggerne og nærhet til ledelse for byens borgere, samt sikre at det er virksomhet ut over normal arbeidstid. Valg av løsning/aktivitet er ikke foretatt.

Møteromspool/utleie vurderes.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 11 283 m2 (brutto BTA)
Bruttoareal (BTA): 11283 m²

ENERGI

Energimerke: A
Energiforbruk: Fjern-/nærvarmeanlegg (fjernvarme vurdert men ikke fastlagt)
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg (fjernvarme er vurdert men ikke fastlagt)

TRANSPORT

Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 100 m
Parkeringsplasser: 15,5 (pr. 1000 m²)
Sykkelparkeringsplasser:

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: Kun budsjettpris p.t.

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Havneparken
Sted/bydel: Sandnes
Kommune: Sandnes
Prosjektperiode: 2013 - 2018
Status: Under bygging
Prosjekttype: Regulering , Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg
Bygningskategori (TEK): Kontorbygning
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: Framtidens Bygg , Framtidens byer
Entrepriseform: Delte entrepriser

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Sandnes Eiendom KF
Arkitekt: Code of Practice Architects GmbH
Prosjektledelse (PL): Epcon AS
Byggeledelse: Epcon AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund som del av Framtidens bygg i Framtidens byer - pilotprosjektsatsning med mål om halvering av klimagassutslippene.

Dette innholdet er en del av Framtidens Bygg

logo_framtidensbygg

Dette innholdet er en del av Framtidens byer

framtidens_logo