logo_framtidensbyggframtidens_logo

Nytt Rådhus Sandnes

Nytt Rådhus Sandnes
Nytt Rådhus Sandnes vil være et av de første byggene i transformasjonsområdet Havneparken, som i seg selv er et prosjekt innen Fremtidens byer. Bygget skal være et “fyrtårn” og forbilde for kommende bygg i området både arkitektonisk og som klimavennlig byggeri.
Prosjektopplysninger
Adresse: Havneparken
Lokalisering: Sandnes
Kommune: Sandnes
Prosjektperiode: 2013-2017
Ferdigstilt: 2018
Status: Under bygging
Prosjekttype: Regulering | Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg
Entrepriseform: Delte entrepriser
Miljøstandard: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: Framtidens Bygg, Framtidens byer
Byggherre: Sandnes Eiendom KF
Arkitekt: Code of Practice Architects GmbH
Prosjektledelse (PL): Epcon AS
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Rådhuset skal inneholde alle kjernefunksjoner for kommunen som bystyre- og formannskapssal, servicetorg og arbeidsplasser for ca. 350 ansatte. Tomten er på 4269 m2 og utnyttelsesgraden gir muligheter for 11 000 m2 BTA i 4 etasjer. Det nye rådhusets plassering og betydning tilsier at dette vil bli et signalbygg, både for innbyggerne og for den påbegynte transformasjonen av området Havneparken. Estetikk/arkitektur vil derfor være et viktig fokusområde, i tillegg til energi. Planlegging med hensyn til materialbruk, arealoptimalisering, miljø (BREEAM-NOR), passivhus, kollektivtilkomst etc. er påbegynt.

Ferdig gulvnivå i alle bygg og anlegg innen området må minimum være 2,10 m over middelvannstand. Gater og plasser tenkes derfor løftet. Det er videre forutsatt at all bilparkering i område skal etableres under bakken i sentrale anlegg.

Prosess

Handlingsplan for SK ble vedtatt november 2010 hvor det ble besluttet at det skal planlegges et signalbygg for energieffektive og klimavennlige løsninger innen 2016 med energikarakter A og oppvarmingskarakter “mørke grønn”.  Nytt Rådhus vil bli et slikt prosjekt.

Bystyret besluttet i desember 2012 at det skal bygges nytt rådhus i Havneparken. Prosjektet gjennomføres av Sannes Eiendom KF. Prosjektleder er engasjert og det er opprettet et programutvalg for å sikre brukermedvirkning.

Bystyret i Sandnes vedtok tirsdag 29. april 2014 å avholde begrenset arkitektkonkurranse (Plan- og designkonkurranse) om byens nye rådhus. Resultatet av arkitektkonkurransen skulle danne grunnlaget for en senere totalentreprisekonkurranse om oppføring av bygget. Denne beslutning er senere endret, blant som følge av klare anbefalinger fra NAL. En åpen Plan- og designkonkurranse er nå igangsatt (17.10.2014) med frist for innlevering av konkurranseutkast 15. januar 2015.  

Arbeidet med konkurranseprogram for nytt rådhus ble påbegynte i juli. I første omgang gikk det ut på å formulere en byggherreambisjon for prosjektet. Ambisjonen inneholder flere elementer som er i tråd med kravene i Framtidens bygg: Energi og miljø skal være et fokusområde i prosjektet, det skal tilrettelegges for publikumsrettede funksjoner i 1. etasje for å sikre byliv utenom arbeidstid og parkeringsdekningen i tilknytning til bygget skal reduseres.

Status

Det nye rådhuset i Sandnes var pr. oktober 2018 under oppføring. Klimagassregnskap er ikke foretatt siden prosjektet ikke var realisert da Fremtidens bygg ble avsluttet.

Økonomi

Sandnes kommune har ervervet tomt i transformasjonsområdet.
Det er avsatt 515 MNOK inkl tomt og parkeringskjeller i kommunalt budsjett.
Ytterligere vurderinger av kostnader, priskonsekvenser av energiklassevalg etc. er ikke påbegynt.

Nøkkeltall

AREALFORBRUK

11 283 m2 (brutto BTA)
Areal BTA 11283 m2

ENERGI

Fjern-/nærvarmeanlegg (fjernvarme vurdert men ikke fastlagt)
Energimerke: labelA
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg (fjernvarme er vurdert men ikke fastlagt)

TRANSPORT

Nærmeste høyfr. koll.knutepkt: 100 m
Parkeringsplasser: 15,5 (pr. 1000 m2)

KOSTNADER OG STØTTE

Kun budsjettpris p.t.
Miljøtiltak

Energi

energi-/klimaplan
Godkjent områdereguleringsplan stiller krav om at all bebyggelse skal tilpasses plan for felles energianlegg. I utkast til kvalitetsprogram for utarbeidelse av detaljreguleringsplaner for Havneparken er det formulert krav om at det skal planlegges for energiforsyning samlet for hele området. Kvalitetskriteriene for nybygg i Framtidens byer, og herunder Havneparken, er passivhusstandard.

Material

Materialbruk er p.t. ikke definert, men byggets størrelse og fundamentering/kjeller tilsier betong som bærende system.
Levetidskostnader vil være et av kriteriene for valg av fasademateriale, også sett i et miljøregnskapsperspektiv.

Transport

kollektivtrafikk / reduksjon av parkeringsdekning / tilrettelegging for syklister/fotgjengere
Dagens rådhus ligger i utkanten av Sandnes sentrum. Det nye rådhuset vil ha en plassering med kort avstand til busstasjon og jernbane, noe som er ideelt med tanke på kollektivbruk. Det vil bli tilrettelagt for utstrakt bruk av sykkel (Sykkelbyen Sandnes), da de fleste reiser for ansatte i rådhuset vil være korte og innen sentrum.

Parkeringskjeller i tilknytning til rådhuset planlegges å være offentlig tilgjengelig og kun et fåtall av plassene vil være forbeholdt byggets tjenestebiler.

Klimatilpasning

havnivåtilpasning
Rådhuset er plassert ved eksisterende kaianlegg. Overvannsproblematikk (nedbørsintensitet) og rasfare er derfor lite aktuelt.

Rådhuset plasseres >2,10 meter over vannstand med tanke på stigning av havnivå.

Arealeffektivitet

sentrumsutvikling / attraktive arenaer og møtesteder
Økt bruk av kontorlandskap i forhold til dagens praksis vurderes.

1.etasje har til hensikt å være både serviceareal for innbyggerne og nærhet til ledelse for byens borgere, samt sikre at det er virksomhet ut over normal arbeidstid. Valg av løsning/aktivitet er ikke foretatt.

Møteromspool/utleie vurderes.

Kilder
Prosjektbeskrivelse: Jon Aarestad, Epcon AS
Arkitekt: Code of Practice Architects
Nye Sandnes rådhus under bygging. Bilde hentet fra Code of Practice Architects hjemmeside
Arkitekt: Code of Practice Architects
Illustrasjon Nytt Rådhus Sandnes. Fra forprosjektet
Arkitekt: Code of Practice Architects
Illustrasjon Nytt Rådhus Sandnes. Fra forprosjektet
Illustrasjon Nytt Rådhus Sandnes. Fra forprosjektet
Arkitekt: Code of Practice Architects
Illustrasjon Nytt Rådhus Sandnes. Fra forprosjektet
Arkitekt: Code of Practice Architects
Illustrasjon Nytt Rådhus Sandnes. Fra forprosjektet
Arkitekt: Code of Practice Architects
Illustrasjon Nytt Rådhus Sandnes. Fra forprosjektet
Arkitekt: Code of Practice Architects
Illustrasjon Nytt Rådhus Sandnes. Fra forprosjektet
Arkitekt: Code of Practice Architects
Snitt Nytt Rådhus Sandnes. Fra forprosjektet
Luftbilde: Området før bygging
Illustrasjon havneområdet, Nytt Radhus (innerst til venstre) Eldre illustrasjon.
Illustrasjon Nytt Rådhus Sandnes. Eldre illustrasjon.