Nytt
Publisert 28. juni 21
Av: Utvalg for likestilling og mangfold

Datainnsamlingen mangfolds- og likestillingsundersøkelsen er nå ferdigstilt

Svarene viser enighet om at likestilling og mangfold er en styrke, men at strategiene for å sikre det mangler. Gjennomføringen av undersøkelsen representerer en historisk kartlegging av mangfold og likestilling og responsen har vært svært god.

Publisert 28.06.2021
Av: Utvalg for likestilling og mangfold
Illustrasjon: Sunniva Krogseth
Illustrasjon: Sunniva Krogseth

Hvem har svart?

Undersøkelsen har vært tredelt med en undersøkelse på individnivå, en bedriftsundersøkelse og en undersøkelse for utdanningsinstitusjonene for arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter. Individundersøkelsen gikk til medlemmer hos Arkitektenes Fagforbund (AFAG), Arkitektbedriftene, Oslo Arkitektforening (OAF), Norske Interiørarkitekters og møbeldesigneres Landsforening (NIL), Norske Landskapsarkitekters forening (NLA) og Norske arkitekters landsforbund (NAL). Bedriftsundersøkelsen gikk til alle medlemsbedrifter i Arkitektbedriftene.

Undersøkelsens tre deler er alle representative grunnet den store oppslutningen. 2443 svarte på den individuelle undersøkelsen, 95 av Arkitektbedriftenes medlemsbedrifter svarte på bedriftsundersøkelsen og 5 av 6 utdanningsinstitusjoner på skole-undersøkelsen.

Arbeid i privat sektor er det vanligste blant respondentene i individundersøkelsen. Av dem som svarer at de er i arbeid er 73 % utdannet til arkitekt, 14 % til landskapsarkitekt og 5 % til interiørarkitekt. 10 % av respondentene i undersøkelsen er studenter.  I tillegg har det kommet inn ca. 700 fritekstsvar som beskriver både utfordringer og forslag til tiltak i bransjen. 

På grunn av det store materialet og datamengden som nå er innsamlet vil vi i tiden etter sommeren gå videre med analysen av svarene. Men vi kan allerede si noe om noen overordnede forhold som peker seg ut.

Hvordan står det til?

Svarene viser at tilstanden i arkitektbransjen sammenfaller med tendensene man finner i samfunnet for øvrig. Andelen som oppgir at de på en eller annen måte har en annen bakgrunn enn majoriteten er også omtrent som i samfunnet ellers. 

Dette kan bety at likestillings- og mangfoldsutfordringene i bransjen er knyttet til samfunnsutfordringer like mye som bransjeutfordringer, men svarene viser også at dem som tilhører en underrepresentert gruppe i forhold til bakgrunn eller utseende er de som i større grad har opplevd ulemper knyttet til dette.

De aller fleste opplever sin arbeidsplass som åpen og inkluderende og at mangfold på deres arbeidsplass er en styrke. Men samtidig oppgir 10% av respondentene at personer med ulik bakgrunn ikke har like muligheter i virksomheten de jobber.

I fritekstsvar løftes forholdet til resten av byggebransjen og byggherrer frem som utfordrende fra et likestillingsperspektiv. Her ser vi også at manglende språkkunnskaper trekkes frem, av både bedriftene og av individer, som et hinder for det mangfoldet utenlandske arbeidstagere representerer.

Bedriftsundersøkelsen viser at få av bedriftene har fokus på likestilling og mangfold i sammensetningen av prosjektteam eller for de løsningene som prosjekteres. Vi ser også at kun en mindredel av bedriftene har strategier og opplæring knyttet til likestilling og mangfold.

Videre arbeid

De samlede svarene viser at bevisstheten om problemstillinger knyttet til både mangfold og likestilling i bransjen bør økes. Første steg er en videre analyse av resultatene og en endelig rapport fra undersøkelsen. Denne er planlagt ferdigstilt i september. Oppfølgingen gjøres av en felles arbeidsgruppe i Utvalg for likestilling og mangfold initiert av OAF.  Gruppen består av representanter fra OAF, AFAG, Arkitektbedriftene, NIL, NLA og NAL. Disse vil, med utgangspunkt i resultatene fra undersøkelsen, sammen jobbe videre for å identifisere konkrete utfordringer og mulige tiltak og strategier for å bidra til at bransjen blir mer likestilt og mangfoldig.