.

OAFs stipend for videreutdanning skal deles ut for 2021

  Sist oppdatert 30.10.2020
Utdeling av stipendet skjer ca. annethvert år, og kunngjøres på forhånd på OAFs nettside såvel som i Arkitektnytt og i nyhetsbrev til medlemmene.

OAFs stipend for videreutdanning skal deles ut for 2021. Stipendet vil utdeles som ett samlet beløp på kr 50 000 iht fondets vedtekter. Søknadsfrist er 15. november 2020.

Stipendet skal anvendes til videreutdanning, studieturer etc. som fremmer personlig arkitektfaglig kompetanse, og som i tillegg har interesse for et større fagmiljø.

Stipendet skal tildeles et medlem av Oslo Arkitektforening (OAF) som ved skriftlig søknad redegjør for hvordan midlene skal anvendes og begrunner hvorfor en slik anvendelse vil kunne inspirere et større fagmiljø. I løpet av 2 år etter at stipendet er mottatt må stipendiaten innberette til OAF enten i form av en skriftlig rapport eller en muntlig fremleggelse i et av OAFs medlemsmøter. På hvilken måte innberetningen skal skje avtales med stipendkomitèen.

Det Oslo Arkitektforening som organiserer og bedømmer forslagene som kommer inn. I stipendkomitèen sitter Thomas Liu, Trine Bølviken, Anders Melsom, Matthew Anderson og Siri Moseng.

Søknaden sendes til stipend.oaf@arkitektur.no – merkes: "OAFs stipend for videreutdanning".

Søknader skal være til på inntil 10 MB, og inneholde inntil 2 A4-sider tekst samt eventuelle illustrasjoner.

Søknadsfrist: 15. november 2020