Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund. Foto: Børge Sildnes

- Offentlige bygninger må gå foran i det grønne skiftet

  Sist oppdatert 02.12.2020
- Staten må være et forbilde. EUs bygningsdirektiv gir klare signaler om hvordan vi kan bli et klimanøytralt samfunn. Disse bør Norge følge, mener president Gisle Løkken i Norske arkitekters landsforbund.

Norske arkitekters landsforbund har på oppfordring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gitt sine innspill til en «helhetlig strategi for bygg og eiendom i statlig sivil sektor».

I innspillet drar Løkken og Kai Reaver, arkitekt MNAL og rådgiver, frem EUs bygningsdirektiv, som nå er til behandling hos EØS-komiteen. Direktivet gir føringer for en nasjonal bygningsrenoveringsstrategi, med hovedfokus på fornyelse og transformasjon av offentlige bygninger til nullenergistandard. 

- Det gir et klart signal om at energi, bygninger, og nasjonale satsinger hører sammen. Norske arkitekters landsforbund mener dette er et meget viktig steg mot et klimanøytralt samfunn. Direktivets artikkel 2a - National Building Strategy bør innlemmes gjennom EØS-avtalen og igangsettes av regjeringen og departementet så snart som mulig, sier Løkken.

I svaret som ble sendt til departementet 30. november, understreker også Norske arkitekters landsforbund hvor viktig det er med riktig kompetanse i byggeprosesser: 

- Den femårige masterutdanningen i arkitektur må styrke sin posisjon i plan- og byggesaker. Fremtidens store miljøutfordringer og oppfyllelse av FNs bærekraftsmål krever god konsept- og helhetsforståelse, og i tillegg analytisk kontekstuell tilnærming til prosjektet. Til dette er arkitektkompetansen godt egnet, et argument vi har fremmet for departementet ved flere anledninger - som et svar på den generelle dereguleringen arkitektfaget har vært utsatt for de seneste årene, sier Løkken.