Flere søkemuligheter

Oslos største solcelleanlegg

  Sist oppdatert 30.01.2020

Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse er helt nødvendig for at Oslo kommune skal nå sine miljømål og for å tilfredsstille behovet for sykehjemsplasser. Med solcelleanlegg på taket har Økernhjemmet redusert energibehovet med hele 68 prosent.

Korte fakta

 • Arkitekt: Bølgeblikk arkitekter as
 • Prosjektperiode: 2012 - 2014

Prosjektbeskrivelse

Økernhjemmet består av to bygninger som utgjør to uavhengige sykehjem. Den eldste delen er fra 50-tallet og er tidligere rehabilitert. Hovedbygget fra 70-tallet er på fire etasjer og har sammen med kjeller og teknisk rom på taket et areal på totalt 10 000 m². Det er dette bygget som nå er rehabilitert. Hovedbygget på Økernhjemmet skal brukes som erstatningshjem når andre sykehjem i Oslo skal rehabiliteres.

Energibehovet for den nyeste delen av Økernhjemmet kuttes med hele 68 prosent sammenlignet med dagens energibehov og 33,5 prosent i forhold til et referansebygg etter TEK10. Da Økernhjemmet sto ferdigstilt, hadde bygget det som da var Norges største solcelleanlegg på eget tak.

Begge byggene omsluttes av en stor park som er en av Økerns grønne lunger. Parken ble opparbeidet med to utescener, lekeplass, sansestier, eplehage, skulpturer og ny beplantning i forbindelse med Oslos 1000-årsjubileum. Økernhjemmet har gode trafikksikre gangforbindelser til buss og T-bane.

Økernhjemmet er eid av Omsorgsbygg Oslo KF. Den eldste delen av Økernhjemmet driftes av Sykehjemsetaten, og den nyeste driftes av Unicare.

De siste to årene har Omsorgsbygg hatt fokus på å utarbeide et grønt bilag tilpasset kunder og kontrakter. Nå foreligger malen, som skal benyttes for første gang på Økernhjemmet . Ideen er at økt husleie skal harmonere med besparelsen leietaker har som følge av enøk-tiltakene.

Prosess

Økernhjemmet er et demonstrasjonsbygg i det europeiske forskningsprosjektet "Nearly Zeroenergy Neighbourhoods" (ZenN), som er et samarbeid mellom private og offentlige aktører i Norge, Spania, Frankrike og Sverige. 

Erfaringer

Sykehjem er en svært energikrevende bygningsmasse, og mange av disse har behov for betydelig oppgradering. Økernhjemmet er Omsorgsbyggs første FutureBuilt-prosjekt og har stor overføringsverdi også for andre byggherrer og kommuner. Høye miljøambisjoner har gitt energi og motivasjon inn i prosjektet.

Les mer om erfaringene til byggherre, arkitekt og miljørådgiver i Brosjyre Økern sykehjem under Mer informasjon.

Bymiljø og arkitektur

Økernhjemmet to bygg ligger inntil hverandre. Atriumsbygget fra 1955 er innadvendt med direkte tilgang til atriumshagene, noe som gir gode dagslysforhold og varierte sanseinntrykk.

Hovedbygget fra 1975, som nå er rehabilitert, er bygget etter behovet for plasser og rasjonell sykehjemsdrift med sju nesten identiske avdelinger. Opprinnelig var halvparten av rommene dobbeltrom, noe som ga en kapasitet på 210 beboere. Etter at kravet om enerom kom, har antallet blitt redusert til 140. Bygget har mindre terrasser ved alle felleskjøkkene og en stor veranda i andre etasje over dagsenteret som binder byggene sammen.

Det er direkte utgang fra byggets kantine til 1000-årsparken med blant annet plomme- og epletrær. Her er det også en utescene. Fra første etasje er det tilgang til en skjermet sansehage for demente beboere. Parken benyttes som rekreasjonsområde av boligområdene, barnehagen og omsorgsboligene som ligger rundt sykehjemmet. Det er mulig å benytte rullestol rundt begge bygg.

Klimagassutslipp

Klimagassutslippene for Økernhjemmet "som prosjektert" kan vise til 33,5 prosent lavere utslipp enn et referansebygg beregnet etter TEK10. Energibehovet i forhold til dagens forbruk er redusert med 68 prosent. Reduksjon i klimagassutslipp for stasjonær energi er ikke så høy som forventet. Det skyldes tilknytningsplikt til fjernvarme som kommunalt bygg.

De viktigste klimagasstiltakene har vært:

 • Rehabilitering fremfor nybygg, råbygg i betong ble stående
 • Gjenbruk av mest mulig materialer
 •  Etterisolering til lavenergiklasse 1
 •  Minimering av kuldebroer
 • Ny behovsstyrt energieffektiv belysning
 • Nye behovsstyrte tekniske anlegg
 • Nye garderobefasiliteter med dusjanlegg
 • Fullstendig klimagassrapport for Økernhjemmet finnes under Mer informasjon

Areal og transport

Adkomsttorget til begge sykehjemmene legger til rette for at det skal være minst mulig biltrafikk og få plasser for korttidsparkering. Nedkjøring til parkering og varelevering i kjeller er skjermet av sesongbeplantning. Det er tilrettelagt for at man kan gå uforstyrret av biltrafikk fra hovedinngangen på det ene sykehjemmet til det andre.

I kjelleren er det sykkelparkering under tak med direkte tilgang til garderober.

Sykehjemmet ligger i gangavstand fra Økern T-banestasjon, og mange busser stopper ved Økernsenteret, Østre Aker vei og Økernveien. Fra Økernsenteret er det fem minutter å gå langs Økernveien opp til sykehjemmet.

Det skal utarbeides en mobilitetsplan med forslag til tiltak for å legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transport av ansatte og pårørende.

Energi

Rehabiliteringen av Økernhjemmet har redusert energibruken med 68 prosent. Dette er gjort gjennom å optimalisere klimaskallet med etterisolering, tetting og minimering av kuldebroer. I tillegg er det installert ny behovsstyrt energieffektiv belysning og ventilasjon. Ventilasjonsanlegget har en varmegjenvinningsgradpå 85 prosent og en SFP-faktor på 1,5. Gjennom rehabiliteringen oppfyller bygget kravene til lavenergiklasse 1.

Energireduksjonen fordeler seg som følger:

 • Oppvarming: 169 kWh/m² år → 33 kWh/m² år
 • Ventilasjon: 95 kWh/m² år → 25 kWh/m² år
 • Belysning: 47 kWh/m² år → 29 kWh/m² år

Det mest oppsiktsvekkende med rehabiliteringen er etableringen av Oslos største solcelleanlegg. Anlegget har en installert effekt på 130 kWp, og det er forventet en produksjon på over 105 MWh/år.

Konstruksjoner og materialbruk

Byggets hovedkonstruksjon består av plasstøpte dekker, båret av betongskiver og søyler. Den nye ytterveggen består av reisverk i tre med ytterkledning av pussete sementfiberplater. På innsiden er ytterveggene kledd med to lag gips.

Bygningsmessig har det vært utført en vesentlig oppgradering av klimavegger, med påforingsvegger utvendig og innvendig, utvendige persienner integrert i fasader, utskifting av vinduer og ny oppbygging av takkonstruksjonene. Fordi det har vært nødvendig å forholde seg til et eksisterende bygg, hvor bæresystem og deler av eksisterende yttervegger er beholdt, har det vært fokus på å ivareta kuldebroer og tetthet. Det er blitt utviklet gode detaljløsninger og produktvalg, og som et resultat av dette og en tett oppfølging av utførelsen underveis, er det oppnådd et lekkasjetall for det totale bygget på 0,64.

AREAL OG VOLUM

Bruksareal (BRA): 9818 m²

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjektert Ferdigstilt I drift
Energibruk 21,3 18,5 11,5 -
Materialbruk 5,2 0,9 2,2 -
Transport 10,7 8,1 8,1 -
Beregnet i kg CO₂-ekvivalenter pr. m² pr år

ENERGI

Energiforbruk: Netto energibehov: 143,2 kWh/m² år
Levert energi: 148,4 kWh/m² år
Energikilder: Solcelleanlegg dekker minst 10% av byggets totale energibehov. Fjernvarme ca. 44 %.
Beregnet netto energibehov: 143 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 148 kWh/m²/år (NS3031)

ENERGIPRODUKSJON

Elektrisitetsproduksjon: 10 kWh/m²/år

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Økernveien 151
Sted/bydel: Økern, Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2012 - 2014
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Sykehjem
Forbildeprogram: FutureBuilt

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF
Arkitekt: Bølgeblikk arkitekter as
Prosjektledelse (PL): Erstad & Lekven Oslo AS
Rådgivere: Sweco AS
Hovedentreprenør: LKC AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa