Flere søkemuligheter

Økologi i gårdsrom i Oslo indre by

  Sist oppdatert 03.11.2011

Oppgradereing av av gamle gårdsrom til grønne oaser

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 1986

Fornyelse av tett bebygde og nedslitte bygårder i Oslo har pågått i regi av Oslo kommune siden slutten av 1970-tallet. Bakgrunn for byfornyelsen har vært statlig og kommunal satsing på forbedring av levekår og bokvalitet i indre by. Oslo kommune har kunnet rive gammel bakgårdsbebyggelse for å gi lys og luft til gjenværende boliger, og danne nye bakgårdshager.
Siden 1981 til i dag er det bygget ca. 300 gårdsrom, til en pris av 250 mill. kr hvor staten har bidratt med 150 mill. og resten fordelt på Oslo kommunes tilskudd og privat egenandel. Arbeidet med grønn byfornyelse organiseres i seksjonen, grønt- gårdsrom- byrom i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY).
Det er stilt strenge krav til prosjektene som gjennomføres for å sikre at satsingen på byfornyelse gir varige forbedringer i bokvaliteten. Utearealet skal ha grøntanlegg som i størst mulig grad gir et tilbud til alle aldersgrupper og bør i utgangspunktet være felles. Det bør være tilstrekkelig belysning, og områdene skal ikke brukes til parkering eller lagring. Et annet sentralt tiltak har vært å slå sammen adskilte gårsrom til større fellesarealer for flere eiendommer. Næringsvirksomheten i kvartalet må ikke redusere kvaliteten på bomiljøet. I tilegg må hver eiendom yte en egeninnsats og påta seg ansvar for vedlikehold og drift.
Det stilles videre krav til design, materialbruk og miljøvennlig og økologisk prosjektgjennomføring, hvor det benyttes spesialkompetanse innenfor både prosjektering og utførelse. Prosjektene skal også gjennomføres innenfor en rimelig kostnadsramme.
Fem av prosjektene EBY har vært involvert i er Ringnes Øst (av Snøhetta), Mandals gate 6 (av Remark/Nilsen Landskap og Miljølandskap), Fredensborgveien 37 (av Snøhetta og Miljølandskap), Sverdrupsgate 26/ Trondheimsveien 42-44 (av Selberg arkitektkontor) og Tranby og Meyerløkka (av Landskapsarkitekt Østengen & Bergo AS og anleggsgartner Braathen & Thorvaldsen AS).

økologi - grønne

I alle prosjektene er det lagt vekt på å lage grønne arealer med så stor variasjon i vegetasjonen som mulig. Et variert planteliv gir også mulighet for et større artsmangfold av fugler og insekter. I prosjektene er det arbeidet med både grønne dekker, vegger og tak i tilegg til beplantning av forskjellig karakter.
I gårdsrommet i Mandalsgate 6 ble de nybygde uimpregnerte bodene kledd med sedumtak, et grønt lett, tørketålende takdekke. Dette arealet utgjør 44 m² og øker arealet av biologisk aktive overflater i tilegg til at det vil fordrøye regnvannet. I tilegg er veggene og gjerdet i eiendomsgrensen kledd med klatreplanter. På bakken er det lagt vekt på bunndekkende planter som hindrer ugress og beplantningen består blant annet av frukt og bærbusker som kirsebær, rips, pære og jordbær.

I gårdsromsutarbeidelse er det viktig at det lages tilbud til flere brukergrupper. Det ideelle er om det er mulighet til å anlegge både ballplass, lekeområder, grill og sitteområder. I små gårdsrom kan dette være vanskelig, men hvis det er mulig å slå sammen gårdsrom kan man oppfylle flere ønsker.
I Sverdrupsgate ble det lagt vekt på å legge godt til rette for lek og opphold for alle beboere i eiendommen. Det ble åpnet opp mot det ferdige opparbeidede gårdsrommet i Sofienberggt. 49 for å få et større felles grøntområde. Sitteplassen ble bygd som terrasse i terrengsprang mellom eiendommene og det ble anlagt leketilbud for barn.

øk1 øk2           øk10 øk13

økologi - materialer

Ved utbedring av økologiske gårdsrom er det et mål å redusere ressursforbruket og unngå miljøbelastninger. Dette kan blant annet gjøres gjennom gjenbruk av materialer som befinner seg på stedet. Gjenbruk og resirkulering av materialer er benyttet i prosjektene gjennom tilslag i betong, forstøtningsmurer og dekke.
I Ringnes Østs gårdsrom er det benyttet knust tegl fra gårdsrommet som dekke. Den røde teglen tar opp fargen i takene og gir sammen med det grønne gresset et friskt uttrykk, samtidig som det er et miljømessig gunstig tiltak

øk3 øk12

økologi - avfall

Ved utbedring av gårdsrom bør det legges vekt på bevistgjøring av kretsløpets samspill. Håndtering av avfall kan øke bevisstheten rundt ressursforbruk og de økologiske lovene. Det er viktig å tilrettelegge for både kildesortering og kompost.

økologi - transport

I tillegg til overnevnte faktorer er det viktig å tenke på sykkelparkering i tilegg til mulig bildeling ved opparbeidelse av gårdsrom. I relativt små sentrumsområder som Oslo er det som regel gunstigere å ta kollektivtrafikk eller sykkel enn å ta sin egen bil.
Gårdsrommet i Fredensborgveien ble tidligere brukt som bilparkering for beboerne. Ved opparbeidelse av nytt gårdsrom ble det lagt vekt på tilstrekkelig sykkeloppstillingsplass for beboerne


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 1986
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur , By-/ stedsutvikling
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg , Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Økologi i gårdsrommet, Hva, Hvorfor, Hvordan, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune, 1997
Byggekunst 7/2001

KILDER

Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune, http://www.eiendoms-og-byfornyelsesetaten.oslo.kommune.no