Arkitekt MNAL Gisle Løkken er president for 4250 arkitekter i Norge. Foto: Foto: Erik Burås/Studio B13.

Hvem kan kalle seg arkitekt?

Tekst Ragnhild Ølstad Sist oppdatert 23.04.2019
Stadig flere ser viktigheten av å bruke MNAL i tilknytning til sin tittel. Det viser at du har godkjent fagutdanning.

"Arkitekt" er ingen beskyttet tittel i Norge. Den kan dermed fritt brukes av alle, uten at det kan sies å være ulovlig. Dette har, naturlig nok, skapt adskillige misforståelser og problemer opp gjennom årene. Oppdragsgivere har trodd at de har hatt med fagutdannede, profesjonelle arkitekter å gjøre, uten at dette alltid har vært tilfellet.

For å skille fagutdannede arkitekter fra andre som av ulike grunner brukte tittelen, ble den akademiske graden "sivilarkitekt" innført i 1986. En beskyttet tittel som ble gitt til arkitekter som hadde fullført arkitektstudiet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) eller Bergen Arkitektskole (BAS). Graden kunne også gis til kandidater med tilsvarende eksamen fra utlandet.

I forbindelse med kvalitetsreformen bestemte Stortinget at arkitektutdanningen ikke skulle deles opp i lavere og høyere grad. Varigheten skal være på 5 år (5 ½ ved AHO) og i 2005 ble "sivilarkitekt" erstattet av "Master i arkitektur", som er den gjeldende tittelen i dag. NAL hadde innsigelser til dette, men ble ikke hørt.

Tittelbeskyttelsen av sivilarkitekttittelen ble gjeninnført i forskrift av 27. november 2009, nr. 1411: Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler. Dette gjelder altså kun de som fikk tildelt den akademiske graden sivilarkitekt før 2005.

Det er denne utdanningen, tidligere sivilarkitekt, og nå master i arkitektur som kvalifiserer til medlemskap i NAL. I tillegg kan medlemskap gis til personer som kan dokumentere at de har ervervet seg tilsvarende kvalifikasjoner på annen måte.

Medlemmer av NAL skal bruke initialene MNAL i tilknytning til sin tittel. En del medlemmer bruker fortsatt tittelen  sivilarkitekt og derfor vil medlemmer av NAL i tiden fremover bruke betegnelsene Sivilarkitekt MNAL og Arkitekt MNAL.

Tittelen MNAL ble patentert og beskyttet som fellesmerke 20.6.2017. Kun ordinære medlemmer  rett til å bruke tittelen.

Arkitekt er avledet av det latinske architectus og det greske arkhitekton og kan oversettes med 'øverste byggmester'.

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post