Framtidens bygder

Tekst Alf Waage Sist oppdatert 08.10.2014
Dersom Norge skal nå sine målsettinger om kutt i klimagassutslippene må også bygdene blir mer klimasmarte. De syv utvalgte pilotprosjektene i Framtidens bygder skal bidra til økt kunnskap og eksempler på hvordan bærekraftig og klimavennlig stedsutvikling kan gjøre mindre steder til gode forbilder. Prosjektet er et samarbeid mellom miljøstiftelsen Zero, TreFokus og Norske arkitekters landsforbund.

Målet med Framtidens bygder er å vise i praksis hvordan man kan planlegge og bygge på mindre steder på en måte som er med på å bringe Norge i retning av et klimanøytralt samfunn. Ved å gjennomføre gode stedsutviklingsprosesser, planlegge ny bebyggelse nær sentrum, bruke tre og kortreiste materialer sammen med lokal fornybar energi, kan bygdene bli gode forbilder for fremtidig planlegging. Det skal være lett å leve klimasmart også utenfor de store byene. De syv utvalgte pilotprosjektene representerer en bredde både når det gjelder innbyggertall, problemstillinger, miljøtiltak og løsninger.

Bygdene har noen særlig forutsetninger for å vise vei mot en bærekraftig utvikling med økt bruk av tre og andre kortreiste byggematerialer, utnyttelse av lokal fornybar energi og naturgitte forutsetninger, i tillegg til å bygge tettsteder som sikrer korte avstander mellom hverdagens gjøremål. I Framtidens bygder har vi valgt å gå inn i eksisterende prosjekter som er godt forankret lokalt, og som allerede har høye klima- og miljøambisjoner. På bakgrunn av dette har vi også valgt å sette individuelle miljømål for hvert av de syv pilotprosjektene. Framtidens bygder skal bidra til at hvert prosjekt høyner sine klima- og miljøambisjoner. Målsettingen for satsingen i sin helhet er å fremme en praksis som bidrar til å senke klimagassutslippene både på kort og på lang sikt.

Framtidens bygder har også som målsetting å fremme ny kunnskap om hvordan bygdene kan bli enda tydeligere leverandører av miljøvennlige ressurser til de større byene. I debatten om bærekraftig samfunnsutvikling er det viktig å vise at bygdene er en sentral brikke og kan spille en aktiv rolle i fremtiden.

Prosjektperioden varer ut 2015.