Bylivsenteret
Publisert 27. april 22
Av: Perann Sylvia Stokke

Kan nytt skole- og idrettsanlegg gi synergier for stedsutvikling?

På Sortland er det gjennomført parallelloppdrag som en mulighetsstudie for lokalisering av ny barneskole og å vurdere fremtidig plassering av idrettshaller og svømmehall.

Publisert 27.04.2022
Av: Perann Sylvia Stokke
Illustrasjon: Sortland, MDH arkitekter
Illustrasjon: Sortland, MDH arkitekter

I vinter har to arkitektteam sett på muligheter og kommet med gode ideer, som også kan føre til god stedsutvikling.

Parallelloppdraget ble gjennomført som en åpen prosess, der teamene, Team MDH + Studio Ellefsen og Team BOGL fritt utvekslet synspunkter, ideer og løsningsforslag underveis. Prosessen skulle sikre nødvendig forankring, medvirkning og engasjement, og gi kommunen rom for å velge mellom flere ulike løsninger.

Sortland kommune med sine vel 10.000 innbyggere er regionsenter i Vesterålen. Kommunen har seks levende bygder med korte avstander til Sortland tettsted. Sortland tettsted ligger innenfor en radius på ca. 2 km. Kommunen har som målsetting at regionsenteret skal vokse innover. Det satses på gang- og sykkelmuligheter, gode byrom, grønne forbindelser og et kompakt sentrum. Boligområdene fortettes og det bygges boliger i sentrum. Den blå byen ved sundet er en kompakt handelsby med små butikker, kjøpesenter, servicefunksjoner, hotell, kontor og boliger. Torget ligger sentralt og en havnepromenade er under utvikling.

Utfordringen til tettstedet er at parker og byrom er lite opparbeidet og parkeringsplasser tar mye av det ubebygde arealet i sentrum. Sentrum har et stort uutnyttet potensial til å bli et mer attraktivt sted.

Teamene som deltok i parallelloppdraget skulle ikke bare vise fremtidige gode skoler, idrettshaller og svømmeanlegg, men hvilken betydning disse har for trivsel, miljø og stedets utvikling og attraktivitet og hvordan det kan skapes synergier og sambruk med andre offentlige og private funksjoner.

– Arkitektteamene har gjort en kjempejobb med å se muligheter for vår kommune, ikke bare for ny skole og hallstruktur, plasseringer og bærekraftige ideer, men med å se mulige ringvirkninger for hva dette kan bidra med for Sortland kommune på lang sikt. Med deres visuelle eksempler har vi sett hvor viktig det er for utviklingen av Sortland å bygge videre på kvaliteter vi har, tenke nytt, langsiktig og på hva som vil gi ekstra samfunnsmessige gevinster, sier Karl Erling Nordlund, ordfører i Sortland kommune.

Det ble gjennomført tre seminarer i parallelloppdraget høsten 2021, med oppstartseminar 22.-23. august, midtveisseminar 23.- 24. september og sluttseminar 16 - 17. oktober. Seminarene ga mulighet for åpen dialog mellom teamene, politikere, næringsliv, frivilligheten og befolkningen, med utveksling av ideer og erfaringer og direkte tilbakemeldinger på forslagene. Resultatene fra parallelloppdraget ble presentert som en utstilling i kommunens nye Bylab i Kulturfabrikken.

Tidlig i prosessen ble det nedsatt en vurderingskomité av nøkkelpersoner, som skulle sikre forankring og gjennomføringskraft. Vurderingskomiteens rapport inneholder en rekke råd til politisk ledelse om lokalisering samt rammer for utvikling av fremtidig barneskole, svømmehall og idrettshaller. Det gis i tillegg anbefalinger om hvordan dette kan gi størst merverdi til et bærekraftig og attraktivt Sortland. Arkitekt MNAL Lise Larstuvold fra Bylivsenteret ledet vurderingskomiteen, som var bredt sammensatt.

- Skole- og idrettsanlegg er viktige offentlige institusjoner som betyr mye for alle innbyggere i et tettsted, noe det store engasjementet i Sortland viser. Det er store investeringer Sortlandssamfunnet står ovenfor i tiden fremover, og med gode valg vil anleggene kunne bidra til positive ringvirkninger for tettstedet, sier Larstuvold.

Kommunen har fått 14 anbefalinger fra vurderingskomiteen.

Vurderingsrapporten kan du laste ned lengre ned på siden.

Kommunearkitekt Kristine Røiri forteller at skolestruktur, med både skolestørrelse og plassering har vært en viktig politisk sak gjennom mange år, som ennå ikke har landet.

Parallelloppdraget skulle bidra til å synliggjøre de ulike alternativenes merverdi for samfunnsutviklingen, der både sosial, økonomisk, og miljømessig bærekraft har blitt utredet i ulike alternativ.

– De kreative og godt dokumenterte forslagene fikk dessverre ikke full oppslutning hos politikerne. Det var en skuffelse for mange da kommunestyret vedtok å plassere svømmehallen utenfor sentrum i tilknytning til idrettsanlegget.  Det positive er at gjennom parallelloppdraget har innbyggerne, skole og næringslivet fått ny innsikt og stedets utviklingspotensiale er synliggjort. Arkitektteamene har også vist viktigheten av å bruke  kommunale investeringer (bygg og anlegg) for å oppnå bærekraftig stedsutvikling. Det er ennå mange år til ny svømmehall skal bygges og den brede diskusjonen går videre i lokalsamfunnet, sier Røiri.

Kommunestyret vedtok at det skulle gjennomføres flere utredninger, før de kunne ta stilling til skolens størrelse og plassering. 

Kommunearkitekten er svært positiv til at kommunen valgte å gjennomføre et parallelloppdrag.

– Vi har fått kreative, dyktige og engasjerte arkitektteam inn i lokalsamfunnet som har snakket direkte til innbyggerne. Det har vært et stort løft og de har pekt på kvaliteter og vist oss sammenhengene, de kan vi ikke lukke øynene for i den videre utviklingen av Sortland, avslutter Røiri.