Bylivsenteret
Publisert 01. juni 22
Av: Perann Sylvia Stokke

Tre kommuner valgt ut til å utvikle fremtidsrettede skoleanlegg

Hvordan kan fremtidens skoleanlegg utgjøre kjernen i et levende lokalmiljø hvor alle kan delta? Dette ønsker pilotprosjektet Skoleanlegg for bærekraftige byer og samfunn å gi svar på.

Publisert 01.06.2022
Av: Perann Sylvia Stokke
Nesodden skole. Foto: Bylivsenteret
Foredrag med Aat Vos. Nettverkssamling mai 2022. Foto: Bylivsenteret
Befaring Deichman Bjørvika. Nettverkssamling mai 2022. Foto: Bylivsenteret
Befaring Ruseløkka skole. Nettverkssamling mai 2022. Foto: Bylivsenteret

Et sentralt tema i prosjektet er hvilken rolle skoleanleggene kan ha i arbeidet med bærekraftig stedsutvikling og i nå målet om et inkluderende, tilgjengelige og levende lokalmiljø. Prosjektet er et samarbeid mellom NAL, Sparebankstiftelsen DNB og Bufdir.

Hensikten med pilotprosjektet er å utvikle eksempler på nye måter å planlegge oppgradering og ny bruk av eksisterende anlegg. Medvirkning står sentralt, og prinsippene om universell utforming og sambruk er viktig.

Det var et krav fra Sparebankstiftelsen at skolene er lokalisert på Østlandet. Følgende pilotkommuner er valgt ut til å delta:

  • Gran kommune – Grymyr barneskole
  • Larvik kommune – Østre Halsen barneskole
  • Nesodden kommune – Nesodden barneskole

Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund er prosjektansvarlig og Bufdir bidrar med kompetanse på universell utforming samt driftsmidler til prosjektgjennomføring. Sparebankstiftelsen DNB har bevilget tre millioner kroner som går til de tre kommunene som deltar.

Blant kriteriene som skulle oppfylles av søkerne var å ta utgangspunkt i et eksisterende skoleanlegg, tilrettelegge for samlokalisering og sambruk, høye ambisjoner for universell utforming, bærekraft og å være i tidlig planleggingsfase.​ Midler til formålet måtte være avsatt i kommunens budsjetter.​

De tre utvalgte skolene har ulike geografiske forutsetninger og vinkling.

  • Grymyr skole er lokalisert i en grend, et naturskjønt område like ved Randsfjorden i Gran kommune. Kommunen har utfordringer knyttet til synkende befolkningsvekst, og Grymyr skole er dimensjonert til flere barn enn dagens elevantall. For å revitalisere grenda og oppvekstmiljøet ønsker kommunen at en barnehage skal flyttes inn i skolen og at ekstra areal skal tas i bruk til funksjoner for lokalsamfunnet
  • Østre Halsen barneskole ligger plassert i et boligområde utenfor Larvik sentrum. De ønsker å lage alternative læringsmiljøer for å bedre det psykososiale miljøet. De vil finne metoder for tilrettelegging av den enkelte elevs behov og ulike læringsmetoder. Østre Halsen ønsker også å tilgjengeliggjøre både uteområde, skolekjøkken og sløydsal for lokalmiljøet.
  • Nesodden barneskole ligger ved Tangen sentrum, og er del av sentrumsutviklingen, der kommunen ønsker å skape et aktivt gateliv i noe de kaller “den pollinerende allmenningen.” Den skal binde de ulike kommunale tilbudene sammen, samt legge til rette for sambruk, overvannshåndtering og økologisk mangfold. 

 

De tre kommunene er valgt ut basert på deres ulikhet og at alle tre har overføringsverdi til kommuner med ulik størrelse og lokasjon i Norge.

Ved deltakelse i pilotprosjektene har de tre kommunene flere forpliktelser. Prosjektet må forankres politisk, de må delta aktivt på nettverkssamlinger og andre arenaer med ressurser fra administrativt og politisk nivå. Det må også settes av ressurser for å nå prosjektets målsetninger innenfor den gitte tidsrammen.​ Andre forpliktelser er at de må sørge for en bred medvirknings- og brukerprosess med aktuelle interessenter, inklusive barn og unge.​ Når det gjelder økonomi, må de bidra med en egenandel tilsvarende den økonomiske støtten som følger prosjektet.

Nylig ble det arrangert en nettverkssamling for pilotkommunene og samarbeidspartnerne i Oslo. Neste steg er å jobbe med prosjektplanene og gjennomføre medvirkningsprosess.

Er du interessert i mer info om prosjektet? Ta kontakt med Eva Storrusten, ebs@arkitektur.no

 

 

 

Nesodden skole. Foto: Bylivsenteret
Nesodden skole. Foto: Bylivsenteret
Foredrag med Aat Vos. Nettverkssamling mai 2022. Foto: Bylivsenteret
Foredrag med Aat Vos. Nettverkssamling mai 2022. Foto: Bylivsenteret
Befaring Deichman Bjørvika. Nettverkssamling mai 2022. Foto: Bylivsenteret
Befaring Deichman Bjørvika. Nettverkssamling mai 2022. Foto: Bylivsenteret
Befaring Ruseløkka skole. Nettverkssamling mai 2022. Foto: Bylivsenteret
Befaring Ruseløkka skole. Nettverkssamling mai 2022. Foto: Bylivsenteret