Konkurransebidragene med forslag til oppgradering av seks forskjellige hus er stilt ut på opptre.no

Opptre: Vinneren kåres 8. juni

Tekst Pressemelding Opptre / Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 04.06.2020
Seks team har konkurrert om å levere den beste løsningen for energioppgradering av eneboliger i tre. Resultatene presenteres og vinneren kåres i et åpent digitalt seminar 8. juni.

Konkurransen er et samarbeid mellom prosjektet Opptre, Enova og NAL. 
– Enova ønsker å bidra til at det utvikles løsninger som er mer kostnadseffektive enn de vi ser i markedet i dag, og at boligeiere og leverandører får mer kunnskap om hvilke energitiltak som bør prioriteres ved rehabilitering med ulike budsjettrammer. Deltagelsen som prosjektpartner i Opptre og forslagene som de ulike arkitektteamene har utviklet, er derfor et viktig bidrag i arbeidet som Enova gjør inn mot dette markedet, sier markedssjef Anna Barnwell.

Bokvalitet, energibruk og lave kostnader

Boligeiere over hele landet var invitert, og seks svært ulike boliger med eiere i ulike livsfaser og med ulike budsjett for oppgraderingsplanene ble valgt ut. Arkitekter i team med byggmester og energi- og LCA-rådgiver ble invitert til prekvalifisering, seks team ble valgt, og to workshops er gjennomført for alle deltakerne.

– Vi har gjennomført en arkitektkonkurranse der målet har vært å utvikle nytenkende løsninger for oppgradering mot nesten nullenerginivå med fokus på arkitektur, bokvalitet, energibruk, energiproduksjon, karbonfotavtrykk og lave kostnader, sier seniorforsker Anne Gunnarshaug Lien i Sintef.

En konkurransejury i regi av NAL med arkitekter, Enova og andre partnere fra Opptre har vurdert alle aspektene ved de innsendte bidragene og kåret en vinner.

Flotte og gjennomtenkte konkurransebidrag

De seks deltakende teamene har levert svært forskjellige forslag til oppgradering av seks like forskjellige hus for boligeiere i ganske forskjellige livsfaser. Også oppgraderingsbudsjettene varierer mye.

– Til sammen utgjør bidragene et stort spenn av løsninger som vi er veldig fornøyd med. Alle teamene har gjort en flott jobb både i forhold til bygningsmessig gode løsninger for energioppgradering, forslag til energiløsninger og gjennomtenkt materialbruk. Nye planløsningermed ombygginger og tilbygg og fornyet arkitektonisk uttrykk er også spennende og variert, sier Lien.

Hva har boligeierne fått, og hva har de bidratt med?

De seks boligeierne har stilt huset sitt til disposisjon for arkitektkonkurransen, og har til gjengjeld fått et konkurransebidrag som er et gjennomarbeidet skisseforslag til hvordan huset kan oppgraderes til en mer miljøvennlig bolig med bokvaliteter tilpasset egne behov og med et nytt arkitektonisk uttrykk. Beregninger av kostnader, energibruk og klimafotavtrykket er en del av bidraget.

– I løpet av konkurranseperioden har boligeierne og arkitektteamene hatt en god dialog og diskutert ønsker og behov for oppgraderingen. Etter konkurransen står eierne fritt til å velge om de vil gå videre med samarbeidet med arkitektene, sier Lien.

Les om konkurransebidragene her

Under kan du følge strømmingen som starter kl 10:00 8. juni:

 

Deltakende team:

 • Arkitektbrygga med Bjørke arkitektur, Fasting arkitekter og RF arkitektur, Byggmester Hans Helseth, Rambøll Trondheim
 • Moseng Poulsen arkitektur, Tømrermester Torstein Newth, Bollinger Grohmann
 • Hans Hus arkitekter, Tømrermester Ole Thorstensen, Asplan Viak
 • Askim/Lantto arkitekter, Tor Arvid Vik, Oslomet
 • Pir II Trondheim, Tømrer Ola Ravn Hassel, Vill ved
 • White arkitekter, Oslo, CIT Energy management, Chalmers, Gøteborg, Bygg1 Oslo, Norsk gjenvinning

Program 8. juni 2020, kl. 10:00–15:00

10:00 Innledning, målet med konkurransen, prosessen og noen resultater
10:30-14:30 Presentasjon av de seks bidragene ved deltagerne og kommentarer fra juryen:

 • 10:30 (Historien min)
 • 11:00 (Hus i hagen)
 • 11:30 (Åpent hus)
 • 12:00 Lunsjpause
 • 12:30 (Malvik 2020)
 • 13:30 (En pluss en… er tre)
 • 14:00 (Huset i Sandefjord)

14:30 Oppsummering ved juryen og kåring av vinner

Du kan se opptak av webinaret når som helst på opptre.no i etterkant.

Juryens rapport (NAK) blir også publisert kort tid etter at vinneren blir annonsert.

Fakta Opptre 

Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå (OPPTRE) er et prosjekt fra 2018 til 2021 støttet av Forskningsrådet og partnerne Systemhus, Mesterhus, Hunton, Isola, Velux, Ratio, Flexit, Enova, Innlandet Fylkeskommune og DiBK. NTNU er forskningspartner og Sintef prosjekteier. Målet er å foreslå et nivå for renovering av boliger mot nesten nullenergibygg (nZEB). Det skal utvikles kostnadseffektive konsepter og løsninger med høy arkitektonisk kvalitet og godt inneklima, som også har et lavt klimafotavtrykk. Arkitektkonkurransen er sentral i arbeidet.