Flere søkemuligheter

Trygghet og åpenhet forent i psykiatribygg

Publisert av: Ragnhild Kristin Liaset Sist oppdatert 07.04.2017

På OUS Mortensrud har man jobbet for å skape en romslig trygghet for pasienten, både inne og ute. Trygge, lyse og humane rom har vært målet, i samspill med atrium eller ut mot grønne omgivelser. Man har jobbet for at universell utforming skal være en integrert del av løsningene, blant annet ved enkel og intuitiv orientering i bygget.

Korte fakta

  • Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: Haug Landskap
  • Prosjektperiode: 2010 - 2015
  • Arealforbruk: 10267 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 30 beboere, 240 årsverk.
  • Miljøambisjon: Energimerke: B (Light green)

Her balanseres det lukkede og det åpne i organisering, volumoppbygging og materialietet. Allmennheten inviteres inn, samtidig som pasientene skjermes i private områder. Spesifikke krav, blant annet til sikkerhet for brukerne, har vært med og formet arkitekturen.

OUS Mortensrud er en samlokalisering av tre forskjellige enheter: Søndre Oslo distriktspsykiatrisk senter (DPS), Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Oslo Syd (BUP) og Ruspoliklinikken (RUPO). Programmet er komplekst og utfordrende, med lydkrav, sikkerhetstiltak og krav om arealeffektive løsninger.

Balansen mellom ro i behandling og åpenheten i funksjonen er ivaretatt i en bygningskropp som forholder seg til gateforløp og landskapet. Bygningen er lagt nær kollen i øst, med eldre tre- og buskvegetasjon.
Hovedbygningen, som inneholder adminstrasjon- og behandlingsdel, er tre etasjer høy. Den ligger noe tilbaketrukket fra veien, slik at det skapes en adkomstplass i forlengelse av gågata fra Mortensrud senter. I dens indre ligger det et sentralt atrium som gir lys og utekontakt til kantine, møterom, kontorer og behandlingsrom. En baldakin markerer hovedinngangen samtidig som den gjennom form og materialitet gir variasjon og liv til bygningen. Slisser med bærende glass og hjørnevinduer deler opp, og gir variasjon til fasaden.
Et sentralt atrium i hovedbygningen gir lys til kontorene/ behandlingsrommene. Vestibylen er stor og lys. I forlengelsen av rommet ser man ut til en liten hage. Nyankomne får et blikk inn til hagen gjennom vestibylen. At hagen er det første man møter i senteret, er en viktig del av opplevelsen av å komme dit.

Voksne (DPS) og barn/ungdommer (BUP) har fått hvert sitt trapperom, på hver sin side av vestibylen. Majoriteten av behandlerkontorene ligger i 2. og 3. etasje. Kravene til sikkerhet resulterte blant annet i at de åpne trappene ble utstyrt med dekorative metallvaiere.

Døgnenhetene er plassert på bakkeplan sydover, mellom Helga Vaneks vei og kollen i øst, slik at hver døgnenhet markerer seg arkitektonisk som en egne enheter omkring halvskjermede uterom. Sengeposter, kjøkken og stue har fått direkte kontakt med hver sitt uterom. Gårdsrommene avsluttes mot utsprengt fjell og natur. Videre er det plassert tilliggende behandlingsrom mot Helga Vaneks vei. Alle korridorene har utsikt mot atrium eller ut mot de grønne omgivelsene.

Fasadene er i tegl og glass. Inngangspartiene og boenhetene har fasadepartier med oljet eik. Det er arbeidet bevisst med å få til trygge, lyse og humane rom.

OUS Mortensrud var nominert til Oslo Bys Arkitekturpris 2016.

Prosess

I flere år hadde Oslo universitets sykehus (OUS) planlagt å samlokalisere de forskjellige psykiatriske sentrene i Søndre Nordstrand. Da prosjektet startet opp ble det avholdt en innbudt konkurranse mellom noen utbyggere. Obos vant med sin tomt på Mortensrud med et prosjekt som var tegnet av Hille Melbye arkitekter. Tomten i Helga Vaneks vei viste seg være vel egnet for oppgaven. Nærhet til Mortensrud senter med kollektivtransport og naturområde som grenser til tomta ble viktige kvaliteter for et psykiatrisk senter.

Etter konkurransen fulgte mange brukermøter mellom byggherren (Obos), arkitekt (Hille Melbye) og representanter for OUS. En arkitekt fra OEC gruppen, med helse- og sykehusplanleggingskompetanse, skrev romprogrammet, og ledet arbeidet med å videreutvikle psykiatrikonseptet sammen med alle aktørene etter konkurransen.

Hille Melbye arkitekter har en rådgiver med spesialkompetanse på universell utforming som i denne fasen startet å jobbe med prosjektet på et overordnet nivå.

Den store og varierte brukergruppen kom med nyttige innspill til utbyggeren, Obos, underveis. Innspill i forhold til behovene fra brukergruppen medførte endringer helt til langt ut i prosessen.

Parallelt utarbeidet Obos en tilbudsbeskrivelse sammen med sine tekniske konsulenter. Evotek var miljørådgiver i anbudsfasen. Sommeren 2013 fikk Betonmast oppdraget som totalentreprenør.

I mai 2015 ble OUS Mortensrud tatt i bruk av ansatte og pasienter.

Konstruksjon og materialbruk

Bygget er reist med plasstøpte fundamenter og prefabrikkerte hulldekker i betong, og stål.

Teglforblendingen er det dominerende synlige elementet, kombinert med oljet eik, svart padangstein og glass. I prosjektet er det arbeidet bevisst med å utforme forskjellige typer relieffer som skaper variasjon i teglfasadene. Petersen tegl D91 er brukt sammen med en mørtel som gir en varm fargetone til fasaden. Den er murt i viltforbandt. Teglsteinen passer meget godt sammen med fjellskjæringen. Inngangspartier, utvendig himling, atrium og gårdsrom i døgndelene er kledd med oljede eikespiler, noe som tydeliggjør hvor man er i bygget.

Innvendig er det stilt strenge krav til sikkerhet og rengjøring. Målsettingen har vært at sikkerheten skal være innebygget i arkitekturen slik at pasienter og besøkende ikke vil oppleve at bygget er annerledes enn et vanlig kontorbygg.

Av miljøhensyn er det brukt linoleumsgulv i stedet for vinyl, som OUS vanligvis bruker i sykehusbygg. Det er på noen få utvalgte steder benyttet treplater som overflate på veggene. I boenhetene er det utstrakt bruk av Rigudurgips på veggflatene.

Klimatilpasning

Det er tatt høyde for en betydelig økning av vannmengder i Oslo. Krav til fordrøynings- og overvannsløsning på egen tomt ble løst med et overvannsbasseng på ca. 2500kvm, som er bygget under deler av bygningen.

Areal og transport

OUS Mortensrud ligger lett tilgjengelig i et stasjonsnært utviklingsområde, med grøntarealer, Mortensrud kirke og Mortensrud gård mot sør, og en bymessig utvikling mot vest og nord.
Tidligere leide OUS tre forskjellige bygg som var spredt over Søndre Nordstrand. Gjennom å samlokalisere alle avdelinger blir det mindre reising mellom byggene for de ansatte. Antall parkeringsplasser er betydelig redusert i forhold til tidligere bygg. I kjelleren er det rikelig med sykkelparkering. Å få halvklimatisert sykkelparkering under tak er en betydelig oppgradering med det nye bygget.
Det er veldig gode kollektivtilbud rett i nærheten i form av både t-bane og busser.

Universell utforming

Programmet for OUS Mortensrud er komplekst, og det er mange ulike behov å ta hensyn til. Kravet til lydisolasjon har vært spesielt høyt, både mellom kontorer, inn til møterom og til rene behandlingsrom. Mellom hvert kontor er veggene lydmessig nesten som leilighetsskillevegger å regne.

I forhold til sikkerhet er det blant annet krav om overfallsalarmer, sikkerhetssoner, og til å minske risikoen for selvskading. Hovedtrappene var først åpne, men en løsning som umuliggjorde selvskading eller fall var nødvendig. Hille Melbye Arkitekter fant en løsning med spennevaiere mellom trappene fra kjeller og opp til fjerde etasje.

Flere brukergrupper og mange pasientgrupper førte til et stort behov for et dørmiljø som begrenser og selekterer adgangen til de ulike avdelingene. Her blir nøkkelkort brukt.

Det overordnede målet var å få til en bygning som naturlig ivaretar universell utforming. I noen tilfeller var det likevel nødvendig å komplettere med spesifikke tiltak for å oppnå standardkravene til universell utforming:
- Tydelig markering av hovedinngang
- Parkering i nærhet av inngang
- Utvendig gangvei med tydelig kant som kan brukes som ledelinje
- Resepsjon er plassert rett fram når man kommer inn i vestibylen, noe som gir god orienterbarhet
- To separate trapperom (et for voksne og et for barnepsykiatri) plassert i hver sin del av vestibylen. Fra resepsjonen kan man tydelig se disse trapperommene.
- Ledelinjer frem til heisene i de forskjellige trapperommene
- Alle resepsjoner har trekledning på veggene som et gjenkjennende materiale.
- En palett av farger markerer hjørner og hjelper til med å orientere seg i bygningen.
- Fargekontraster på toalettene
- Unngå plassering av glasspartier i naturlige gangveier. Glasspartier merkes for å unngå kollisjon.
- For å unngå uheldig motlys i gangene ble det bygget en sittekrok som tar det verste av motlyset. Disse sittekrokene er i tillegg en fin plass å sitte og se ut av vindu.

Den store og varierte brukergruppen har kommet med nyttige innspill overfor utviklerne. Innspillene førte til endringer underveis.

Andre miljøtiltak

Hovedbygningen er dimensjonert med tanke på at det i fremtiden skal være mulig å utvide dersom det blir behov for det. Her kan man bygge på en etasje.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 10267 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 30 beboere, 240 årsverk.
Bruksareal (BRA): 13030 m²
Oppvarmet bruksareal: 10267 m²
Antall beboere/brukere: 270

ENERGI

Energimerke: B (Light green)
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

NS3031 for evaluering mot energikrav i TEK 10

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,1 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,12 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,17 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,9 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,05 (W/m²K)
Spesifikk vifteeffekt: 2 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 82 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 100 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 100 m

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 314 NOK

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Helga Vaneks Vei 6, 1281 Oslo
Sted/bydel: Mortensrud
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2010 - 2015
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Sykehus , Kontorbygg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Kontorbygning , Sykehjem
Konkurranseform: Begrenset prosjektkonkurranse
Entrepriseform: Hoved-/generalentreprise

PROSJEKTTEAM

Arkitekt: Hille Melbye Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Haug Landskap
Prosjektledelse (PL): OBOS Prosjekt AS
Spesialrådgiver energi: Multiconsult AS
Rådgivere: Djerving AS (RIB) | Erichsen & Horgen AS (RIV) | Rejlers AB (RIE) | Multiconsult AS (RIBfy) | Fokus rådgiving AS (RIBr) | Rieber prosjekt AS (RIA) | Contiga AS (RIB)| RIBmur Sivilingeniør Finn Madsø
Hovedentreprenør: Betonmast
Byggeledelse: Betonmast
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.